ประจุไฟฟ้าที่เกิดจากการขัดสี


สำหรับคนที่สวมใส่รองเท้าหนังแล้วเดินไปบนพื้นที่ปูด้วยขนสัตว์หรือพรหม เมื่อเดินไปจับลูกปิดประตูจะมีความรู้สึกว่าถูกไฟช๊อต ที่เป็นเช่นนี้เราสามารถอธิบายได้ว่า เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นจากการขัดสีของวัตถุ 2 ชนิด วัตถุใดสูญเสียอิเลคตรอนไปจะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก ส่วนวัตถุใดได้รับอิเลคตรอนมาจะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  ซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุที่มาขัดสีกัน

animation of walking on carpet (18k)

ปกติคนเป็นกลางทางไฟฟ้าเมื่อเดินผ่านขนสัตว์หรือพรหม รองเท้าหนัง ของเขาจะขัดสีกับพื้นขนสัตว์หรือพรหม ทำให้อิเลคตรอนหลุดจากรองเท้าหนังไปยังพื้นพรหม เมื่อเขาเดินไปเรื่อย ๆ อิเลคตรอนจะหลุดจากรองเท้าไปยังพื้นมากขึ้น จึงทำให้เขามีประจุไฟฟ้าเป็นบวกกระจายอยู่เต็มตัวเขา เมื่อเขา(ซึ่งมีประจุบวก)เข้าไปใกล้ ๆ และจะจับลูกบิดประตู ซึ่งเป็นโลหะจะทำให้ อิเลคตรอนจากประตูกระโดดมายังตัวเขา ทำให้เขารู้สึกว่าคล้าย ๆ ถูกไฟช๊อต

ในลักษณะเดียวกันถ้าเขาใส่รองเท้ายาง รองเท้ายางจะรับอิเลคตรอนจากผ้าขนสัตว์หรือพรหม จะทำให้เขามีประจุไฟฟ้าเป็นลบ เมื่อเขาเข้าไปใกล้และจะจับลูกบิดประตูจะทำให้อิเลคตรอนกระโดด จากเขาไปยังลูกบิด เขาจะมีความรู้สึกว่าคล้าย ๆ ถูกไฟช๊อต 


Triboelectric series

 • Human Hands (if very dry)
 • Leather
 • Rabbit Fur
 • Glass
 • Human Hair
 • Nylon
 • Wool
 • Fur
 • Lead
 • Silk
 • Aluminum
 • Paper
 • Cotton
 • Steel (neutral)
 • Wood
 • Amber
 • Hard Rubber
 • Nickel, Copper
 • Brass, Silver
 • Gold, Platinum
 • Polyester
 • Styrene (Styrofoam)
 • Saran Wrap
 • Polyurethane
 • Polyethylene (scotch tape)
 • Polypropylene Vinyl (PVC)
 • Silicon
 • Teflon 

 

MORE POSITIVE

purple16_up.gif 

 

purple16_down.gif 

MORE
NEGATIVE

เมื่อเรานำวัตถุต่าง ๆ มาขัดสีกัน แล้วพิจารณาดูว่า วัตถุใดจะให้ หรือรับอิเลคตรอน แล้วมาเรียงลำดับ ได้ลักษณะดังซ้ายมือ

เมื่อเอาวัตถุที่กำหนดทางซ้ายมือ 2 ชนิดมาขัดสีกัน  วัตถุที่มีลำดับอยู่บนจะสูญเสียอิเลคตรอน(ทำให้มีประจุไฟฟ้า เป็นบวก) ส่วนวัตถุที่มีดับดับด้ายล่างลงมาจะเป็นผู้รับอิเลคตรอน จึงทำให้มีประจุไฟฟ้าเป็นลบ  

ตัวอย่างเช่น ถ้านำหนัง( leather)มาถูกับขนสัตว์( wool) หลังการถู หนังจะมีประจุเป็นบวก ขนสัตว์จะมีประจุเป็นลบ หรือเอาแท่งยางแข็ง  (hard rubber)ถูกับขนสัตว์( wool) แท่งยางจะมีประจุไฟฟ้าลบและขนสัตว์จะมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก

หมายเหตุ การเรียงลำดับการให้หรือรับอิเลคตรอนดังกล่าววัตถุนั้นจะต้อง สะอาดและแห้ง

      ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจในวิชาฟิสิกส์  ด้วยความปราถนาดี  จากประจียด  ปฐมภาค

 กลับไปยังไฟฟ้าสถิตย์


  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต