เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง
 

 
บทสรุป


        เรื่องที่เกี่ยวกับระบบโครงสร้าง ของสสารหรือวัสดุโลหะใด ๆ เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นเรื่องที่ยากต่อการที่จะศึกษาให้เข้าใจได้อย่างถ่องแท้ แต่ก็ต้องยอมรับในขณะเดียวกันว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และควรต้องรู้ ต้องเข้าใจ เป็นอย่างดีเช่นกัน อนุภาคที่เล็กที่สุดในมวลสารใด ๆ คือ อะตอม ตรงศูนย์กลางของอะตอม จะประกอบด้วยประจุไฟฟ้าบวกโปรตอน (+) และประจุไฟฟ้าลบ นิวตรอน(-) ซึ่งจะจับตัวกันในสภาวะสมดุล เรียกนิวเคลียส การเกิด แรงยึดเหนี่ยวในเนื้อของสารใด ๆ จะแตกต่างกัน สามารถแยกได้ 4 ลักษณะ คือ Iron Bonding Covalent Bonding , Van Der Wassls Bonding และ Metallic Bonding
        สถานะของสสารโดยทั่วไปมี 3 สถานะ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะของอุณหภูมิและความดันเป็นสำคัญ คือ สถานะก๊าซ สถานะเหลว และสถานะแข็ง
        ระบบผลึกในธาตุโลหะ อาจจำแนกได้ 7 ระบบใน 14 รูปแบบด้วยกัน สเปชแลททิชของโลหะโดยทั่วไปอาจมีแตกต่างกันได้ถึง 230 แบบ แต่จะอยู่ใน 3 ลักษณะโครงสร้างที่สำคัญคือ โครงสร้างแบบ BCC FCC และ
HCP

กลับสู่สารบัญการเรียนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นำมาจาก  http://elect.ripb.ac.th/WebAtom/Home.htm