ความสัมพันธ์ระหว่าง P V T ของแก๊ส

ภาพจำลองการเปลี่ยนแปลงของแก๊สในอุดมคติ เกี่ยวกับความดัน ปริมาตร อุณหภูมิ และปริมาณความร้อน
สามารถเลือกขบวนการเปลี่ยนแปลงได้ และสามารถดูการเปลี่ยนแปลงขบวนการโดยการเพิ่มหรือลดความร้อน
ของระบบ หรือปรับปริมาตรของแก๊สโดยการคลิ๊กเม้าที่ลูกสูบแล้วลากไปยังจุดที่ต้องการ การเปลี่ยนแปลงจะแสดงความสัมพันธ์ของ P, V, และ T, และมีกราฟของ P-V หรือ P-T ให้ดู

ข้อมูลเพิ่มเติม:

 • P: ความดันสัมบูรณ์ของแก๊ส ในหน่วยพาสคัล (Pa).
 • V: ปริมาตรของแก๊ส ในหน่วยลูกบาศก์เมตร (m3).
 • T: อุณหภูมิของแก๊ส ในหน่วยเคลวิน (K).
 • n: จำนวนโมลของแก๊ส.
 • N: จำนวนโมเลกุลของแก๊ส.
 • NA: เลขอาโวกาโดร = 6.022 x 1023.
 • R: ค่าคงตัวแก๊ส = 8.314 J/mole.K.
 • kB: ค่าคงตัวโบลชมันน์ = 1.38 x 10-23 J/K

สูตรพื้นฐานเกี่ยวกับสมการของแก๊ส

 • สมการตามกฏของแก๊ส:
  PV = nRT
  or
  PV = NkBT

ขบวนการในการเปลี่ยนแปลงของแก๊ส

ขบวนการไอโซดลอริก

Isochoric transformations

ไอโซคลอริกหมายถึง ความดัน P คงตัว อุณหภูมิ T จะเปลี่ยนแปลงไป

ขบวนการไอโซบาริก

Isobaric transformations

ไอโซบาริก หมายถึง ความดัน V คงตัว อุณหภูมิ T เปลี่ยนแปลงไป

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต