การเรียนการสอนฟิสิกส์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

การทดลองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์

ตารางบันทึกผลการทดลอง

   กำหนดให้  ความสูงของ  Platform  = 100  เมตร

   ให้นักศึกษากำหนดมุมยิง   ความเร็วเริ่มต้น  ด้วยตนเอง  ค่า   และใส่ผลลงในช่องตารางให้ครบ  พร้อมแสดงวิธีการคำนวณ  คลิกเข้าไปทดลองครับ

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล