การหมุนเวียนและการกำจัดสารของร่างกาย

การหมุนเวียนของสารต่างๆในร่างกาย

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดจำเป็นต้องมีวิธีการเคลื่อนย้ายสารต่างๆไปทั่วร่างกาย อาหารและออกซิเจนและจะถูก นำไปยังเซลล์ ของเสีย เช่นคาร์บอนไดออกไซด์ ในพืช อาหารและน้ำถูกลำเลียงไปโดยกลุ่มของท่อซึ่งเรียกว่า ท่อลำเลียงอาหาร (phloem) และท่อลำเลียงน้ำ (xylem) ในสัตว์ อาหารและสารอื่นๆ ถูกลำเลียงโดยเลือด นักชีววิทยาเรียกวิธีการนี้ว่า ระบบลำเลีย

เลือดเคลื่อนที่ไปทั่วร่างกายได้อย่างไร

เลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายอยู่ในท่อที่เรียกว่าเส้นเลือด ขบวนการการนี้ดำเนินไปโดยการควบคุมของหัวใจ (Heart) ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อคอยสูบฉีดให้เลือดไหลเวียน เส้นเลือดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด เส้นเลือดที่นำเลือดเข้าสู่หัวใจ เรียกว่า เส้นเวน (Vein) เส้นเวนจะมีลิ้น เพื่อให้แน่ใจว่าเลือดไหลไปในทิศทางที่ถูกต้อง เส้นเลือดที่นำเลือดออกจากหัวใจเรียกว่า เส้นอาร์เตอรี่ (Arteries) เส้นเลือดฝอย(Capillaries) เป็นช่องแคบๆผนังบาง ดังนั้นสารต่างๆ เช่น อาหาร และออกซิเจน สามารถผ่านไปยังเลือดได้

ระบบหมุนเวียนของเลือด

ห้องล่างขวาของหัวใจ (Right ventricle) ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปทั้งสองข้าง ที่ปอด เลือดจะคายคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะออกไปพร้อมลมหายใจออก และรับออกซิเจนเข้ามา เลือดที่มีออกซิเจนสูงจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนซ้าย (Left atrium) เลือดถูกสูบฉีดไปยังห้องล่างซ้ายของหัวใจ (Left ventricle) ซึ่งจะสูบฉีดเลือดไปยังร่างกายส่วนอื่นๆ ขณะที่เลือดไหลเวียนอยู่ในร่างกายมันจะให้ออกซิเจนกับเซลล์ และรับ คาร์บอนไดออกไซด์กลับคืนมา เลือดที่มีออกซิเจนลดลงจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจทางห้องบนขวา (Right atrium)


 

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล