การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ไฟฟ้าสถิต

การทดลองเรื่องสมบัติของประจุไฟฟ้า

ใบบันทึกผลการทดลอง

จงตอบคำถามลงในช่องว่าง

กดปุ่ม  "rubber"  ลากแท่งยางไปสัมผัสกับลูกบอล   ลูกบอลแสดงประจุ  _________

กดปุ่ม  "glass"  ลากแท่งแก้วไปสัมผัสกับลูกบอล   ลูกบอลแสดงประจุ  _________

คลิกเข้าสู่การทดลอง

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล