กฏของเลนซ์(Lenz's Law)


หลังจากฟาราเดย์พบว่า เมื่อสนามแม่เหล้กแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านวงลวดจะทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้นในวงลวดนั้น  ต่อมาเลนซ์สามารถหาทิศของกระแสที่ไหลในวงลวดนั้นได้ และได้ตั้งเป็นกฎของเลนซ์ มีใจความว่า กระแสเหนี่ยวนำที่ไหลในวงลวดจะไหลในทิศที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กต่อต้านกับสนามแม่เหล็กที่มีการเปลี่ยนแปลง. 

steel through copper tube(6k) การทดลองกฎของเลนซ์ทำได้ง่าย ๆ โดยการใช้ท่อกลวงทำด้วยทองแดงขนาดโตสม่ำเสมอ ตั้งให้วางตัวในแนวดิ่ง แล้วทำแท่งเหล็กรูปทรงกระบอกขนาดเล็กกว่าท่อเล็กน้อยปล่อยจากส่วนบนสุดของท่อ ดังรูป

จะพบว่าแท่งเหล็กจะตกลงตามท่อทองแดงด้วยความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก ลองจับเวลาที่แท่งเหล็กใช้ในการเคลื่อนที่ผ่านท่อทองแดง

magnet through tube (current being shown)   (23k) ทดลองใหม่โดยใช้ท่อทองแดงอันเดิมแต่ครั้งนี้ใช้แท่งแม่เหล็กรูปทรงกระบอกใส่ลงในท่อทองแดงแทนแท่งเหล็ก จะพบว่าเวลาที่แท่งแม่เหล็กใช้ในการตกจะนานกว่าแท่งเหล็ก นั่นแสดงว่าแท่งแม่เหล็กตกลงช้ากว่าแท่งเหล็ก ทั้งนี้เป็นเพราะ ขณะแท่งเหล็กเคลื่อนที่จะทำให้ฟลักซ์(เส้นแรง)แม่เหล็กเปลี่ยนแปลงผ่านท่อทองแดง จึงทำให้เกิดกระแสเหนี่ยวนำขึ้นในท่อทองแดง โดยทิศของกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในท่อทองแดงจะทำให้เกิดสนามแม่เหลก็มีทิศตรงกันข้าม(มีขั้วตรงกันข้าม)กับแท่งแม่เหล็กที่กำลังตกลงมา จึงทำให้เกิดแรงผลักระหว่างแท่งแม่เหล้กที่ตกลงมาในท่อกับอำนาจแม่เหล้กเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นจากการไหลของกระแสในท่อทองแดง จึงทำให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนที่ช้า
lenstub2.gif (28409 bytes)  

สีเขียวคือทิศเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็ก

สีแดงคือทิศของกระแสเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในท่อทองแดง

สีน้ำเงินคือทิศของเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสเหนี่ยวนำ(ซึ่งมีทิศตรงกันข้ามกับทิศของเส้นแรงที่เกิดจากแท่งแม่เหล็ก)

  ภาพเคลื่อนไหวโดย    Science Joy Wagon จาก PHYSICSZONE.COM

 กลับสู่เมนูแม่เหล็กไฟฟ้า

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต