ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก


แสดงประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามไฟฟ้า มีทิศทั้งพุ่งออกและพุ่งเข้าหาในแนวตั้งฉากกับหน้าจอ
ทิศทางของแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กแสดงได้ด้วยเวกเตอร์สีเขียว


กลับไปสู่หน้าหลัก

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต