การเรียนการสอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

คลื่นนิ่ง

การสะท้อนของคลื่น

การสะท้อนของคลื่นในเส้นเชือก

    • ถ้าปลายสุดของตัวกลางถูกยึดตรึงไว้ คลื่นสะท้อนที่ได้จะมีเฟสเปลี่ยนไป 180 องศาหรือมีเฟสตรงกันข้ามกับคลื่นตกกระทบ (ดูภาพซ้าย)
    • ถ้าปลายสุดของตัวกลางเป็นปลายปล่อย คลื่นสะท้อนที่ได้จะมีเฟสเดียวกับคลื่นตกกระทบ (ดูภาพขวา)

 

คลิกหน้าต่อไปครับ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล