การชนของอะตอมของแก๊สวิธีการทดลอง
  1. คลิ๊กเม้าที่แถบสีชมพูด้านบน เพื่อเลือกอุณหภูมิของแก๊สในภาชนะ(ซ้ายมืออุณหภูมิต่ำสุด ขวามืออุณหภุมิสูง)
  2. คลิ๊กเม้าที่แถบสีชมพูด้านซ้าย เพื่อเลือกปริมาตรของภาชนะบรรจุแก๊ส (บนสุดปริมาตรมาก ล่างสุดปริมาตรน้อย)
  3. กดปุ่ม "stop" เพื่อหยุดการเคลื่อนที่ของโมเลกุลแก๊ส
  4. กดปุ่ม "step" เพื่อดูการเคลื่อนที่เฟรมต่อ ๆ ไป

คำถาม

1.  ลดขนาดของภาชนะให้เล็กลง และสังเกตพฤติกรรมของอะตอม

2. ลดและเพิ่มอุณหภูมิ  สังเกตว่าความเร็วของอะตอมเป็นอย่างไร

 13.gif

กลับไปยังเมนูแก๊ส

ขอขอบคุณผู้เขียน Java applet written by Toshiki KITAMURA
HomePage http://www.bekkoame.or.jp/~kitamula/
e-mail: PDF02120@niftyserve.or.jp


 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต