พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย.
สเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า.
 
พื้นฐานเครือข่ายไร้สาย.
ข้อมูลถูกส่งไปกับคลื่น.
เสาอากาศ.
อุปกรณ์รับสัญญาณ.
อุปกรณ์ส่งสัญญาณ.
เครือข่ายไร้สายทำงานร่วมกัน.
การ์ดเครือข่ายไร้สาย.
เครือข่ายไร้สายในบ้าน.
 
บลูธูท (Bluetooth).
IEEE 802.11.
Wireless Access Protocol.
Intrared Data Association.
GPS Technology.
ดาวเทียมสำรวจอวกาศ.
3G Technology.
 
สื่อสารไร้สายในชีวิตประจำวัน.
เม้าส์และคีย์บอร์ดไร้สาย.
อันตรายต่อความเป็นส่วนตัว.
ไวรัสไร้สาย.
ข้อดี - ข้อเสีย.
  Content / Part1 / พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย

  1 2        

พื้นฐานเทคโนโลยีไร้สาย

ข้อมูล (Data) ข่าวสารต่าง ๆ สามารถถูกส่งแบบไร้สาย โดยเปลี่ยนจากสัญญาณวิทยุและสัญญาณโทรทัศน์เป็นเสียงและภาพ หรือเป็นข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ข่าวสารต่าง ๆ จะถูกส่งโดยผสมไปกับคลื่นวิทยุ ซึ่งคลื่นวิทยุเป็นแค่ส่วนหนึ่งในสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงที่เรียกว่า ความถี่วิทยุ (Radio frequency) ข้อมูลทุกชนิดสามารถถูกส่งโดยการใช้ความถี่วิทยุ ความถี่วิทยุมีมากมายไม่ใช่มีแค่คลื่นวิทยุเอเอ็มหรือเอฟเอ็มที่เรารู้จักเท่านั้น
            โมดูเลชัน (Modulation) ข้อมูลจะถูกผสมไปกับคลื่นความถี่วิทยุโดยกระบวนที่เรียกว่า โมดูเลชัน เมื่อได้รับคลื่นสัญญาณจะผ่านกระบวนการ ดิโมดูลูชัน (Demodulation) เพื่อแยกเอาข้อมูลออกมา

            
สถานีฐาน (Base Station) ภายในแต่ละเซลล์จะมีสถานีฐานซึ่งจะส่งและรับสัญญาณสื่อสารทั้งรับและส่งไปยังโทรศัพท์มือถือ (หรือโทรศัพท์เซลลูลาร์) ภายในเซลล์นั้น ๆ

            
อุปกรณ์ส่งสัญญาณและอุปกรณ์รับสัญญาณ คลื่นความถี่วิทยุพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารจะถูกส่งโดยอุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Transmitters) และรับโดยปุปกรณ์ที่รียกว่าอุปกรณ์รับสัญญาณ (Receivers) 

เซลล์ (Cells) ทีศัพท์เซลลูลาร์ หรือโทรศัพท์แบบพกพาหรือโทรศัพท์มือถือที่เรารู้จัก มีแนวความคิดมาจากเซลล์นี่เอง ซึ่งเป็นการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนย่อย ๆ เมื่อโทรศัพท์เซลลูลาร์รับ-ส่งสัญญาณจะมีการติดต่อสื่อสารภายในเซลล์นั้น เองเท่านั้น ซึ่งระยะทางการสื่อสารภายในเซลล์นั้น ๆ เองเท่านั้น ซึ่งระยะทางการสื่อสารก็จะไม่ไกลมาก ข่างสารต่าง ๆ จะถูกส่งในเซลล์นั้นไปที่เป้าหมายภายในเซลล์เท่านั้น

                แฮนด์ออฟ (Handoff) เมื่อต้องมีเปลี่ยนสถานีฐานจากฐานหนึ่งไปอีกฐานหนึ่งแฮนด์ออฟจะเป็นตัวช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

 

  1 2        

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล