ตัวนำและฉนวน


 conduct.gif (20150 bytes)

 ภาพทางซ้ายมือ แสดงการเกิดประจุไฟฟ้า ของตัวนำ โดยวิธีการเหนี่ยวนำ เมื่อนำประจุไฟฟ้าบวกเข้ามาใกล้ ๆ ตัวนำ(ซึ่งมีอิเลคตรอนอิสระอยู่มาก)จะทำให้  เกิดการ เคลื่อนที่ของอิเลคตรอนในตัวนำดังรูป

เมื่อนำประจุไฟฟ้าบวกเข้ามาใกล้ ๆ แท่งตัวนำ จะทำให้เกิดแรงดูดกับอิเลคตรอนในแท่งตัวนำ ทำให้อิเลคตรอนในแท่งตัวนำเกิดการเคลื่อนที่ จากปลายด้านหนึ่งไปยังปลายด้านใกล้ประจุบวก ที่มาเหนี่ยวนำ ทำให้ปลายด้านใกล้จะมีอิเลคตรอน มากกว่าปกติ ขณะที่ปลายด้านไกลจะมีประจะบวก มากกว่าปกติ

ข้อสังเกต อิเลคตรอนเท่านั้นที่มีการเคลื่อนที่ ส่วนประจะไฟฟ้าบวกจะไม่เคลื่อนที่เพราะมีมวล มากกว่าอิเลคตรอนมาก

.

 insulat-.gif (6948 bytes)

ทางซ้ายมือเป็นการเหนี่ยวนำฉนวนไฟฟ้า ซึ่งปกติ ก็จะเป็นกลางทางไฟฟ้า(มีอิเลคตรอนเท่ากับประจุ บวก) เมื่อเอาประจุบวกมาเหนี่ยวนำ จะทำให้ อิเลคตรอนเคลื่อนที่จากด้านหนึ่งของอะตอม ไปยังด้านตรงข้ามของอะตอมนั้น ไม่ได้เคลื่อนที่ ไปยังปลายด้านตรงกันข้ามแบบตัวนำ จึงไม่ทำให้ อิเลคตรอนเคลื่อนที่ได้มากเป็นผลทำให้อะตอมนั้น ก็คงยังเป็นกลางทางไฟฟ้าเช่นเดิม(ประจุไม่ได้แยก ออกจากกัน)

 ดังนั้นถ้าเราให้ประจุไฟฟ้าแก่ฉนวน ประจุจะไม่ เคลื่อนที่ไปจากเดิม(คงอยู่ที่เดิม) 

คัดลอกจาก  ©1998 Science Joy Wagon โดย ประเจียด ปฐมภาค  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต