การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลศาสตร์ของไหล

การบิน

คลิกครับ


การทดลองเสมือนจริง

แรงยกตัวของเครื่องบิน

เข้าไปทดลองคลิกครับ


     ภาพการทดลองบินของพี่น้องตระกูลไรท์  ในปี  1902 - 1913  จำนวน  24  แผ่น คลิกครับ

 

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล