เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง

 

 

 

ลักษณะโครงสร้างอะตอม (Atomic Strure)

 

การกล่าวโดยรวมถึงลักษณะโครงสร้างของเนื้อวัตถุสารต่าง ๆ อาจแยกออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. Molecular Structre

        เป็นลักษณะพันธะการเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหว่างกันของสารประกอบ และวัตถุต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เหล็ก การจับตัวกันจะไม่เป็นผลึก

 

2. Crystal Structure

        เป็นลักษณะพันธะการเกิดแรงยึดเหนี่ยวของพวกโลหะต่าง ๆ รวมถึงสารประกอบที่เป็นของแข็ง เช่น เกลือ น้ำตาล แต่ละหน่วยจะจับตัวในลักษณะเป็นผลึก


3. Amorphous Structure

       มีลักษณะการเกาะยึดของอะตอมแบบไม่เป็นระเบียบหรืออาจมีบางช่วงที่ การเกาะตัวเป็นแบบมีระเบียบ เช่น วัสดุ โพลิเมอร์ แก้ว แอสฟัสล์

กลับสู่สารบัญการเรียนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

นำมาจาก  http://elect.ripb.ac.th/WebAtom/Home.htm