index 266

 

คำอธิบายศัพท์   คลิกครับ  

 

 

คู่มือการเรียนประจำวิชา Physics1

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วิธีการศึกษา

สารบัญ

หน่วย ตอน เนื้อเรื่อง หน้า
1   การเคลื่อนที่ 3
  1.1 บทนำ 11
    1. ฟิสิกส์  
    2. ปริมาณทางฟิสิกสืและหน่วย  
    3. เวกเตอร์และการรวมเวกเตอร์  
    4. องค์ประกอบของเวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก  
    5. การคูณเวกเตอร์  
  1.2 การเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง 17
    1. จลนศาสตร์  
    2. การกระจัด  
    3. ความเร็ว  
    4. ความเร่ง  
    5. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว  
    6. วัตถุตกอย่างอิสระ  
  1.3 การเคลื่อนที่ในสองมิติและสามมิติ 25
    1. นิยามของตำแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และความเร่ง  
    2. การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัวสามมิติ  
    3. การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์  
    4. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็วคงตัว  
2   แรงและกฎของนิวตัน 55
  2.1 แรง 63
    1. พลศาสตร์  
    2. แนวความคิดเกี่ยวกับแรง  
    3. มวลและความเฉื่อย  
  2.2 กฎของนิวตัน 67
    1. กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน  
    2. กฎข้อที่สองของนิวตัน  
    3. กฎข้อที่สามของนิวตัน  
    4. กฎความโน้มถ่วงของนิวตัน  
  2.3 การประยุกต์กฎของนิวตัน 73
    1. ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับมวล  
    2. ความเสียดทาน  
    3. การประยุกต์กฎของนิวตัน  
3   งานและพลังงาน 97
  3.1 งาน 105
    1. งานและแรงคงตัว  
    2. งานและแรงไม่คงตัว  
    3. งานและพลังงานจลน์  
    4. กำลัง  
  3.2 พลังงาน 111
    1. พลังงานศักย์  
    2. แรงอนุรักษ์  
    3. การอนุรักษ์พลังงาน  
4   ระบบอนุภาคโมเมนตัมและการชน 137
  4.1 ระบบอนุภาค โมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัม 145
    1. จุดศูนย์ถ่วง  จุดศูนย์กลางมวล  และเซนทรอยด์  
    2. โมเมนตัมเชิงเส้นและการดล  
    3. โมเมนตัมและหลักการอนุรักษ์โมเมนตัมของระบบอนุภาค  
    4. พลังงานจลน์และหลักการอนุรักษ์พลังงานของระบบอนุภาค  
  4.2 การชน 149
    1. การชนหนึ่งมิติ  
    2. การชนชนิดยืดหยุ่นสมบูรณ์และไม่ยืดหยุ่นสมบูรณ์  
    3. การชนสองมิติ  
5   การเคลื่อนที่แบบหมุน 165
  5.1 วัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนตรึง 173
    1. โมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนตรึง  
    2. อัตราการเปลี่ยนโมเมนตัมเชิงมุมของวัตถุแข็งเกร็งหมุนรอบแกนตรึง  
    3. พลังงานจลน์ของการหมุน  
  5.2 โมเมนต์ความเฉื่อย 177
    1. การคำนวณหาค่าโมเมนต์ความเฉื่อย  
    2. ทฤษฎีบทแกนตั้งฉาก  
    3. ทฤษฎีบทแกนขนาน  
    4. รัศมีไจเรชัน  
  5.3 การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง 181
    1. การกลิ้งโดยไม่ลื่นไถล  
    2. การหมุนของวัตถุแข็งเกร็งรอบแกนสมมาตร  
6   การแกว่งกวัด 201
  6.1 การแกว่งกวัดแบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว 209
    1. สมการการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว  
    2. แนวเทียบวงกลมอ้างอิงกับฮาร์มอนิกเชิงเดียว  
    3. พลังงานของตัวแกว่งกวัด  
  6.2 ระบบที่มีการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกเชิงเดียว 213
    1. ลูกตุ้มเชิงเดียว  
    2. ลูกตุ้มฟิสิกัล  
    3. ลูกตุ้มชนิดบิด  
  6.3 การรวมกันของฮาร์มอนิกเชิงเดียวสองชุด 217
    1. การรวมกันของฮาร์มอนิกเชิงเดียวสองชุดที่มีความถี่เท่ากัน  และอยู่ในแนวเดียวกัน  
    2. การรวมกันของฮาร์มอนิกเชิงเดียวสองชุดทีมีความถี่เท่ากัน แต่มีแนวตั้งฉากกัน  
    3. ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับรูปลิสซาจูส์  
  6.4 การแกว่งกวัดแบบหน่วงและแบบบังคับ 221
    1. สมการของการแกว่งกวัดแบบหน่วง  
    2. พลังงานที่สูญเสียไป  
    3. ผลของแรงภายนอก  
7   สมบัติทั่วไปของคลื่นกล 237
  7.1 คลื่นและชนิดของคลื่น 243
    1. คลื่นและชนิดของคลื่น  
    2. สมการการเคลื่อนที่ของคลื่น  
    3. อัตราเร็วของคลื่นกล  
    4. กำลังและความเข้มของคลื่น  
    5. หลักการซ้อนทับและการแทรกสอดของคลื่น  
  7.2 คลื่นนิ่ง 247
    1. คลื่นนิ่ง  
    2. การเปลี่ยนแปลงความดันและความหนาแน่นที่ตำแหน่งบัพและปฏิบัพ  
    3. การกระจายพลังงานในคลื่นนิ่ง  
    4. คลื่นนิ่งในเส้นเชือกปลายตรึงทั้งสองด้านและในท่ออากาศ  
8   เสียง 259
  8.1 คลื่นเสียง 265
    1. ความเร็วและความเข้มของคลื่นเสียง  
    2. การแทรกสอดของคลื่นเสียง  
    3. บีตส์  
  8.2 การได้ยิน 269
    1. ความสูงต่ำและความถี่ของเสียง  
    2. ความเข้มและความดังของเสียง  
    3. คุณภาพและรูปแบบของคลื่นเสียง  
    4. ปรากฎการณ์โดปป์เลอร์  
    5. ซอนิกบูม  
9   สถิตศาสตร์ของของไหล 281
  9.1 สถิตศาสตร์ของของไหล 289
    1. ความหนาแน่นและความดัน  
    2. หลักของอาร์คิมีดีส  
    3. หลักของพาสคัล  
  9.2 แรงเชื่อมแน่นและแรงยึดติด 297
    1. แรงเชื่อมแน่นและรแรงยึดติด  
    2. ความตึงผิว  
    3. มุมสัมผัส  
    4. สภาพคะปิลลา  
10   พลศาสตร์ของของไหล 315
  10.1 สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี 323
    1. สมการแห่งการต่อเนื่อง  
    2. สมการแบร์นูลลี  
  10.2 การประยุกต์สมการแห่งการต่อเนื่องและสมการแบร์นูลลี 327
    1. มาตรเวนทูรี  
    2. หลอดไพทอต  
    3. ทฤษฎีบทตอร์ริเชลลี  
    4. แรงยกปีกเครื่องบิน  
    5. ปรากฎการณ์แมกนัส  
  10.3 ความหนืด 331
    1. ความหนืด  
    2. เลขเรย์โนลด์  
    3. กฎของสโตกส์  
11   อุณหพลศาสตร์และทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 347
  11.1 บทนำ 355
    1. บทนิยาม เทอมต่างๆ ของอุณหพลศาสตร์  
    2. อุณหภูมิ  
    3. การขยายตัวเชิงความร้อน  
  11.2 สมการสถานะ  
    1. สมการสถานะของแก๊สอุดมคติ  
    2. สมการสถานะของแวน เดอร์ วาลส์  
    3. งาน  
  11.3 ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส 361
    1. ความนำ  
    2. การกระจายความเร็วของโมเลกุล  
    3. การแบ่งกั้นเท่ากันของพลังงาน  
    4. วิถีเสรีเฉลี่ย  
12   กฎทางอุณหพลศาสตร์ 379
  12.1 กฎข้อที่ศูนย์และกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 385
    1. กฎข้อที่ศูนย์ของอุณหพลศาสตร์  
    2. พลังงานและกฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์  
    3. เอนทัลปี และความจุความร้อน  
    4. ความจุความร้อนของแก๊สและของแข็ง  
  12.2 กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ 389
    1. เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์  
    2. การหาค่าเอนโทรปี  
    3. หลักการเพิ่มเอนโทรปีหรือลดพลังงาน  
    4. เครื่องยนต์ความร้อน  ตู้เย็น และวัฏจักรคาร์โนท์  

 

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟิสิกส์ 2 Physics 2

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สารบัญ

หน่วย ตอน เนื้อเรื่อง หน้า
1  

สนามไฟฟ้า : กฎของคูลอมบ์และกฎของเกาส์

1

  1.1 กฎของคูลอมบ์ 3
    1. ประจุไฟฟ้า 4
    2. กฎของคูลอมบ์ 5
    3. สนามไฟฟ้า 13
    สรุป 30
  1.2 กฎของเกาส์ 31
    1. ฟลักซ์ของสนามเวกเตอร์ 31
    2. กฎของเกาส์ 33
    3. การประยุกต์กฎของเกาส์ 39
    สรุป 49
    บรรณานุกรม 51
2   พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าและความจุไฟฟ้า 53
  2.1 พลังงานศักย์ไฟฟ้าและศักย์ไฟฟ้า 55
    1. พลังงานศักย์ไฟฟ้า 55
    2. ศักย์ไฟฟ้า 60
    3. ศักย์ไฟฟ้าของระบบประจุแบบต่างๆ 64
    4. การคำนวณค่าสนามไฟฟ้าจากศักย์ไฟฟ้า 71
    สรุป 75
  2.2 ความจุไฟฟ้า 77
    1. ความจุไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ 78
    2. ความจุไฟฟ้าของระบบตัวเก็บประจุ 83
    3. ตัวเก็บประจุกับสารไดอิเล็กทริก 91
    สรุป 97
    บรรณานุกรม 99
3   กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง 101
  3.1 กระแสไฟฟ้า 103
    1. ความหมายของกระแสไฟฟ้า 103
    2. ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้า 106
    3. ความต้านทาน สภาพต้านทาน  และสภาพนำไฟฟ้า 110
    4. กฎของโอห์ม 117
    สรุป 123
  3.2 วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 125
    1. กฎของเคิร์ชฮอฟฟ์สำหรับการคำนวณในวงจรไฟฟ้า 126
    2. การถ่ายเทพลังงานในวงจรไฟฟ้า 133
    3. วงจรตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ 134
    สรุป 139
    บรรณานุกรม 141
4   สนามแม่เหล็ก : กฎของบิโอต์ - ซาวารต์ และกฎของแอมแปร์ 143
  4.1 กฎของบิโอต์-ซาวรต์ 145
    1. ความเป็นมาของความรู้เรื่องสนามแม่เหล็ก 145
    2. สนามแม่เหล็กและฟลักซ์แม่เหล็ก 148
    3. กฎของบิโอต์-ซาวารต์ 152
    สรุป 160
  4.2 กฎของแอมแปร์ 161
    1. กฎของแอมแปร์ 161
    2. แรงโลเร็นตซ์และการประยุกต์ 166
    3. แรงบนเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้า 172
    4. โมเมนต์ขั้วคู่แม่เหล็ก 178
    5. ความเข้มสนามแม่เหล็กและแมกเนไตเซชัน 179
    สรุป 183
    บรรณานุกรม 185
5   ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรกระแสสลับ 187
  5.1 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้า 189
    1. กฎของฟาราเดย์ 189
    2. สมบัติของสนามไฟฟ้าเหนี่ยวนำ 192
    3. สภาพเหนี่ยวนำตัวเอง 193
    4. การคำนวณหาค่าสภาพเหนี่ยวนำของขดเหนี่ยวนำ 195
    5. การต่อขดเหนี่ยวนำ 197
    6. พลังงานที่สะสมในขดเหนี่ยวนำ 198
    7. การแกว่งกวัดของกระแสไฟฟ้าในวงจร R-L 199
    8. การแกว่งกวัดของกระแสไฟฟ้าในวงจร L-C 202
    9. การแกว่งกวัดของกระแสไฟฟ้าในวงจร R-L-C 204
    สรุป 206
  5.2 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 209
    1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 209
    2. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีความต้านทานอย่างเดียว 211
    3. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีตัวเก็บประจุอย่างเดียว 212
    4. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับที่มีขดเหนี่ยวนำอย่างเดียว 214
    5. เฟเซอร์ไดอะแกรม 216
    6. วงจรไฟฟ้ากระแสสลับทีมี R-L-C ต่อกันอย่างอนุกรม 218
    7. การสั่นพ้องในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับทีมี R-L-C ต่อแบบอนุกรม 221
    8. กำลังไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 222
    สรุป 226
    บรรณานุกรม 229
6   การแทรกสอดของคลื่นแสง 231
  6.1 การแทรกสอดของคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสง 2 แหล่ง 233
    1. เงื่อนไขของการแทรกสอด 233
    2. การทดลองแบบช่องเล็กยาวคู่ของยัง 234
    3. การแทรกสอดโดยการสะท้อนจากฟิล์มบาง 239
    4. อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์ของไมเคลสัน 245
    สรุป 247
  6.2 การแทรกสอดที่เกิดจากแหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่ง 249
    1. การบวกเฟเซอร์ของคลื่น 249
    2. ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว 3 ช่อง 251
    3. ริ้วแทรกสอดที่เกิดจากช่องเล็กยาว N ช่อง 253
    สรุป 255
    บรรณานุกรม 257
7   การเลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน 259
  7.1 การเลี้ยวเบน 261
    1. การเลี้ยวเบนจากช่องเล็กยาวเดี่ยว 263
    2. การเลี้ยวเบนผ่านช่องกลม 269
    3. การเลี้ยวเบนเนื่องจากช่องเล็กยาวสองช่อง 271
    4. เกรตติงเลี้ยวเบน 272
    5. การเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์โดยผลึก 275
    สรุป 277
  7.2 โพลาไรเซชัน 279
    1. โพลาไรเซชันโดยการเลือกดูดกลืน 282
    2. โพลาไรเซชันโดยการสะท้อน 283
    3. โพลาไรเซชันโดยการหักเหสองแนว 285
    4. โพลาไรเซชันโดยการกระเจิง 287
    5. การประยุกต์แสงโพลาไรซ์ 288
    สรุป 290
    บรรณานุกรม 291
8   ทฤษฎีควอนตัมเบื้องต้น 293
  8.1 ทฤษฎีควอนตัมแบบเดิม 295
    1. การแผ่รังสีของวัตถุดำ 295
    2. ปรากฎการณ์โฟโตอิเล็กทริก 301
    3. การกระเจิงคอมป์ตัน 306
    4. สเปกตรัมแบบเส้น 309
    5. ทฤษฎีอะตอมของโบร์ 311
    สรุป 315
  8.2 ทฤษฎีควอนตัมแบบใหม่ 319
    1. คลื่นเดอบรอยล์ 319
    2. การเลี้ยวเบนของลำอิเล็กตรอน 321
    3. โอกาสและความไม่แน่นอน 323
    4. การแทรกสอดของลำอิเล็กตรอน 326
    5. กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน 329
    6. ฟังก์ชันคลื่นและสมการชเรอดิงเงอร์ 330
    7. สมการชเรอดิงเงอร์ในมิติเดียว 333
    8. ปัญหาในสามมิติ 347
    สรุป 349
    บรรณานุกรม 351
9   อะตอมและโมเลกุล 353
  9.1 อะตอมไฮโดรเจน 355
    1. อะตอมไฮโดรเจน 355
    2. โมเมนตัมเชิงมุมของวงโคจร 360
    3. โอกาสในการพบอิเล็กตรอน 363
    4. ปรากฏการณ์ซีแมน 369
    5. สปินของอิเล็กตรอน 371
    สรุป 375
  9.2 ตารางธาตุและโมเลกุล 377
    1. โมเมนตัมเชิงมุมรวม 378
    2. อะคอมที่มีอิเล็กตรอนหลายตัว 380
    3. โมเลกุล 384
    4. การหมุนและการสั่นของโมเลกุล 387
    สรุป 390
    บรรณานุกรม 391
10   วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ 393
  10.1 ผลึกและแถบพลังงาน 395
    1. โครงสร้างผลึก 395
    2. การปลูกผลึก 402
    3. ความบกพร่องในผลึก 403
    4. โครงสร้างแถบพลังงาน 407
    สรุป 412
  10.2 โลหะและสารกึ่งตัวนำ 415
    1. อิเล็กตรอนอิสระในโลหะ 415
    2. อิเล็กตรอนและโฮลในสารกึ่งตัวนำ 419
    3. รอยต่อ p-n และไดโอด 424
    4. เซลล์แสงอาทิตย์ 427
    5. ไดโอดเปล่งแสง 430
    6. ทรานซิสเตอร์แบบรอยต่อ 432
    7. วงจรเบ็ดเสร็จ 436
    สรุป 438
    บรรณานุกรม 441
11   นิวเคลียสและพลังงานนิวเคลียร์ 443
  11.1 นิวเคลียส 445
    1. การค้นพบนิวเคลียส 445
    2. สมบัติของนิวเคลียส 446
    สรุป 453
  11.2 การสลายตัวของสารกัมมันตรังสี 455
    1. ค่าคงตัวของการสลายตัวและเวลาครึ่งชีวิต 455
    2. ขบวนการของการสลายตัว 458
    3. การวัดปริมาณรังสี 462
    สรุป 465
  11.3 พลังงานนิวเคลียร์ 467
    1. ปฏิกิริยาแบ่งแยกตัว 468
    2. เตาปฏิกรณ์ปรมาณู 469
    3. ปฏิกิริยาหลอมตัว 472
    4. เตาปฏิกรณ์ชนิดเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชัน 475
    สรุป 476
    บรรณานุกรม 479
12   อนุภาคมูลฐาน 481
  12.1 อนุภาค 483
    1. แรงในธรรมชาติทางฟิสิกส์ 483
    2. โพซิตรอนและปฏิกิริยานุภาคชนิดอื่นๆ 485
    3. มีซอนและจุดเริ่มต้นของวิชาฟิสิกส์ของอนุภาคมูลฐาน 486
    4. การจัดกลุ่มอนุภาค 488
    สรุป 489
  12.2 กฎการอนุรักษ์ 491
    1. กฎการอนุรักษ์ของเลขแบริออน 491
    2. กฎการอนุรักษ์ของเลขเลปตอน 492
    3. กฏการอนุรักษ์ของเลขความแปลก 493
    สรุป 494
  12.3 ควาร์ก 497
    1. รูปแบบมรรคแปด 497
    2. แบบจำลองของควาร์ก 498
    3. คำอธิบายการสลายตัวให้อนุภาคบีตาใช้แบบจำลองควาร์ก 501
    4. ควาร์กชนิดอื่น 502
    5. ความสัมพันธ์ของควาร์กกับรังสีคอสมิก 502
    สรุป 504
    บรรณานุกรม 507
    ภาคผนวก 509
    ดรรชนี 515

 

 

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

{mospagebreak}

หน้า 527

{mospagebreak}

หน้า 528

{mospagebreak}

หน้า 529

{mospagebreak}

หน้า 530

{mospagebreak}

หน้า 531

{mospagebreak}

หน้า 532

{mospagebreak}

หน้า 533

{mospagebreak}

หน้า 534

{mospagebreak}

หน้า 535

{mospagebreak}

หน้า 536

{mospagebreak}

หน้า 537

{mospagebreak}

หน้า 538

{mospagebreak}

หน้า 539

{mospagebreak}

หน้า 540

{mospagebreak}

หน้า 541

 

 

 

 

 

ตะลุยโจทย์ เคมี A-NET

สารบัญ

เรื่อง หน้า

ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 1

3

ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 2 11
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 3 25
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 4 39
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 5 51
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 6 65
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 7 77
ตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 8 93
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 1 106
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 2 113
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 3 126
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 4 140
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 5 154
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 6 173
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 7 190
เฉลยตะลุยโจทย์ ม.ปลาย วิชาวิทย์ - เคมี - A-NET ชุดที่ 8 210

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

 

 

 

 

 

 

 

ทางรอดจากมหาสงครามนิวเคลียร์ ในศตวรรษใหม่

ของ บรรยง บุญฤทธิ์

สารบัญ

บทที่

เรื่อง

หน้า

1

มหาสงครามที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในโลก

1

  ทรรศนะบางประการเกี่ยวกับการแข่งขันมหาอำนาจในโลก 16
  ความพินาศในบริเวณที่ถูกโจมตีด้วยระเบิดนิวเคลียร์โดยฉับพลัน 17
  การพยากรณ์จำนวนผู้สิ้นชีวิตในบริเวณที่ถูกโจมตีด้วยหัวรบนิวเคลียร์ 24
2 ภัยพิบัติจากระเบิดนิวเคลียร์ หรือหัวรบนิวเคลียร์ 29
  การระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ 31
  แรงระเบิดทำลายชีวิตคนได้อย่างไร 34
  การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจากผลของการแผ่รังสี 43
  ผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว 44
  คลื่นพลังงแม่เหล็กไฟฟ้าที่เกิดจากการระเบิดของระเบิดนิวเคลียร์ 44
  ผลจากการโจมตีของอาวุธนิวเคลียร์ในเขตจำกัด 48
  ผลทางการรักษาพยาบาล 49
  อาหาร 51
  การอุตสาหกรรมและการพาณิชย์ 51
  ผลต่อนานาชาติ 52
3 แผนเตรียมการป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 53
  การป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียต 60
  ในประเทศจีน 62
  ประเทศสวิส 65
  ประแทศสวีเดน 67
  ประเทศฟินแลนด์ 68
  ประเทศนอร์เวย์ 69
  ประเทศสหพันธ์รัฐเยอรมนี 69
  ประเทศทางตะวันออกกลาง 70
  ประเทศฝรั่งเศส 71
  ประเทศสหรัฐอเมริกา 72
  ประเทศอังกฤษ 78
  การอพยพประชาขนเพื่อหลบภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ 86
4 ทางรอดชีวิตจากภัยพิบัติสงครามนิวเคลียร์ 91
  ปัญหาและความสำคัญ ในการสร้างที่หลบภัยหรือหลุบหลบภัย 94
  การอพยพผู้คนออกจากเขตอันตราย 96
  บริเวณเขตยุทธศาสตร์หรือเขตเป้าหมายการโจมตี 98
5 ข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการเตรียมตัวอพยพ 99
  สิ่งที่ต้องนำติดตัวไปด้วย 101
  ก่อนเดินทางออกจากบ้าน 103
  การเดินทาง 103
  การสร้างที่หลบภัยหรือหลมหลบภัย 105
  หลุมหลบภัยหรือที่หลบภัยจากแรงดันระเบิดจากระเบิดนิวเคลียร์ 105
  ที่หลบภัยป้องกันฝุ่นกัมมันตรังสี 107
  การช่วยเหลือตนเอง 108
  การเลือกที่หลบภัย ( หรือหลุมหลบภัย) 109
  สิ่งที่ป้องกันการแผ่รังสี 110
  การหลบภัยในบ้านหรือตึก 114
  หลุมหลบภัยในที่สาธารณะ 115
6 ทางหนีภัยขณะถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 117
  ก่อนการระเบิด 117
  ระหว่างการเกิดระเบิดขึ้น 118
  ข้อควรปฏิบัติตนในช่วงเกิดระเบิดขึ้นอย่างกระทันหันขณะอยู่ในที่กลางแจ้ง 118
  ข้อควรปฏิบัติขณะอยู่ในรถ 120
  การป้องกันตัวขณะอยู่ภายในบ้าน โรงเรียน หรือสถานที่ทำงาน 121
  สัญญาณเตือนภัยจากการโจมตี 122
  อันตรายจากฝุ่นกัมมันตรังสี (Fallout) 122
7 การจัดการภายในที่หลบภัยหรือหลุมหลบภัย 125
  การวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับที่หลบภัย   หรือหลุมหลบภัยสาธารณะภายในประเทศ 136
8 ปฏิบัติการหลังจากถูกโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ 141
  การจัดการเกี่ยวกับศพของผู้เสียชีวิต 141
  การปฏิบัติการช่วยชีวิต 142
  วิธีการช่วยเหลือประชาชนที่ถูกกักขังอยู่ในห้องหลบภัยหรือหลุมหลบภัยที่ถูกซากตึกหรือสิ่งต่างๆทับถม 143
  การแจกจ่ายอาหาร 145
  การแจกจ่ายน้ำประปา 148
  การบริการรักษาพยาบาล 151
  การสุขาภิบาลและการสาธารณสุข 154
  การใช้พลังงาน 155
  การขนส่ง 156
  การสื่อสาร 156
9 ข้อเสนอแนะในการสร้างชุมชนใหม่หลังจากเหตุการณ์สงบลง 159
  หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการสร้างชุมชนขึ้นใหม่ 159
  หน้งสืออ้างอิง 163

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ        

                              อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

     

 บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

คณิตศาสตร์ราชมงคล

           ฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว  

แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน  พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว  

ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล