เครื่องดนตรีสากล

 

Homeเครื่องสายเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องตีกระทบเครื่องลิ่มนิ้วดีด

 

 

 

 

 

            ยินดีต้อนรับสู่เว็ปเรื่องเครื่องดนตรีสากล ข้อมูลที่นำมาใช้จัดทำได้รวบรวมมาจากหลายแหล่ง เนื้อหาที่จัดทำนี้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางวิชาศิลปะในช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 ผู้จัดทำมีความตั้งใจที่ต้องการจะให้ผู้เรียนได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีจริงๆ ดังนั้นไฟล์เสียงที่นำมาใช้ในการจัดทำส่วนใหญ่จึงเป็นไฟล์ที่บันทึกจากคลิปการแสดงจริง ซึ่งมีการนำมาเผยแพร่บนอินเตอร์เน็ตอย่างกว้างขวาง ไม่ได้นำมาจากแผ่นซีดี คุณภาพเสียงจึงอยู่ในระดับแค่พอใช้เท่านั้น
            การจัดทำในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายด้านการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาทางด้านธุรกิจการค้าแต่อย่างใด  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลที่ผู้จัดทำได้ี่นำมาใช้จัดทำมา ณ โอกาสนี้

บุคคล

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล  โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

 เอกสารตำราี้

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. พจนานุกรมดนตรี. กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์คุรุสภา, 2538.

ไขแสง สุขวัฒนะ. สังคีตนิยมว่าด้วยเครื่องดนตรีวงดุริยางค์. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2514.

ไขแสง สุขวัฒนะ. สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีตะวันตก. กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, 2529.

ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์. สังคีตนิยม.กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์ศาสนา, ม.ป.ป.

ณรุทธ์ สุทธจิตต์. สังคีตนิยมความซาบซึ้งในดนตรีตะวันตก. คณะครุศาสตร์  :  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540.

ผดุง พรมมูล และคณะ. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ 4(ม.4-6). กรุงเทพฯ : ประสานมิตร, 2545.

สุมาลี นิมมานุภาพ. ดนตรีวิจักษณ์. พิมพ์ครั้งที่ 6.กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2535.

WEBSITE

http://www.yamaha.co.th/

http://www.fotosearch.com/

http://www.jbott.com/

http://www.fotosearch.com/fstop/classical-instruments/

http://www.expertvillage.com/video-series/450_beginner-harp.htm

http://en.wikipedia.org/

http://www.cs.dartmouth.edu/~wbc/lute/lute.html

http://fancybanjo.com/pages/5string.html

http://music-for-video.com/free-sound-effects-for-video-makers/musical-instruments/free-sound-effects-clean-electric-guitar.html

http://www.google.co.th/search?hl=th&q=brass+instrument%2Btromba&meta=

http://www.allposters.com/-sp/Barnum-and-Bailey-Circus-Drum-Fife-Band-Posters_i998126_.htm

http://www.users.globalnet.co.uk/~gbrowne/geoff7.htm

http://www.brixtonpublications.com/oboe-3.html

http://www.amazon.com/gp/recsradio/radio/

http://www.youtube.com/

http://www.bookrags.com/wiki/Bassoon

http://www.music88.com/type.htm

http://api.ning.com/files/

http://www.tapsbugler.com

http://www.scoutbugle.com

http://www.buglemajor.com

http://www.usd.edu/smm/UtleyPages/KeyedTrumpets/keyedtrumpets.html

http://www.khbrass.com/KHmain/page12/page29/page29.html

http://www.asymmetric-mouthpiece.com/design.htm

http://hornnotes.com/blog/?cat=23

http://www.picment.com/misc/bands/

http://www.8notes.com/pictures/Sousa/

http://www.encyclopedia.com/doc/1E1-drum-mus.html

http://www.percussionclinic.com/infomar.htm

http://www.musicofpuertorico.com/index.php/instruments/

http://www.musical-clipart.com/page02.html

 

ผู้จัดทำ
jirawat2497@hotmail.com

3d_basic_home.gif

จัดทำโดย
ครูจิรวัฒน์ โคตรสมบัติ โรงเรียนทวีธาภิเศก 505/5 ซอยอิสระภาพ42 ถนนอิสระภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
Copyright(c) 2008 Mr.Jirawat Koatsombat All rights Reserved.

 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล