index 264

 

ศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

ศัพท์คณิตศาสตร์

คำอธิบายศัพท์คณิตศาสตร์

สารบัญหน้าตามตัวอักษร

ตัวอักษร

หน้าที่

1
17
24
52
64
75
81
87
92
101
102
103
112
120
122
126
140
143
151
167
172
174
179
181

 

ศัพท์คณิตศาสตร์

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

ศัพท์คณิตศาสตร์

 

{mospagebreak}

หน้า 3

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 4

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 5

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 6

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 7

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 8

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 9

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 10

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 11

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 12

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 13

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 14

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 15

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 16

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 17

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 18

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 19

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 20

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 21

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 22

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 23

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 24

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 25

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 26

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 27

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 28

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 29

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 30

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 31

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 32

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 33

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 34

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 35

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 36

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 37

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 38

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 39

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 40

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 41

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 42

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 43

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 44

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 45

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 46

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 47

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 48

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 49

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 50

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 51

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 52

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 53

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 54

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 55

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 56

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 57

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 58

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 59

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 60

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 61

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 62

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 63

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 64

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 65

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 66

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 67

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 68

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 69

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 70

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 71

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 72

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 73

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 74

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 75

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 76

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 77

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 78

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 79

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 80

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 81

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 82

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 83

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 84

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 85

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 86

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 87

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 88

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 89

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 90

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 91

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 92

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 93

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 94

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 95

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 96

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 97

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 98

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 99

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 100

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 101

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 102

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 103

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 104

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 105

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 106

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 107

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 108

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 109

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 110

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 111

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 112

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 113

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 114

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 115

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 116

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 117

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 118

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 119

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 120

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 121

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 122

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 123

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 124

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 125

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 126

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 127

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 128

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 129

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 130

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 131

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 132

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 133

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 134

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 135

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 136

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 137

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 138

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 139

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 140

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 141

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 142

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 143

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 144

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 145

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 146

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 147

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 148

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 149

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 150

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 151

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 152

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 153

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 154

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 155

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 156

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 157

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 158

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 159

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 160

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 161

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 162

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 163

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 164

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 165

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 166

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 167

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 168

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 169

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 170

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 171

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 172

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 173

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 174

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 175

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 176

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 177

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 178

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 179

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 180

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 181

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 182

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 183

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 184

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 185

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 186

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 187

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 188

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 189

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 190

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 191

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 192

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 193

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 194

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 195

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 196

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 197

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 198

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 199

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 200

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 201

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 202

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 203

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 204

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 205

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 206

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 207

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 208

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 209

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 210

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 211

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 212

ศัพท์คณิตศาสตร์

{mospagebreak}

หน้า 213

ศัพท์คณิตศาสตร์

 

 

 

 

ตะลุยโจทย์ A-NET คณิตศาสตร์ 

ของ อาจารย์ จักรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง 

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้า

ข้อสอบบทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น

1
เฉลยข้อสอบบทที่ 1 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 9
ข้อสอบบทที่ 2 ระบบจำนวนจริง 31
เฉลยข้อสอบบทที่ 2 ระบบจำนวนจริง 36
ข้อสอบบทที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 55
เฉลยข้อสอบบทที่ 3 ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น 59
ข้อสอบบทที่ 4 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริทซ์ 72
เฉลยข้อสอบบทที่ 4 ระบบสมการเชิงเส้น และเมทริทซ์ 81
ข้อสอบบทที่ 5 ฟังก์ชัน (สำหรับ A-NET) 110
เฉลยข้อสอบบทที่ 5 ฟังก์ชัน (สำหรับ A-NET) 119
ข้อสอบบทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์ 148
เฉลยข้อสอบบทที่ 6 เรขาคณิตวิเคราะห์ 157
ข้อสอบบทที่ 7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม 195
เฉลยข้อสอบบทที่ 7 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการริทึม 203
ข้อสอบบทที่ 8 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 237
เฉลยข้อสอบบทที่ 8 ฟังก์ชันตรีโกณมิติ 245
ข้อสอบบทที่ 9 เวกเตอร์ในสามมิติ 281
เฉลยข้อสอบบทที่ 9 เวกเตอร์ในสามมิติ 287
ข้อสอบบทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน 318
เฉลยข้อสอบบทที่ 10 จำนวนเชิงซ้อน 324
ข้อสอบบทที่ 11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 348
เฉลยข้อสอบบทที่ 11 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 355
ข้อสอบบทที่ 12 ความน่าจะเป็น 363
เฉลยข้อสอบบทที่ 12 ความน่าจะเป็น 376
ข้อสอบบทที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 432
เฉลยข้อสอบบทที่ 13 การวเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 441
ข้อสอบบทที่ 14 การแจกแจงปกติ 464
เฉลยบทที่ 14 การแจกแจงปกติ 472
ข้อสอบบทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 502
เฉลยข้อสอบบทที่ 15 ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 506
ข้อสอบบทที่ 16 กำหนดการเชิงเส้น 515
เฉลยข้อสอบบทที่ 16 กำหนดการเชิงเส้น 519
ข้อสอบบทที่ 17 ลำดับอนันต์  และอนุกรมอนันต์ 532
เฉลยข้อสอบบทที่ 17 ลำดับอนันต์ และอนุกรมอนันต์ 536
แคลคูลัสเบื้องต้น  
ข้อสอบบทที่ 18 ลิมิต และความต่อเนื่อง 545
เฉลยข้อสอบบทที่ 18 ลิมิต  และความต่อเนื่อง 549
ข้อสอบบทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 562
เฉลยข้อสอบบทที่ 19 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 568
ข้อสอบบทที่ 20 การอินทิเกรต 596
เฉลยข้อสอบบทที่ 2 การอินทิเกรค 602

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529

{mospagebreak}

หน้า 530

{mospagebreak}

หน้า 531

{mospagebreak}

หน้า 532

{mospagebreak}

หน้า 533

{mospagebreak}

หน้า 534

{mospagebreak}

หน้า 535

{mospagebreak}

หน้า 536

{mospagebreak}

หน้า 537

{mospagebreak}

หน้า 538

{mospagebreak}

หน้า 539

{mospagebreak}

หน้า 540

{mospagebreak}

หน้า 541

{mospagebreak}

หน้า 542

{mospagebreak}

หน้า 543

{mospagebreak}

หน้า 544

{mospagebreak}

หน้า 545

{mospagebreak}

หน้า 546

{mospagebreak}

หน้า 547

{mospagebreak}

หน้า 548

{mospagebreak}

หน้า 549

{mospagebreak}

หน้า 550

{mospagebreak}

หน้า 551

{mospagebreak}

หน้า 552

{mospagebreak}

หน้า 553

{mospagebreak}

หน้า 554

{mospagebreak}

หน้า 555

{mospagebreak}

หน้า 556

{mospagebreak}

หน้า 557

{mospagebreak}

หน้า 558

{mospagebreak}

หน้า 559

{mospagebreak}

หน้า 560

{mospagebreak}

หน้า 561

{mospagebreak}

หน้า 562

{mospagebreak}

หน้า 563

{mospagebreak}

หน้า 564

{mospagebreak}

หน้า 565

{mospagebreak}

หน้า 566

{mospagebreak}

หน้า 567

{mospagebreak}

หน้า 568

{mospagebreak}

หน้า 569

{mospagebreak}

หน้า 570

{mospagebreak}

หน้า 571

{mospagebreak}

หน้า 572

{mospagebreak}

หน้า 573

{mospagebreak}

หน้า 574

{mospagebreak}

หน้า 575

{mospagebreak}

หน้า 576

{mospagebreak}

หน้า 577

{mospagebreak}

หน้า 578

{mospagebreak}

หน้า 579

{mospagebreak}

หน้า 580

{mospagebreak}

หน้า 581

{mospagebreak}

หน้า 582

{mospagebreak}

หน้า 583

{mospagebreak}

หน้า 584

{mospagebreak}

หน้า 585

{mospagebreak}

หน้า 586

{mospagebreak}

หน้า 587

{mospagebreak}

หน้า 588

{mospagebreak}

หน้า 589

{mospagebreak}

หน้า 590

{mospagebreak}

หน้า 591

{mospagebreak}

หน้า 592

{mospagebreak}

หน้า  593

{mospagebreak}

หน้า 594

{mospagebreak}

หน้า 595

{mospagebreak}

หน้า 596

{mospagebreak}

หน้า 597

{mospagebreak}

หน้า 598

{mospagebreak}

หน้า 599

{mospagebreak}

หน้า 600

{mospagebreak}

หน้า 601

{mospagebreak}

หน้า 602

{mospagebreak}

หน้า 603

{mospagebreak}

หน้า 604

{mospagebreak}

หน้า 605

{mospagebreak}

หน้า 606

{mospagebreak}

หน้า 607

{mospagebreak}

หน้า 608

{mospagebreak}

หน้า 609

{mospagebreak}

หน้า 610

{mospagebreak}

หน้า 611

{mospagebreak}

หน้า 612

{mospagebreak}

หน้า 613

{mospagebreak}

หน้า 614

{mospagebreak}

หน้า 615

{mospagebreak}

หน้า 616

{mospagebreak}

หน้า 617

{mospagebreak}

หน้า 618

{mospagebreak}

หน้า 619

{mospagebreak}

หน้า 620

{mospagebreak}

หน้า 621

{mospagebreak}

หน้า 622

{mospagebreak}

หน้า 623

{mospagebreak}

หน้า 624

{mospagebreak}

หน้า 625

{mospagebreak}

หน้า 626

{mospagebreak}

หน้า 627

{mospagebreak}

หน้า 628

{mospagebreak}

หน้า 629

{mospagebreak}

หน้า 630

{mospagebreak}

หน้า 631

 

 

 

คู่มือ ฟิสิกส์แผนใหม่ ม.4  เล่ม 1-2 (ว.021,ว022)

ของ สิทธิพร ทรัพย์บัญญัติ

สารบัญ

บทที่

 

เนื้องเรื่อง

หน้า
บทนำ  

ฟิสิกส์ของการวัด

 
0.1   ความหมายของวิทยาศาสตร์  
  0.1.1 วิทยาศาสตร์ 1
0.2   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  
  0.2.1 เทคโนโลยี 1
  0.2.2 ความสัมพันธ์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
  0.2.3 วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2
0.3   ความหมายของวิชาฟิสิกส์  
  0.3.1 วิชาฟิสิกส์ 2
  0.3.2 ขั้นตอนการศึกษาทดลองวิชาฟิสิกส์ 2
  0.3.3 กาลิเลโอ กาลิเลอี 2
0.4   การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ และหน่วยการวัด  
  0.4.1 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ 2
  0.4.2 หน่วยการวัด 4
  0.4.3 มาตรฐานในระบบ S.I.  ที่ควรทราบ 4
  0.4.4 คำอุปสรรค 5
0.5   ความไม่แน่นอนของการวัด  
  0.5.1 สาเหตุความไม่แน่นอนของการวัด 6
  0.5.2 ข้อเสนอแนะในการวัดให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง 6
0.6   เลขนัยสำคัญและระดับขนาด  
  0.6.1 เลขนัยสำคัญ 6
  0.6.2 ระดับขนาด 7
0.7   การบันทึกผลการวัด 7
0.8   การบันทึกผลการคำนวณ 8
0.9   คณิตศาสตร์พื้นฐานที่นำมาใช้คำนวณวิชาฟิสิกส์ 10
บทที่ 1   การเคลื่อนที่ (Motion)  
1.1   ความหมายของการเคลื่อนที่ 15
1.2   ลักษณะของการเคลื่อนที่ 15
1.3   การบอกตำแหน่งของวัตถุ 15
  1.3.1 การบอกตำแหน่งของวัตถุในแนวเส้นตรง 15
  1.3.2 การบอกตำแหน่งของวัตถุในแนวระนาบ 16
1.4   การย้ายตำแหน่งหรือการขจัด 16
1.5   การหาการขจัดลัพธ์ 16
  1.5.1 เวกเตอร์ 16
  1.5.2 เวกเตอร์ลัพธ์ 16
1.6   การบวก และการลบเวกเตอร์ 17
1.7   อัตราเร็ว และความเร็ว 18
1.8   การวัดอัตราความเร็วของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 19
1.9   ความเร่ง 20
1.10   กราฟของการเคลื่อนที่ 21
1.11   ความสัมพันธ์ระหว่างกราฟอัตราเร็ว-เวลากับระยะทาง 23
1.12   สมการการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ 27
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 1 33
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 1 51
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 1 54
    โจทย์ยาก บทที่ 1 59
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 1 63
บทที่ 2   มวล  แรง และกฎการเคลื่อนที่  
2.1   มวล 74
2.2   แรง และแรงลัพธ์ 74
2.3   การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่กระทำมุมต่อกัน 74
  2.3.1 การหาขนาด  และทิศของแรงลัพธ์โดยการสร้างรูป 74
  2.3.2 การหาขนาด  และทิศของแรงลัพธ์โดยการคำนวณ 75
2.4   กฎการเคลื่อนที่ 79
2.5   กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 1 ของนิวตัน 79
2.6   กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 2 ของนิวตัน 80
2.7   กฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน 81
2.8   น้ำหนัก 81
2.9   การใช้กฎของนิวตันและเทคนิคการคำนวณ 82
  2.9.1 การแขวนวัตถุในภาวะสมดุลหยุดนิ่ง 82
  2.9.2 การกระตุกเชือก 82
  2.9.3 วัตถุวางนิ่งบนแนวราบ 82
  2.9.4 วางวัตถุติดกันบนพื้น 83
  2.9.5 วัตถุผูกด้วยเชือกบนพื้นเกลี้ยง 83
  2.9.6 ผูกวัตถุติดกันด้วยเชือกในแนวดิ่ง 83
  2.9.7 การเคลื่อนที่ของลิฟต์ 84
  2.9.8 ความทนได้ของเส้นเชือก 86
  2.9.9 วัตถุจมลงไปในทราย 86
  2.9.10 วัตถุเคลื่อนที่ด้วยแรงตามแนวดิ่ง 87
  2.9.11 วัตถุสองก้อนคล้องผ่านรอกเดี่ยวตายตัว 87
  2.9.12 วัตถุคล้องผ่านรอกในแนวราบ  และแนวดิ่ง 88
  2.9.13 วัตถุคล้องผ่านรอกคล่องตัว 89
  2.9.14 เชือกผูกวัตถุคล้องผ่านรอกหลายตัว 89
  2.9.15 วัตถุคล้องผ่านรอกในแนวพื้นเอียง  และแนวดิ่ง 90
  2.9.16 วัตถุคล้องผ่านรอกในแนวพื้นเอียงเกลี้ยง 91
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 2 94
    เฉลยทดสอบพื้นฐาน บทที่ 2 104
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 2 109
    โจทย์ยาก บทที่ 2 113
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 2 119
บทที่ 3   สภาพสมดุล  
  3.1 สภาพสมดุล 130
  3.2 เงื่อนไขการสมดุล 130
  3.2.1 สมดุลต่อการเลื่อนตำแหน่ง 130
  3.2.2 สมดุลต่อการหมุน 130
3.3   ประเภทการสมดุลของวัตถุ 131
  3.3.1 สมดุลแบบเสถียร 131
  3.3.2 สมดุลแบบไม่เสถียร 131
  3.3.3 สมดุลแบบสะเทิน 131
3.4   การสมดุลของแรง 131
3.5   หลักการเขียน  และการคำนวณเกี่ยวกับแรงสามแรงภาวะสมดุล 131
  3.5.1 สามเหลี่ยมแทนแรง 131
  3.5.2 ทฤษฎีของลามี 132
  3.5.3 กฎการแตกแรง  และการสมดุลของแรง 132
  3.5.4 ใช้หลักของโมเมนต์ 133
3.6   จุดศูนย์กลางมวล  และจุดศูนย์ถ่วง 136
3.7   แรงขนาน แรงคู่ควบ  และ การเขียนแผนภาพอิสระ 138
3.8   โมเมนต์  และสมดุลต่อการหมุน 138
  3.8.1 โมเมนต์ของแรง 138
  3.8.2 สมดุลต่อการหมุน 139
3.9   โมเมนต์ของแรงคู่ควบ 141
3.10   แรงเสียดทาน  และสมดุล 141
  3.10.1 แรงเสียดทาน 141
  3.10.2 ชนิดของแรงเสียดทาน 141
  3.10.3 ลักษณะของแรงเสียดทาน 141
  3.10.4 สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน 142
  3.10.5 มุมแห่งความเสียดทาน 142
  3.10.6 เทคนิคการคำนวณเกี่ยวกับแรงเสียดทาน 143
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 3 152
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 3 164
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 3 171
    โจทย์ยาก บทที่ 3 178
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 3 190
บทที่ 4   การเคลื่อนที่ในแนวเส้นโค้ง  
4.1   แนวการเคลื่อนที่ 213
4.2   การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 213
  4.2.1 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง 213
  4.2.2 การเคลื่อนที่ในแนวระดับ 214
  4.2.3 การขจัด  และความเร็วของวัตถุซึ่งเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 215
  4.2.4 ส่วนประกอบสำคัญของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 216
  4.2.5 หลักการคำนวณเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์ 217
4.3   การเคลื่อนที่ของวัตถุในแนววงกลม 222
  4.3.1 ความเร่งสู่ศูนย์กลาง 223
  4.3.2 อัตราเร็วการเคลื่อนที่แบบวงกลม 226
  4.3.3 การหมุนคานกับเชือกสองเส้น 225
  4.3.4 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 227
4.4   กฎแรงดึงดูดระหว่างมวล 229
  4.4.1 สนามความโน้มถ่วง 230
  4.4.2 มวลของโลก 230
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 4 232
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 4 244
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 4 251
    โจทย์ยาก บทที่ 4 264
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 4 271
บทที่ 5   งานและพลังงาน  
  5.1 งาน 284
  5.2 กำลัง 286
  5.3 พลังงาน 286
  5.4 พลังงานจลน์ 286
  5.5 พลังงานศักย์ 287
  5.6 กฏทรงพลังงาน 288
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 5 294
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 5 305
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 5 311
    โจทย์ยาก บทที่ 5 318
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 5 325
บทที่ 6   โมเมนตัม  
6.1   โมเมนตัม 340
6.2   แรง  และการเปลี่ยนโมเมนตัม 340
6.3   การดล และแรงดล 341
6.4   การถ่ายทอดโมเมนตัม  และพลังงานจลน์ในการชนของวัตถุ 343
6.5   การคงที่ของโมเมนตัม 344
6.6   การชนของวัตถุสองก้อน 345
6.7   ข้อสังเกตจากการชนกันของวัตถุสองก้อน 346
6.8   ประเภทการชนของวัตถุ 346
6.9   การชน 2 มิติ 348
6.10   การชนแบบระเบิด 348
6.11   การชนแบบไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์ 349
6.12   การยิงปืน 349
    เฉลยแบบฝึกหัดแบบเรียน บทที่ 6 351
    แบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 6 359
    เฉลยแบบทดสอบพื้นฐาน บทที่ 6 363
    โจทย์ยาก บทที่ 6 367
    เฉลยโจทย์ยาก บทที่ 6 374

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

 

{mospagebreak}

หน้า 246

 

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

 


 

 

 

 

เกมส์กลวิทยาศาสตร์ ขุดที่ 2

โดย สมสิริ พันธมาตร

สารบัญ

เนื้อเรื่อง

หน้าที่

เรียนผูกต้องเรียนแก้

 
คนในอยากออกคนนอกอยากเข้า 8
ปลดบ่วงออกจากบ่วง 9
ผ้าเช็ดหน้าเล่นกล 11
กุญแจมือ 13
ลวดวิเศษ 14
แหวนลอดบ่วง 16
ถูกนิ้วหลอก 17
ในความสมดุลย์  
หอเอนปิซ่า 19
นักไต่เชือก 21
ม้าหมุน 23
เรื่องเหลือเชื่อ 24
ตกเบ็ด 28
ลูกโป่งอยู่ไม่สุข 30
มีอะไรอยู่ในกระจก  
คนสองหน้า 33
คนหลายหน้า 35
สนามกอล์ฟในกระจก 38
คัดลายมือ 40
ร่อนแล้วบิน  
ลูกโป่งไร้น้ำหนัก 43
แล้วฉันจะกลับมา 45
ส่งการ์ดให้ตัวเอง 46
พลังลึกลับ 47
เครื่องบินจำลอง 49
ดีกว่าอยู่เปล่า  
ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน 52
มาด้วยกันไปด้วยกัน 54
ปิรามิด 55
ภาพลวงตา  
ภาพลวงตา 59
จุดบอด 62
ซ้ายบวกขวา 63
เห็นแต่ไม่มี 66
สายตาพาไป 67
มาดูลูกศร 3 ดอกกัน 70
รูปสี่เหลี่ยมเล่นตลก 70
หมุน หมุน หมุน 72
เกมส์กลจัตุรัส  
เกมส์กลจัตุรัส 75
หาทาออก 77
โดมิโนพาเพลิน 79
หายไปไหน 80
ต่อให้ก็ยังยาก 82
นักออกแบบ 83
จัดสรรปันส่วน 84
ท่านขุนเพ่นพ่าน 87
ไม่กลมก็กลิ้งได้ 89
สี่เหลี่ยมมหัศจรรย์ 92
เกมส์ที่เหลือ  
มาพับแผนที่กันเถอะ 96
ปริศนาบนยอดปิรามิด 100
เขาวงกต 102
มายาคณิตศาสตร์  
ชื่อนั้นสำคัญไฉน 105
จอมกวน 108
ไพ่ใบสุดท้าย 109

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ        

                              อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

     

 บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

คณิตศาสตร์ราชมงคล

           ฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว  

แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน  พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว  

ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล