สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน


สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนานจะมีค่าคงตัวทั้งขนาดและทิศทาง โดยหาได้จาก

ขนาดของสนาม E หาได้จากขนาดของแรงที่กระทำต่อประจุ +1C ที่วาง ในสนามไฟฟ้านั้น

             หรือหาจาก ความต่างศักย์ระหว่างแผ่นขนาน/ระยะห่างระหว่างแผ่นขนาน

ทิศของสนาม หาจากทิศของแรงที่กระทำต่อประจุ +1C   หรือทิศจากแผ่นบวกไปยังแผ่นลบ

F net is the same everywhere( 3k)

จากรูปแสดงการวางประจุไฟฟ้าในสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน พบว่าแรงที่กระทำต่อประจุจะคงที่เสมอ(ขนาดเท่าเดิมและทิศทางคงเดิม) แรงลัพธ์ที่แผ่นบวกและแผ่นลบกระทำต่อประจุจะคงเดิมเสมอ

 

field lines and equipotential lines (3k)

แสดงเส้นแรงไฟฟ้าระหว่างแผ่นโลหะขนาน และเส้นสมศักย์(ทุกจุดบนเส้นนี้จะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันหมด)

 

สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานหาได้ง่าย ๆ จาก ความสัมพันธ์ทางด้ายซ้ายมือเมื่อ V คือความต่างศักย์ระหว่างแผ่นโลหะขนาน เป็น (V)

 d คือระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะขนาน เป็น (m)

หน่วยของสนามจึงเป็น  V/m  หรือ N/C

Getting from Volts/m to N/C

Change in d distance between plates (8k)

เมื่อระยะระหว่างแผ่นโลหะขนานน้อยลง ความเข้มสนามไฟฟ้าจะมากขึ้นด้วย 

 


    ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความสนใจในวิชาฟิสิกส์  ด้วยความปราถนาดี  จากประจียด  ปฐมภาค

กลับสู่เมนูไฟฟ้าสถิตย์

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต