เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง

 

 

 

โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช

(Crystal Structure And Space Lattice)


        เมื่อโลหะแข็งตัวจะเป็นผลึกเล็ก ๆ รวมกันอยู่เป็นจำนวนมากเรียกว่าโพลีคริสตัลลาย (Polycrystalline) หรือเป็นหน่วยหนึ่งเซลล์ ซึ่งมีขนาดเล็กมาก โครงสร้างพื้นฐานภายในหน่วยเซลล์ ซึ่งมีอะตอมจัดเรียงตัวกันเป็นผลึก เรียกว่า โครงสร้างผลึก (Crystal Structure)
อะตอมภายในผลกจัดเรียงตัวเป็นรูปทรงต่าง ๆ ใน 3 มิติ เรียกว่า คริสตัลแลชทิช (Crystal Lattice) หรือสเปชแลททิช (Space Lattice) ซึ่งหมายถึงรูปทรงที่เกิดจากการเรียงตัวของตารางที่เป็นตาข่ายใน 3 มิติ ต่อเนื่องออกไป และในแต่ละจุดต่าง ๆ ก็มีสภาพแวดล้อมเหมือนกัน
โครงสร้างแบบผลึกก่อตัวก่อขึ้นได้โดยอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมจะเกาะอยู่ ตามจุดต่าง ๆ เหล่านั้นและเรียงตัวตามลักษณะของตาข่ายเรียงซ้อนกัน
โครงสร้างของอะตอมแบบสเปขเลททิช ใน 2 มิติเราสามารถกำหนดจุดแรกขึ้นแล้วลากเส้นเวคเตอร์ออกในทิศทางตั้งฉากกัน ดังรูปหัวท้ายของเส้นเวคเตอร์ คือ จุด แลททิช เมื่อย้ายเวคเตอร์ a , b ไปยังจุดเลททิสต่าง ๆ ตามแนวทางตาข่าย จะได้ สเปชแลททิชสองมิติ ดังรูป ( c )

รูปการสร้างสเปชแลททิชสองมิติ สามารถขยายให้เป็นสามมิติได้

        โดยลากเส้นเวคเตอร์ที่ 3 คือ เวคเตอร์ c ขึ้นมาจากจุดต่างระนาบกับเวคเตอร์ a และ b สเปชแลททิชสามมิติ มีเส้นเวคเตอร์ a,b ,c เป็นหน่วยเซลล์ลุกบาศก์ แต่ละหน่วยเซลล์จะสัมผัสกับจุดเลททิช 8 จุด (อะตอม) เพราะอยู่ 8 มุม และแต่ละมุมจะเฉลี่ยอะตอมกับหน่วยเซลล์อื่น ๆ รวมทั้งหมด 8 เซลล์ ถ้าขยายหน่วยเซลล์ออกไปจะเห็นลักษณะนี้ได้ชัดเจน หน่วยเซลล์ 8 หน่วย จะใช้อะตอมในแต่ละมุมรวมกัน ดังนั้นในหน่วยเซลล์จะครอบครองอะตอมแต่ละส่วนเพียง 1/8 หนึ่งหน่วยเซลล์มี 8 มุม จึงมีพลังอะตอมเท่ากับ 1/8x8=1 อะตอม

กลับสู่สารบัญการเรียนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

นำมาจาก  http://elect.ripb.ac.th/WebAtom/Home.htm