เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง-สลับ(Generator)


การทดลองนี้ดัดแปลงมาจาก เว็ปไซต์ http://home.a-city.de/walter.fendt/physengl/generator.htm © Walter Fendt
   วิธีการทดลอง
    สามารถเปลียนเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้โดยคลิกเม้าที่ปุ่ม "with commutator"
   สามารถเปลียนเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับได้โดยคลิกเม้าที่ปุ่ม "without commutator"
   สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนของขดลวดได้จากปุ่ม Change direction
   สามารถเปลี่ยนอัตราเร็วของการหมุนได้จากแถบเลื่อน บอกค่ด้วยตัวเลขใต้แถบ
    สามารถหยุดและทดลองต่อโดยใช้ปุ่ม Pause / Resume
  ปุ่ม Direction ofmovement ใช้แสดงทิศทางการหมุนของขดลวด
   ปุ่ม Magnetic Field ใช้แสดงทิศทางของสนามแม่เหล็ก
   ปุ่ม Induce Current ใช้แสดงกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในวงลวด


กลับไปสู่หน้าหลัก

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต