ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก


     เมื่อมีประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กจะเกิดแรงกระทำต่อประจุนั้น  

โดยขนาดของแรงหาได้จาก                               

เมื่อ         F = แรงกระทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ N

            q = ประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่  C

            v = ความเร็วของประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็ก m/s

            B = ความเข้มสนามแม่เหล็ก  T, Wb/m2

            q = มุมระหว่าง v กับ B

ทิศทางของแรงหาได้จากกฎมือขวา  

กางหัวแม่มือและนิ้วทั้งสี่ของมือขวาให้ตั้งฉากกัน โดยให้ปลายนิ้วทั้งสี่ชี้ทิศของ v แล้วกำนิ้ว จากทิศของ v ไปหา B หัวแม่มือจะชี้ทิศของแรง F แต่ถ้าเป็นประจุลบจะมีทิศตรงกันข้าม

ทิศทางการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก มีได้ 3 แบบดังนี้

     1 เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง(อยู่ในแนวเดิม) เมื่อประจุเคลื่อนที่ในแนวขนานกับสนามแม่เหล็ก B

     2 เคลื่อนที่เป็นวงกลม เมื่อประจุเคลื่อนที่ในแนวตั้งฉากกับสนามแม่เหล็ก B

     3 เคลื่อนที่แบบควงสว่านหรือเกลียว เมื่อประจุเคลื่อนที่ทำมุมใด ๆ กับสนามแม่เหล็ก B(ที่ไม่ใช่ขนานและตั้งฉาก)


การทดลอง  แสดงการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าในสนามแม่เหล็ก 

    สามารถเปลี่ยนทิศทางการมองได้ โดดยการคลิ๊กเม้าแล้วลาก

     โปรดกดปุ่มข้างล่าง กลับสู่แม่เหล็กไฟฟ้า

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต