index 269

 

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

Life Science physics

สารบัญ

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
1

 

หน่วยและการวัดทางชีวภาพ 1
  1.1 การวัดในทางชีวภาพ 1
    1.1.1 การวัดเวลาและความถี่ 1
    1.1.2 การวัดขนาดของร่างกาย 1
    1.1.3 การวัดน้ำหนัก 2
    1.1.4 การวัดปริมาตร 3
    1.1.5 การวัดความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะ 3
    1.1.6 การวัดอุณหภูมิ 3
  1.2 วิธีทางสถิติ 3
    1.2.1 เลขนัยสำคัญ 3
    1.2.2 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4
    1.2.3 การกระจายแบบพัวซอง 6
  1.3 ข้อมูลของคนมาตรฐาน 7
2   แรงการเคลื่อนที่และการสั่น 9
  2.1 แรง 9
  2.2 แรงกล้ามเนื้อ 9
  2.3 แรงสถิตในร่างกาย 10
  2.4 แรงเสียดทาน 13
  2.5 กายภาพบำบัดโดยแทรคชั่น 14
  2.6 การเคลื่อนที่-โมเมนตัม 18
  2.7 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 21
  2.8 การสั่นและผลของความถี่ของการสั่นต่อร่างกาย 22
3   แรงโน้มถ่วงและทอร์ก 29
  3.1 แรงโน้มถ่วงและต่อร่างกาย 29
  3.2 ทอร์ก 32
  3.3 จุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ  และการถ่วงดุลของลำตัว 34
  3.4 ตัวอย่างการคำนวณเกี่ยวกับทอร์ก 36
  3.5 การหมุนของวัตถุแกร่งและโมเมนตัมเชิงมุม 42
  3.6 การเคลื่อนไหวของขาในการวิ่ง 48
4   งาน พลังงาน และกำลังของร่างกาย 57
  4.1 งาน 57
  4.2 พลังงาน 58
  4.3 กำลังและอัตราเมตาบอลิสม 59
  4.4 ตัวอย่างของฟิสิกส์ของการออกกำลังกาย 61
5   คุณสมบัติความยืดหยุ่นของโครงกระดูกและเนื้อเยื่อ 69
  5.1 คำนำ 69
  5.2 ความยืดหยุ่น และยังส์โมดูลัส 69
  5.3 บัลค์โมดูลัส 74
  5.4 โมดูลัสเฉือน 75
  5.5 คุณสมบัติของวัสดุทางชีวภาพ 77
  5.6 การแตกหักของกระดูก 80
  5.7 ระบบโครงกระดูก 82
6   กลศาสตร์ของไหลกับระบบไหลเวียนของเลือด 86
  6.1 คำนำ 86
  6.2 ความดันไฮโดรสเตติกส์ 86
  6.3 การลอยตัวในของเหลวและกายภาพบำบัดโดยน้ำ 89
  6.4 หลักการของปาสคาล 90
  6.5 การไหลของของเหลว กฎของแบร์นุยยี 92
  6.6 ความหนืดของของเหลว 94
  6.7 การไหลแบบปั่นป่วน 95
  6.8 การไหลของของเหลวในท่อทรงกระบอกและกฎของบัวซอยล์ 96
  6.9 ระบบการไหลเวียนของเลือด 100
  6.10 ความดันเลือดและการวัด 101
  6.11 กำลังของหัวใจ 103
7   คุณสมบัติทางกายภาพของของไหล 106
  7.1 แรงตึงผิว 106
  7.2 แรงตึงผิวในปอด 109
  7.3 การไหลขึ้นในหลอดรูเล็ก 110
  7.4 การแพร่กระจาย 112
  7.5 ออสโมซิส 114
  7.6 การดูดซับและการดูดกลืนของของไหล 118
  7.7 กฎของก๊าซ 118
    7.7.1 กฎของบอยล์ 119
    7.7.2 กฎของชาลส์ 119
    7.7.3 กฎของเกย์ - ลัสแซค 119
    7.7.4 กฎของก๊าซ 119
    7.7.5 กฎของดอลตัน 120
    7.7.6 กฎของเฮนรี่ 122
    7.7.7 ทฤษฎีจลน์ของก๊าซ 122
  7.8 อุปกรณ์เกี่ยวกับก๊าซในทางคลีนิก 124
  7.9 การดูดของเหลวโดยสุญญากาศ 126
    7.9.1 สมการของแบร์นุยยี 126
    7.9.2 การดูดของเหลวโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกสร้างสุญญากาศ 128
    7.9.3 การดูดโดยไซฟอน 128
    7.9.4 การดูดของเหลวแบบน้ำปิด 129
8   ฟิสิกส์ของการหายใจ 134
  8.1 กายวิภาคของระบบการหายใจ 134
  8.2 กลไกของการหายใจ 135
  8.3 การหายใจภายใน 138
  8.4 อุปกรณ์และเทคนิคเกี่ยวกับการหายใจ 138
    8.4.1 สไปโรมิเตอร์ 139
    8.4.2 บรองโคสไปโรมิเตอร์ 139
    8.4.3 เครื่องหัวใจ- ปอดเทียม 139
  8.5 การบำบัดด้วยออกซิเจน 140
9   ความร้อนกับอุณหภูมิ 142
  9.1 ความร้อนและอุณหภูมิ 142
  9.2 การบำบัดโรคโดยความเย็นและความร้อน 143
  9.3 ความจุความร้อน 145
  9.4 การขยายตัวโดยความร้อน 147
  9.5 การถ่ายเทความร้อน 148
    9.5.1 การนำความร้อน 148
    9.5.2 การพาความร้อน 150
    9.5.3 การแผ่รังสี 150
  9.6 การเปลี่ยนเฟสกับการระเหย 152
  9.7 การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 154
10   กฎของเทอร์โมไดนามิกส์และฟังก์ชันเทอร์โมไดนามิกส์ 160
  10.1 การเปลี่ยนแปลงทางเทอร์โมไดนามิกส์ 160
  10.2 กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์ 164
  10.3 กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์และวัฏจักรคาร์โนต์ 168
  10.4 เอ็นทาลปี กับค่าความร้อนของอาหาร 171
  10.5 พลังงานอิสระของกิปส์กับประสิทธิภาพของร่างกาย 176
  10.6 เอ็นโทรปี 177
  10.7 สรุป เทอร์โมไดนามิกส์กับระบบสิ่งมีชีวิต 179
11   เสียงและระดับความเข้มเสียง 182
  11.1 ธรรมชาติและคุณสมบัติของคลื่นเสียง 182
    11.1.1 ความเร็วของคลื่นเสียง 183
    11.1.2 ความเร็วของคลื่นเสียงขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ 184
  11.2 อคูสติกอิมพีแดนซ์ 185
  11.3 ความเข้มของเสียง 187
  11.4 ระดับความเข้มของเสียง- เดซิเบล 189
  11.5 พิทช์และความดัง 192
  11.6 เสียงคน 192
  11.7 การดูดกลืนของคลื่นเสียงในเนื้อเยื่อ 192
  11.8 ปรากฎกาณ์ดอพเพล่อร์ของเสียง 194
12   การได้ยินกับอุลตราโซนิกส์ 198
  12.1 ส่วนประกอบของหู 198
  12.2 การขยายความดันของเสียงที่หูส่วนกลาง 199
  12.3 ไซโคฟิสิกส์ของการได้ยิน 201
  12.4 การทดสอบการได้ยิน 203
  12.5 คลื่นอัลตราโซนิกส์และการประยุกต์ทางการแพทย์ 205
  12.6 ดอพเพล่อร์อัลตราโซโนกราฟฟี 206
  12.7 เอ็คโคอัลตราโซโนกราฟฟี 208
13   แสงและอุปกรณ์ของแสง 210
  13.1 ธรรมชาติของแสง 210
  13.2 แหล่งกำเนิดแสงและความส่องสว่าง 212
  13.3 คุณสมบัติของคลื่นแสง 215
    13.3.1 การสะท้อนแสง 216
    13.3.2 การหักเห 216
    13.3.3 การแทรกสอด 217
    13.3.4 การบ่ายเบน 218
    13.3.5 โพลาไรเซชั่นของแสง 222
  13.4 กระจกและเลนส์ 224
    13.4.1 กระจก 224
    13.4.2 เลนส์ 225
    13.4.3 กำลังของเลนส์ 225
    13.4.4 ความบกพร่องของเลนส์ 226
  13.5 เส้นใยนำแสง 227
  13.6 รังสีอัลตราไวโอเลต 229
  13.7 รังสีอินฟราเรด 231
  13.8 หลักการของอุปกรณ์กล้องจุลทรรศน์ 232
14   ฟิสิกส์ของตาและการมองเห็น 240
  14.1 ส่วนประกอบของตา 240
  14.2 การมองเห็นภาพ 242
  14.3 ความเฉียบแหลมจักษุภาพ 245
  14.4 การตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสง 247
  14.5 การปรับสายตาในที่มืด 248
  14.6 การตอบสนองต่อโฟตอน 249
  14.7 การมองเห็นสีและความคลาดเคลื่อนณรงค์ 249
  14.8 ภาพลวงตาและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง 250
  14.9 ความผิดปกติของตาและการแก้ไข 252
  14.10 อุปกรณ์ทางทัศนศาสตร์ - จักษุวิทยา 254
  14.11 ตัวอย่างการคำนวณ 257
15   ไฟฟ้าเบื้องต้น 261
  15.1 ไฟฟ้าสถิต 261
    15.1.1 ประจุไฟฟ้าสถิต 261
    15.1.2 กฎของคูลอมบ์ 262
    15.1.3 สนามไฟฟ้า 262
    15.1.4 ศักย์ไฟฟ้า 264
    15.1.5 ความลาดชันศักย์ 265
    15.1.6 คาพาซิแตนซ์ 266
    15.1.7 ประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า 269
    เครื่องวัดอัตราไหลของเลือด 269
  15.2 ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา 270
    15.2.1 วงจรไฟฟ้า RC 270
    15.2.2 วงจรไฟฟ้ากำทอน 275
    15.2.3 สัญญาณไฟฟ้ารูปสี่เหลี่ยม 276
  15.3 ไฟฟ้ากระแสสลับและอุปกรณ์ 276
    15.3.1 การกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 276
    15.3.2 การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า 276
    15.3.3 การเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 280
    15.3.4 อิมพีแดนซ์ 281
    15.3.5 กำลังไฟฟ้าและโพเวอร์แฟคเตอร์ 282
    15.3.6 ผลของกระแสไฟฟ้าในทางชีวภาพ 283
    15.3.7 ไมโครช็อคและการป้องกัน 284
    15.3.8 การป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 286
  15.4 อิเล็กโตรด 287
  15.5 ทรานซดิวเซอร์ 289
  15.6 การขยายสัญญาณไฟฟ้าทางชีวภาพ 293
  15.7 สัญญาณป้อนกลับ 296
  15.8 การแสดงสัญญาณ 297
16   ไฟฟ้าทางชีวภาพ 302
  16.1 ระบบเส้นประสาทและนิวรอน 302
  16.2 สัญญาณไฟฟ้าในเส้นประสาท 303
  16.3 แบบจำลองไฟฟ้าของเส้นประสาท 306
  16.4 สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อและอิเล็กโตรไมโอแกรม 308
  16.5 สัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจ 311
  16.6 อิเล็กโตรคาร์ดิโอแกรม 312
    16.6.1 The Normal ECG  
    16.6.2 Standard Bipolar Limb Leads  
    16.6.3 Unipolar Limb Leads หรือ  
    Augmented Leads  
    16.6.4 Chest Leads  
  16.7 ปัญหาในการวัดสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจ 316
  16.8 การกระตุ้นหัวใจด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 317
  16.9 สัญญาณไฟฟ้าจากสมองและอิเล็กโตรเอ็นเซฟฟาโลแกรม 318
  16.10 สัญญาณไฟฟ้าจากตาอิเล็กโตรเรติโนแกรม และอิเล็กโตรออกคูโลแกรม 320
  16.11 สัญญาณแม่เหล็กจากหัวใจและสมอง  
    แมกนีโตคาร์ดิโอแกรมและแมกนีโตเอ็นเซฟฟาโลแกรม 322
  16.12 สัญญาณไฟฟ้าในกระดุก 323
  16.13 การนวดหัวใจด้วยไฟฟ้า 323
  16.14 การบำบัดโรคดัวยไฟฟ้าความถี่สูงหรือไดอาเธอร์มี 324
    16.14.1 โดยวิธีคาพาซิแตนซ์ 324
    16.14.2 โดยวิธีเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 325
  16.15 ศัลยกรรมโดยไฟฟ้า 326
17   ฟิสิกส์ของรังสีเอกซ์วินิจฉัย 329
  17.1 การกำเนิดรังสีเอกซ์วินิจฉัย 329
    17.1.1 หลอดรังสีเอกซ์วินิจฉัย 329
    17.1.2 ประสิทธิภาพและขีดจำกัดการใช้งานของหลอดรังสี 332
  17.2 ลักษณะของสเปกตรัมรังสีเอกซ์ 334
  17.3 ความเข้มของลำรังสี 338
  17.4 แผนภาพวงจรเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ 339
  17.5 ปฏิกิริยาร่วมของรังสีเอกซ์กับสสาร 340
  17.6 การดูดกลืนรังสีเอกซ์ 343
18   ฟิสิกส์ของเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 346
  18.1 ไอโซโทป 346
  18.2 รังสีนิวเคลียร์ 347
  18.3 การลดรังสีนิวเคลียร์ 350
  18.4 การสลายตัวของกัมมันตาภาพรังสี 351
  18.5 ช่วงเวลาครึ่งชีวิต 352
  18.6 หน่วยวัดรังสี 356
  18.7 อุปกรณ์วัดรังสี 357
  18.8 อุปกรณ์ทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 365
  18.9 การประยุกต์ใช้รังสีนิวเคลียร์ในทางชีวภาพและรังสีบำบัด 367
  18.10 ตัวยารังสี 375
  18.11 การสลายตัวของยารังสี 377
  18.12 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิต 379
    18.12.1 อันตรายจากรังสีทางอ้อม 379
    18.12.2 อัตตรายจากรังสีทางตรง 380
  18.13 อันตรายของรังสีต่อเซลล์ 380
    18.13.1 ผลของรังสีต่อสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ 381
  18.14 การป้องกันรังสี 382
    18.14.1 การป้องกันรังสีจากแหล่งกำเนิดภายนอก 382
    18.14.2 การป้องกันรังสีจากแหล่งกำเนิดภายใน 384
  18.15 ปริมาณรังสีสูงสุดที่ยอมให้ได้ 386
19   หัวข้อพิเศษในฟิสิกส์ 393
  19.1 เลเซอร์ในวงการแพทย์ 393
  19.2 หลักการทำงาน 394
  19.3 แบบของเลเซอร์ 395
  19.4 การใช้เลเซอร์ในวงการแพทย์ 400
    ตัวอย่างข้อสอบ 401
    ภาคผนวก 452
    เอกสารอ้างอิง 455
    ดัชนี 457

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

 

 

 

WEENA MECHANICS  กลศาสตร์

 

สารบัญ

บทที่

 

เนื้อเรื่อง

หน้า
1

 

บทนำ  
  1.1 ฟิสิกส์คืออะไร 2
  1.2 การวัด 3
  1.3 ปริมาณในวิชาฟิสิกส์ 4
  1.4 ระบบหน่วยวัด 5
  1.5 เลขนัยสำคัญ 6
  1.6 ระดับขนาด 9
  1.7 การบันทึกตัวเลขที่เหมาะสม 10
  1.8 กฎการคำนวณตัวเลขทีมีความคลาดเคลื่อน 11
  1.9 การเปลี่ยนหน่วยและเอกลักษณ์ของมิติ 12
  1.10 หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการไปด้วยกันของมิติในสมการ 13
  1.11 ความคิดขั้นพื้นฐาน 17
  1.12 เวกเตอร์และสเกลาร์ 20
  1.13 ปริมาณเวคเตอร์ 21
  1.14 การคูณเวคเตอร์ 30
2   การเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ  
  2.1 กลศาสตร์ 42
  2.2 จลศาสตร์ของจุลภาค 42
  2.3 การเคลื่อนที่ในมิติเดียว ปัญหาที่ต้องพบ  
    ในการอธิบายเรื่องการเคลื่อนที่ 44
  2.4 สมการการเคลื่อนที่ 45
  2.5 การอธิบายความหมายของการเคลื่อนที่จากกราฟ 46
  2.6 การบอกอัตราเร็ว 47
  2.7 ความชันของกราฟระหว่างระยะทางกับเวลา  
    จะแทนด้วยอัตราเร็วของวัตถุ 48
  2.8 ความคิดเกี่ยวกับ Limit 49
  2.9 ความเร็วขณะใดขณะหนึ่ง 51
  2.10 ความเร็วเฉลี่ย 51
  2.11 ความเร่ง 56
  2.12 การพิจารณาและอธิบายความหมายของความเร็วเฉลี่ย  
    ความเร็วที่ขณะใดขณะหนึ่ง  ความเร่งเฉลีย  
    และความเร่งขณะใดขณะหนึ่ง  โดยอาศัยกราฟ 59
  2.13 กราฟระหว่างความเร็วกับเวลา 63
  2.14 การหาระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้โดยกราฟ 64
  2.15 สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง s,a,v และ t 68
  2.16 การนำสมการการเคลื่อนที่มาใช้งาน 70
  2.17 การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอย่างเป็นอิสระเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก 75
3   การเคลื่อนที่ในสองมิติ  
  3.1 การวิเคราะห์ความเร็วด้วยวิธีทางเวคเตอร์ 108
  3.2 ทุกคนที่หยุดนิ่งอยู่บนพื้นโลกเคลื่อนที่หรือไม่ 115
  3.3 ความเร็วสัมพัทธ์ 116
  3.4 การใช้กฎของนิวตันอธิบายการเคลื่อนที่ 118
  3.5 โลกเป็นจุดอ้างอิงอยู่นิ่งหรือไม่ 119
  3.6 การหารความเร็วสัมพัทธ์โดยใช้ความรู้เรื่องเวคเตอร์ 120
  3.7 การพิจารณาการตกของวัตถุอย่างอิสระภายใต้แรงดึงดูดของโลก 132
  3.8 การบอกความเร่งในทางเวคเตอร์ 132
  3.9 ทำไมเราจึงต้องอธิบายความเร่งด้วยวิธีการทางเวคเตอร์ 134
  3.10 ความเร็วย่อยของการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 136
  3.11 สมการการเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ 137
  3.12 การหามุมที่จะทำให้การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์ มีระยะทางการเคลื่อนที่ในแนวระดับไกลสุด 141
  3.13 เกมส์ล่าลิง 143
  3.14 การเคลื่อนที่เป็นวงกลม 157
  3.15 การวัดความเร่งของการเคลื่อนที่เป็นวงกลม 160
  3.16 ความเร็วเชิงเส้นและความเร็วเชิงมุม 162
4   แรงและการเคลื่อนที่  
  4.1 กลศาสตร์ดั้งเดิม 186
  4.2 แรงและการเคลื่อนที่ 187
  4.3 กฎข้อที่หนึ่งของนิวตัน 190
  4.4 แรงและความเร่ง 193
  4.5 ความเฉื่อย - ค่าคงที่ของการแปรผัน 196
  4.6 กฎข้อที่สองของนิวตัน 197
  4.7 ค่าคงที่ของการแปรผัน 200
  4.8 กฎข้อที่สามของนิวตัน 203
  4.9 น้ำหนักและมวล 209
  4.10 การวัดแรงทางสถิตยศาสตร์ 211
  4.11 สภาพไร้น้ำหนัก 212
  4.12 แรงเสียดทาน 215
  4.13 มุมแห่งความเสียดทาน 220
  4.14 มุมยกขึ้น (มุมเงย)  ของพื้นเอียง 221
  4.15 การนำกฎของนิวตันมาใช้งาน 224
  4.16 รูปอิสระ 225
  4.17 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมของวัตถุด้วยอัตราเร็วคงที่ 245
  4.18 Banked Turn 249
  4.19 การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบต่างๆ 251
  4.20 ความโน้มถ่วง - ประวัติ 256
  4.21 กฎแห่งความโน้มถ่วง 262
  4.22 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วง  การเคลื่อนที่เป็นวงกลม และกฎแห่งคาบของเคปเล่อร์ 265
  4.23 การหมุนของโลกที่มีผลต่อค่า g 272
5   สภาพสมดุล  
  5.1 สภาวะสมดุล 304
  5.2 ตัวอย่างการคำนวณโจทย์เกี่ยวกับสภาวะสมดุล 308
  5.3 โมเมนต์ของแรง 322
  5.4 เงื่อนไขข้อที่สองของสมดุล 323
  5.5 แรงลัพธ์ของแรงขนาน 340
  5.6 จุดศูนย์กลางมวล 342
  5.7 จุดศูนย์กลางความถ่วง 345
  5.8 แรงคู่ควบ 349
  5.9 การไถลและการล้ม 350
  5.10 การเคลื่อนที่บนทางโค้ง 354
6   งานและพลังงาน  
  6.1 คำนำ 380
  6.2 งานและพลังงาน 381
  6.3 งานเนื่องจากแรงที่มีขนาดไม่คงที่ 387
  6.4 งานและพลังงานจลน์ 390
  6.5 ค่าพลังงานศักย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่บริเวณใกล้ผิวโลก 392
  6.6 พลังงานศักย์เนื่องจากความยืดหยุ่น 396
  6.7 หลักการคงที่ของพลังงาน 399
  6.8 แรงคงค่าและแรงไม่คงค่า 418
  6.9 กำลัง 422
7   โมเมนตัม  
  7.1 บทนำ 444
  7.2 การวัดขนาดของแรงที่ทำให้วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่หยุดลง 445
  7.3 การดลและโมเมนตัม 446
  7.4 หลักการคงที่ของโมเมนตัม 456
  7.5 การประยุกต์ของหลักการคงที่ของโมเมนตัม 458
  7.6 การชน 466
  7.7 การชนใน 1 มิติ 467
  7.8 การพิจารณาการเคลื่อนที่ของจุดศูนย์กลางมวลของระบบที่ชนกัน 476
  7.9 การชนกันใน 2 มิติ 479
  7.10 หลักการแก้ปัญหาโจทย์ 482

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

{mospagebreak}

หน้า 432

{mospagebreak}

หน้า 433

{mospagebreak}

หน้า 434

{mospagebreak}

หน้า 435

{mospagebreak}

หน้า 436

{mospagebreak}

หน้า 437

{mospagebreak}

หน้า 438

{mospagebreak}

หน้า 439

{mospagebreak}

หน้า 440

{mospagebreak}

หน้า 441

{mospagebreak}

หน้า 442

{mospagebreak}

หน้า 443

{mospagebreak}

หน้า 444

{mospagebreak}

หน้า 445

{mospagebreak}

หน้า 446

{mospagebreak}

หน้า 447

{mospagebreak}

หน้า 448

{mospagebreak}

หน้า 449

{mospagebreak}

หน้า 450

{mospagebreak}

หน้า 451

{mospagebreak}

หน้า 452

{mospagebreak}

หน้า 453

{mospagebreak}

หน้า 454

{mospagebreak}

หน้า 455

{mospagebreak}

หน้า 456

{mospagebreak}

หน้า 457

{mospagebreak}

หน้า 458

{mospagebreak}

หน้า 459

{mospagebreak}

หน้า 460

{mospagebreak}

หน้า 461

{mospagebreak}

หน้า 462

{mospagebreak}

หน้า 463

{mospagebreak}

หน้า 464

{mospagebreak}

หน้า 465

{mospagebreak}

หน้า 466

{mospagebreak}

หน้า 467

{mospagebreak}

หน้า 468

{mospagebreak}

หน้า 469

{mospagebreak}

หน้า 470

{mospagebreak}

หน้า 471

{mospagebreak}

หน้า 472

{mospagebreak}

หน้า 473

{mospagebreak}

หน้า 474

{mospagebreak}

หน้า 475

{mospagebreak}

หน้า 476

{mospagebreak}

หน้า 477

{mospagebreak}

หน้า 478

{mospagebreak}

หน้า 479

{mospagebreak}

หน้า 480

{mospagebreak}

หน้า 481

{mospagebreak}

หน้า 482

{mospagebreak}

หน้า 483

{mospagebreak}

หน้า 484

{mospagebreak}

หน้า 485

{mospagebreak}

หน้า 486

{mospagebreak}

หน้า 487

{mospagebreak}

หน้า 488

{mospagebreak}

หน้า 489

{mospagebreak}

หน้า 490

{mospagebreak}

หน้า 491

{mospagebreak}

หน้า 492

{mospagebreak}

หน้า  493

{mospagebreak}

หน้า 494

{mospagebreak}

หน้า 495

{mospagebreak}

หน้า 496

{mospagebreak}

หน้า 497

{mospagebreak}

หน้า 498

{mospagebreak}

หน้า 499

{mospagebreak}

หน้า 500

{mospagebreak}

หน้า 501

{mospagebreak}

หน้า 502

{mospagebreak}

หน้า 503

{mospagebreak}

หน้า 504

{mospagebreak}

หน้า 505

{mospagebreak}

หน้า 506

{mospagebreak}

หน้า 507

{mospagebreak}

หน้า 508

{mospagebreak}

หน้า 509

{mospagebreak}

หน้า 510

{mospagebreak}

หน้า 511

{mospagebreak}

หน้า 512

{mospagebreak}

หน้า 513

{mospagebreak}

หน้า 514

{mospagebreak}

หน้า 515

{mospagebreak}

หน้า 516

{mospagebreak}

หน้า 517

{mospagebreak}

หน้า 518

{mospagebreak}

หน้า 519

{mospagebreak}

หน้า 520

{mospagebreak}

หน้า 521

{mospagebreak}

หน้า 522

{mospagebreak}

หน้า 523

{mospagebreak}

หน้า 524

{mospagebreak}

หน้า 525

{mospagebreak}

หน้า 526

 

 

 


WEENA PHYSICS  Wave  Energy  Electromagnetism Nucleus Atom

สารบัญ

บทที่

เนื้อเรื่อง

หน้า
1 คลื่น  
  การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิค 5
  ลักษณะต่างๆของคลื่น 16
  คุณสมบัติของคลื่น 20
  คลื่นนิ่ง 25
  การแทรกสอดเนื่องจากแหล่งกำเนิดสองแห่ง 26
  เฟสดีเลย์ 32
2 เสียง  
  ลักษณะของคลื่นเสียง 35
  คุณสมบัติของคลื่นเสียง 39
  คลื่นนิ่ง 44
  การเกิดบีท 45
  การได้ยินเสียงประกอบด้วยอะไรบ้าง 46
  ปรากฎการณ์ดอปเปลอร์ 50
  คลื่นกระแทกหรือโซนิคบูม 54
  กำทอน 56
3 แสง  
  อัตราเร็วของแสง 77
  การเลี้ยวเบนของแสง 79
  การแทรกสอดของแสง 82
  การแทรกสอดของแสงเมื่อผ่านแผ่นฟิล์มบางๆ 86
  เกรตติง 90
  สี 94
  การผสมตัวสี 96
  การสะท้อนของแสงบนวัตถุผิวเรียบ 99
  การหักเหของแสง 106
  การกระจายของแสง 112
  รุ้ง 113
  การหักเหของแสงเมื่อเดินทางผ่านเลนส์บาง 118
  โพลาไรซ์เซชั่นของแสง 124
4 ความร้อนและทฤษฎีจลน์  
  ธรรมชาติของความร้อน 137
  ทฤษฎีจลน์ 144
  แบบจำลองของก๊าซ 144
  สมบัติของก๊าซที่ได้จากการทดลอง 144
  คุณสมบัติของก๊าซจากทฤษฎีจลน์ 146
  การกระจายของความเร็วของโมเลกุล 148
  การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน 150
5 ไฟฟ้าสถิต  
  วัตถุแสดงอำนาจไฟฟ้าสถิตได้อย่างไร 161
  วิธีการทำให้วัตถุตัวนำมีประจุไฟฟ้าอิสระ 163
  อุปกรณ์ตรวจประจุไฟฟ้า 166
  สนามไฟฟ้า 167
  เส้นแรงไฟฟ้า 168
  ศักดาไฟฟ้าและพลังงานศักย์ไฟฟ้า 178
  ความจุไฟฟ้า 184
  เครื่องควบแน่น 184
  ฉากไฟฟ้าสถิต 187
6 ไฟฟ้ากระแส  
  แหล่งกำเนิดกระแสไฟฟ้า 203
  การเคลื่อนที่ของประจุในตัวกลางชนิดต่างๆ 204
  คุณสมบัติของสารต่อการนำไฟฟ้า 205
  กฎของโอห์ม 206
  การต่อความต้านทานและการหาความต้านทานรวม 208
  หลักการแก้โจทย์หาความต้านทานรวม 213
  แรงเคลื่อนไฟฟ้า 216
7 แม่เหล็กไฟฟ้า  
  สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลในตัวนำ 243
  การเกิดอำนาจแม่เหล็กภายในสสาร 244
  การจำแนกสสารตามคุณสมบัติที่ปรากฎอยู่ภายในสนามแม่เหล็ก 245
  สมบัติแม่เหล็ก 247
  ทิศของสนามแม่เหล็กเนื่องจากกระแสไฟฟ้า 248
  แรงกระทำต่ออนุภาคไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 249
  แรงกระทำต่อตัวนำที่มีกระแสในสนามแม่เหล็ก 252
  มอเตอร์กระแสตรง 254
  กัลวานอมิเตอร์ 255
  แอมป์มิเตอร์ 256
  โวลต์มิเตอร์ 257
  โอห์มมิเตอร์ 257
  มัลติมิเตอร์ 258
  การเกิดกระแสเหนี่ยวนำ 258
  กระแสเหนี่ยวนำบนลวดตัวนำเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก 261
  การผลิตพลังงานไฟฟ้า 262
  ไฟฟ้าสามเฟส 265
  หม้อแปลง 267
  กระแสไหลวน 268
8 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  
  ทฤษฎีของแมกซ์เวลล์เรื่องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 283
  การเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 285
  สเปคตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 287
9 อะตอมและอิเลคตรอน  
  ทฤษฎีอะตอมของดาลตัน 293
  มวลอะตอม 294
  อิเลคตรอนและรังสีแคโทด 295
  การทดลองหา q/m  ของทอมสัน 296
  การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน 298
  ปรากฏการณ์โฟโตอิเลคตริก 300
  ความต่างศักย์หยุดยั้ง 303
  รังสีเอกซ์ 305
  สเปคตรัม 308
10 โครงสร้างอะตอม  
  แบบจำลองของทอมสัน 319
  การทดลองของรัทเธอร์ฟอร์ด 320
  โครงสร้างอะตอมของไฮโดรเจนตามทฤษฎีของบอร์ 321
  การทดลองของเฮิร์ทซและฟรังค์ 329
  ความไม่สมบูรณ์ของทฤษฎีบอร์ 331
  ทวิภาพของคลื่นและอนุภาค 331
  การทดลองเพื่อยืนยันสมบัติของคลื่นของอิเลคตรอน 333
  ความยาวคลื่นของเดอบรอยล์และวงโคจรของบอร์ 334
  กลศาสตร์ควอนตัม หรือ กลศาสตร์ของคลื่น 337
  หลักความไม่แน่นอนของไฮเซนเบอร์ก 339
  ของแข็งที่ 0 K 342
  โครงสร้างของอะตอมตามแนวความคิดแบบกลศาสตร์ควอนตัม 343
  เลขควอนตัม 345
  ลำดับชั้นพลังงานและอิเลคตรอนในอะตอม 350
11 กัมมันตภาพรังสี  
  ประวัติการค้นคว้าเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 363
  กัมมันตภาพรังสีกับการเปลี่ยนแปลงนิวเคลียส 368
  การคำนวณเกี่ยวกับกัมมันตรังสี 369
  สภาพสมดุล 374
12 นิวเคลียส  
  สมมติฐานโปรตรอน - อิเลคตรอน 387
  การค้นพบนิวตรอน 389
  สมมติฐานโปรตรอน - นิวตรอน 391
  ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับนิวเคลียส 392
  หลักการทำงานของแมสสเปคโตกราฟ 396
  การคำนวณหาพลังงานที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ 397
  แรงนิวเคลียร์ 399

 

 

{mospagebreak}

หน้า 2

 

{mospagebreak}

หน้า 3

{mospagebreak}

หน้า 4

{mospagebreak}

หน้า 5

{mospagebreak}

หน้า 6

{mospagebreak}

หน้า 7

{mospagebreak}

หน้า 8

{mospagebreak}

หน้า 9

{mospagebreak}

หน้า 10

{mospagebreak}

หน้า 11

{mospagebreak}

หน้า 12

{mospagebreak}

หน้า 13

{mospagebreak}

หน้า 14

{mospagebreak}

หน้า 15

{mospagebreak}

หน้า 16

{mospagebreak}

หน้า 17

{mospagebreak}

หน้า 18

{mospagebreak}

หน้า 19

{mospagebreak}

หน้า 20

{mospagebreak}

หน้า 21

{mospagebreak}

หน้า 22

{mospagebreak}

หน้า 23

{mospagebreak}

หน้า 24

{mospagebreak}

หน้า 25

{mospagebreak}

หน้า 26

{mospagebreak}

หน้า 27

{mospagebreak}

หน้า 28

{mospagebreak}

หน้า 29

{mospagebreak}

หน้า 30

{mospagebreak}

หน้า 31

{mospagebreak}

หน้า 32

{mospagebreak}

หน้า 33

{mospagebreak}

หน้า 34

{mospagebreak}

หน้า 35

{mospagebreak}

หน้า 36

{mospagebreak}

หน้า 37

{mospagebreak}

หน้า 38

{mospagebreak}

หน้า 39

{mospagebreak}

หน้า 40

{mospagebreak}

หน้า 41

{mospagebreak}

หน้า 42

{mospagebreak}

หน้า 43

{mospagebreak}

หน้า 44

{mospagebreak}

หน้า 45

{mospagebreak}

หน้า 46

{mospagebreak}

หน้า 47

{mospagebreak}

หน้า 48

{mospagebreak}

หน้า 49

{mospagebreak}

หน้า 50

{mospagebreak}

หน้า 51

{mospagebreak}

หน้า 52

{mospagebreak}

หน้า 53

{mospagebreak}

หน้า 54

{mospagebreak}

หน้า 55

{mospagebreak}

หน้า 56

{mospagebreak}

หน้า 57

{mospagebreak}

หน้า 58

{mospagebreak}

หน้า 59

{mospagebreak}

หน้า 60

{mospagebreak}

หน้า 61

{mospagebreak}

หน้า 62

{mospagebreak}

หน้า 63

{mospagebreak}

หน้า 64

{mospagebreak}

หน้า 65

{mospagebreak}

หน้า 66

{mospagebreak}

หน้า 67

{mospagebreak}

หน้า 68

{mospagebreak}

หน้า 69

{mospagebreak}

หน้า 70

{mospagebreak}

หน้า 71

{mospagebreak}

หน้า 72

{mospagebreak}

หน้า 73

{mospagebreak}

หน้า 74

{mospagebreak}

หน้า 75

{mospagebreak}

หน้า 76

{mospagebreak}

หน้า 77

{mospagebreak}

หน้า 78

{mospagebreak}

หน้า 79

{mospagebreak}

หน้า 80

{mospagebreak}

หน้า 81

{mospagebreak}

หน้า 82

{mospagebreak}

หน้า 83

{mospagebreak}

หน้า 84

{mospagebreak}

หน้า 85

{mospagebreak}

หน้า 86

{mospagebreak}

หน้า 87

{mospagebreak}

หน้า 88

{mospagebreak}

หน้า 89

{mospagebreak}

หน้า 90

{mospagebreak}

หน้า 91

{mospagebreak}

หน้า 92

{mospagebreak}

หน้า 93

{mospagebreak}

หน้า 94

{mospagebreak}

หน้า 95

{mospagebreak}

หน้า 96

{mospagebreak}

หน้า 97

{mospagebreak}

หน้า 98

{mospagebreak}

หน้า 99

{mospagebreak}

หน้า 100

{mospagebreak}

หน้า 101

{mospagebreak}

หน้า 102

{mospagebreak}

หน้า 103

{mospagebreak}

หน้า 104

{mospagebreak}

หน้า 105

{mospagebreak}

หน้า 106

{mospagebreak}

หน้า 107

{mospagebreak}

หน้า 108

{mospagebreak}

หน้า 109

{mospagebreak}

หน้า 110

{mospagebreak}

หน้า 111

{mospagebreak}

หน้า 112

{mospagebreak}

หน้า 113

{mospagebreak}

หน้า 114

{mospagebreak}

หน้า 115

{mospagebreak}

หน้า 116

{mospagebreak}

หน้า 117

{mospagebreak}

หน้า 118

{mospagebreak}

หน้า 119

{mospagebreak}

หน้า 120

{mospagebreak}

หน้า 121

{mospagebreak}

หน้า 122

{mospagebreak}

หน้า 123

{mospagebreak}

หน้า 124

{mospagebreak}

หน้า 125

{mospagebreak}

หน้า 126

{mospagebreak}

หน้า 127

{mospagebreak}

หน้า 128

{mospagebreak}

หน้า 129

{mospagebreak}

หน้า 130

{mospagebreak}

หน้า 131

{mospagebreak}

หน้า 132

{mospagebreak}

หน้า 133

{mospagebreak}

หน้า 134

{mospagebreak}

หน้า 135

{mospagebreak}

หน้า 136

{mospagebreak}

หน้า 137

{mospagebreak}

หน้า 138

{mospagebreak}

หน้า 139

{mospagebreak}

หน้า 140

{mospagebreak}

หน้า 141

{mospagebreak}

หน้า 142

{mospagebreak}

หน้า 143

{mospagebreak}

หน้า 144

{mospagebreak}

หน้า 145

{mospagebreak}

หน้า 146

{mospagebreak}

หน้า 147

{mospagebreak}

หน้า 148

{mospagebreak}

หน้า 149

{mospagebreak}

หน้า 150

{mospagebreak}

หน้า 151

{mospagebreak}

หน้า 152

{mospagebreak}

หน้า 153

{mospagebreak}

หน้า 154

{mospagebreak}

หน้า 155

{mospagebreak}

หน้า 156

{mospagebreak}

หน้า 157

{mospagebreak}

หน้า 158

{mospagebreak}

หน้า 159

{mospagebreak}

หน้า 160

{mospagebreak}

หน้า 161

{mospagebreak}

หน้า 162

{mospagebreak}

หน้า 163

{mospagebreak}

หน้า 164

{mospagebreak}

หน้า 165

{mospagebreak}

หน้า 166

{mospagebreak}

หน้า 167

{mospagebreak}

หน้า 168

{mospagebreak}

หน้า 169

{mospagebreak}

หน้า 170

{mospagebreak}

หน้า 171

{mospagebreak}

หน้า 172

{mospagebreak}

หน้า 173

{mospagebreak}

หน้า 174

{mospagebreak}

หน้า 175

{mospagebreak}

หน้า 176

{mospagebreak}

หน้า 177

{mospagebreak}

หน้า 178

{mospagebreak}

หน้า 179

{mospagebreak}

หน้า 180

{mospagebreak}

หน้า 181

{mospagebreak}

หน้า 182

{mospagebreak}

หน้า 183

{mospagebreak}

หน้า 184

{mospagebreak}

หน้า 185

{mospagebreak}

หน้า 186

{mospagebreak}

หน้า 187

{mospagebreak}

หน้า 188

{mospagebreak}

หน้า 189

{mospagebreak}

หน้า 190

{mospagebreak}

หน้า 191

{mospagebreak}

หน้า 192

{mospagebreak}

หน้า 193

{mospagebreak}

หน้า 194

{mospagebreak}

หน้า 195

{mospagebreak}

หน้า 196

{mospagebreak}

หน้า 197

{mospagebreak}

หน้า 198

{mospagebreak}

หน้า 199

{mospagebreak}

หน้า 200

{mospagebreak}

หน้า 201

{mospagebreak}

หน้า 202

{mospagebreak}

หน้า 203

{mospagebreak}

หน้า 204

{mospagebreak}

หน้า 205

{mospagebreak}

หน้า 206

{mospagebreak}

หน้า 207

{mospagebreak}

หน้า 208

{mospagebreak}

หน้า 209

{mospagebreak}

หน้า 210

{mospagebreak}

หน้า 211

{mospagebreak}

หน้า 212

{mospagebreak}

หน้า 213

{mospagebreak}

หน้า 214

{mospagebreak}

หน้า 215

{mospagebreak}

หน้า 216

{mospagebreak}

หน้า 217

{mospagebreak}

หน้า 218

{mospagebreak}

หน้า 219

{mospagebreak}

หน้า 220

{mospagebreak}

หน้า 221

{mospagebreak}

หน้า 222

{mospagebreak}

หน้า 223

{mospagebreak}

หน้า 224

{mospagebreak}

หน้า 225

{mospagebreak}

หน้า 226

{mospagebreak}

หน้า 227

{mospagebreak}

หน้า 228

{mospagebreak}

หน้า 229

{mospagebreak}

หน้า 230

{mospagebreak}

หน้า 231

{mospagebreak}

หน้า 232

{mospagebreak}

หน้า 233

{mospagebreak}

หน้า 234

{mospagebreak}

หน้า 235

{mospagebreak}

หน้า 236

{mospagebreak}

หน้า 237

{mospagebreak}

หน้า 238

{mospagebreak}

หน้า 239

{mospagebreak}

หน้า 240

{mospagebreak}

หน้า 241

{mospagebreak}

หน้า 242

{mospagebreak}

หน้า 243

{mospagebreak}

หน้า 244

{mospagebreak}

หน้า 245

{mospagebreak}

หน้า 246

{mospagebreak}

หน้า 247

{mospagebreak}

หน้า 248

{mospagebreak}

หน้า 249

{mospagebreak}

หน้า 250

{mospagebreak}

หน้า 251

{mospagebreak}

หน้า 252

{mospagebreak}

หน้า 253

{mospagebreak}

หน้า 254

{mospagebreak}

หน้า 255

{mospagebreak}

หน้า 256

{mospagebreak}

หน้า 257

{mospagebreak}

หน้า 258

{mospagebreak}

หน้า 259

{mospagebreak}

หน้า 260

{mospagebreak}

หน้า 261

{mospagebreak}

หน้า 262

{mospagebreak}

หน้า 263

{mospagebreak}

หน้า 264

{mospagebreak}

หน้า 265

{mospagebreak}

หน้า 266

{mospagebreak}

หน้า 267

{mospagebreak}

หน้า 268

{mospagebreak}

หน้า 269

{mospagebreak}

หน้า 270

{mospagebreak}

หน้า 271

{mospagebreak}

หน้า 272

{mospagebreak}

หน้า 273

{mospagebreak}

หน้า 274

{mospagebreak}

หน้า 275

{mospagebreak}

หน้า 276

{mospagebreak}

หน้า 277

{mospagebreak}

หน้า 278

{mospagebreak}

หน้า 279

{mospagebreak}

หน้า 280

{mospagebreak}

หน้า 281

{mospagebreak}

หน้า 282

{mospagebreak}

หน้า 283

{mospagebreak}

หน้า 284

{mospagebreak}

หน้า 285

{mospagebreak}

หน้า 286

{mospagebreak}

หน้า 287

{mospagebreak}

หน้า 288

{mospagebreak}

หน้า 289

{mospagebreak}

หน้า 290

{mospagebreak}

หน้า 291

{mospagebreak}

หน้า 292

{mospagebreak}

หน้า  293

{mospagebreak}

หน้า 294

{mospagebreak}

หน้า 295

{mospagebreak}

หน้า 296

{mospagebreak}

หน้า 297

{mospagebreak}

หน้า 298

{mospagebreak}

หน้า 299

{mospagebreak}

หน้า 300

{mospagebreak}

หน้า 301

{mospagebreak}

หน้า 302

{mospagebreak}

หน้า 303

{mospagebreak}

หน้า 304

{mospagebreak}

หน้า 305

{mospagebreak}

หน้า 306

{mospagebreak}

หน้า 307

{mospagebreak}

หน้า 308

{mospagebreak}

หน้า 309

{mospagebreak}

หน้า 310

{mospagebreak}

หน้า 311

{mospagebreak}

หน้า 312

{mospagebreak}

หน้า 313

{mospagebreak}

หน้า 314

{mospagebreak}

หน้า 315

{mospagebreak}

หน้า 316

{mospagebreak}

หน้า 317

{mospagebreak}

หน้า 318

{mospagebreak}

หน้า 319

{mospagebreak}

หน้า 320

{mospagebreak}

หน้า 321

{mospagebreak}

หน้า 322

{mospagebreak}

หน้า 323

{mospagebreak}

หน้า 324

{mospagebreak}

หน้า 325

{mospagebreak}

หน้า 326

{mospagebreak}

หน้า 327

{mospagebreak}

หน้า 328

{mospagebreak}

หน้า 329

{mospagebreak}

หน้า 330

{mospagebreak}

หน้า 331

{mospagebreak}

หน้า 332

{mospagebreak}

หน้า 333

{mospagebreak}

หน้า 334

{mospagebreak}

หน้า 335

{mospagebreak}

หน้า 336

{mospagebreak}

หน้า 337

{mospagebreak}

หน้า 338

{mospagebreak}

หน้า 339

{mospagebreak}

หน้า 340

{mospagebreak}

หน้า 341

{mospagebreak}

หน้า 342

{mospagebreak}

หน้า 343

{mospagebreak}

หน้า 344

{mospagebreak}

หน้า 345

{mospagebreak}

หน้า 346

{mospagebreak}

หน้า 347

{mospagebreak}

หน้า 348

{mospagebreak}

หน้า 349

{mospagebreak}

หน้า 350

{mospagebreak}

หน้า 351

{mospagebreak}

หน้า 352

{mospagebreak}

หน้า 353

{mospagebreak}

หน้า 354

{mospagebreak}

หน้า 355

{mospagebreak}

หน้า 356

{mospagebreak}

หน้า 357

{mospagebreak}

หน้า 358

{mospagebreak}

หน้า 359

{mospagebreak}

หน้า 360

{mospagebreak}

หน้า 361

{mospagebreak}

หน้า 362

{mospagebreak}

หน้า 363

{mospagebreak}

หน้า 364

{mospagebreak}

หน้า 365

{mospagebreak}

หน้า 366

{mospagebreak}

หน้า 367

{mospagebreak}

หน้า 368

{mospagebreak}

หน้า 369

{mospagebreak}

หน้า 370

{mospagebreak}

หน้า 371

{mospagebreak}

หน้า 372

{mospagebreak}

หน้า 373

{mospagebreak}

หน้า 374

{mospagebreak}

หน้า 375

{mospagebreak}

หน้า 376

{mospagebreak}

หน้า 377

{mospagebreak}

หน้า 378

{mospagebreak}

หน้า 379

{mospagebreak}

หน้า 380

{mospagebreak}

หน้า 381

{mospagebreak}

หน้า 382

{mospagebreak}

หน้า 383

{mospagebreak}

หน้า 384

{mospagebreak}

หน้า 385

{mospagebreak}

หน้า 386

{mospagebreak}

หน้า 387

{mospagebreak}

หน้า 388

{mospagebreak}

หน้า 389

{mospagebreak}

หน้า 390

{mospagebreak}

หน้า 391

{mospagebreak}

หน้า 392

{mospagebreak}

หน้า  393

{mospagebreak}

หน้า 394

{mospagebreak}

หน้า 395

{mospagebreak}

หน้า 396

{mospagebreak}

หน้า 397

{mospagebreak}

หน้า 398

{mospagebreak}

หน้า 399

{mospagebreak}

หน้า 400

{mospagebreak}

หน้า 401

{mospagebreak}

หน้า 402

{mospagebreak}

หน้า 403

{mospagebreak}

หน้า 404

{mospagebreak}

หน้า 405

{mospagebreak}

หน้า 406

{mospagebreak}

หน้า 407

{mospagebreak}

หน้า 408

{mospagebreak}

หน้า 409

{mospagebreak}

หน้า 410

{mospagebreak}

หน้า 411

{mospagebreak}

หน้า 412

{mospagebreak}

หน้า 413

{mospagebreak}

หน้า 414

{mospagebreak}

หน้า 415

{mospagebreak}

หน้า 416

{mospagebreak}

หน้า 417

{mospagebreak}

หน้า 418

{mospagebreak}

หน้า 419

{mospagebreak}

หน้า 420

{mospagebreak}

หน้า 421

{mospagebreak}

หน้า 422

{mospagebreak}

หน้า 423

{mospagebreak}

หน้า 424

{mospagebreak}

หน้า 425

{mospagebreak}

หน้า 426

{mospagebreak}

หน้า 427

{mospagebreak}

หน้า 428

{mospagebreak}

หน้า 429

{mospagebreak}

หน้า 430

{mospagebreak}

หน้า 431

 

 

 

 

 

 

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ        

                              อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด :

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

     

 บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์    

คณิตศาสตร์ราชมงคล

           ฟิสิกส์ราชมงคลใหม่

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว  

แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน  พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว  

ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2 

กลศาสตร์เวกเตอร์

โลหะวิทยาฟิสิกส์

เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1

ฟิสิกส์  2 (บรรยาย)

แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  

ฟิสิกส์พิศวง

สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

ทดสอบออนไลน์

วีดีโอการเรียนการสอน

หน้าแรกในอดีต

แผ่นใสการเรียนการสอน

เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ 

ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)

พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์ 

ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์

เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์

คำศัพท์ประจำสัปดาห์

 

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก

ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์

นักวิทยาศาสตร์เทศ

นักวิทยาศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์พิศวง 

การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด

2. เวกเตอร์

3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ

4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ

5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

7.  งานและพลังงาน 

8.  การดลและโมเมนตัม

9.  การหมุน  

10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง

11. การเคลื่อนที่แบบคาบ

12. ความยืดหยุ่น

13. กลศาสตร์ของไหล  

14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน

15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 

16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร

17.  คลื่น

18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต

2.  สนามไฟฟ้า

3. ความกว้างของสายฟ้า 

4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า

6. กระแสไฟฟ้า 

7. สนามแม่เหล็ก

 8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 

10. ทรานซิสเตอร์ 

11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

14. กลศาสตร์ควอนตัม

15. โครงสร้างของอะตอม

16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม

4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง

5.  ของไหลกับความร้อน

6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 

7. แม่เหล็กไฟฟ้า 

8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง

9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล