แรงกระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไหลผ่าน


เมื่อมีกระแสไหลในเส้นลวดที่วางในสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงกระทำต่อลวดนั้น โดยขนาดของแรงหาได้จาก
 
F = I L B sin
เมื่อ
F = แรงกระทำต่อเส้นลวด N
I = กระแสไฟฟ้าที่ไหลในเส้นลวด A
L = ความยาวของเส้นลวด m
B = ความเข้มสนามแม่เหล็ก T, Wb/m2
= มุมระหว่างเส้นลวดกับสนามแม่เหล็ก
ทิศของแรงหาได้จากกฏมือขวา กำนิ้วทั้งสี่ของมือขวาจากทิศของกระแส I ไปหาทิศของสนามแม่เหล็ก B หัวแม่มือจะชี้ทิศของแรง F
ให้พิจารณารูปต่อไปนี้

รูปแสดงทิศทางของแรงที่กระทำต่อเส้นลวดที่มีกระแสไหลผ่านและวางในสนามแม่เหล็ก

วิธีการทดลอง

ให้กดปุ่ม Begin event จะเป็นการเริ่มปล่อยกระแสผ่านเส้นลวด

กลับไปสู่หน้าหลัก

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต