เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง
 

 

แบบทดสอบหลังการเรียนบทเรียนออนไลน์วิชาวัสดุศาสตร์ เรื่องโครงสร้างอะตอม

1. ข้อใดกล่าวผิด
        ก. โปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก
        ข. อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นลบ
        ค. นิวตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นกลาง
        ง. โปรตอน + นิวตรอน = นิวเคลียส
        จ. อิเล็กตรอนอิสระมีประจุไฟฟ้าเป็นบวก

2. เซลล์ หมายถึงอะไร
        ก. อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบ ๆ นิวเคลียสซึ่งมีระยะแตกต่างกันเป็นชั้น ๆ
        ข. แกนกลางของอิเล็กตรอน
        ค. แกนกลางของนิวตรอน
        ง. แกนกลางของโปรตอน
        จ. ไม่มีข้อถูก

3. ความหมายของ วาเลนช์อิเล็กตรอน (Valence Electron) ข้อใดถูกต้อง
        ก. เซลล์วงในสุดของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนไม่เกิน 2 ตัว
        ข. เซลล์วงในสุดของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนไม่เกิน 8 ตัว
        ค. เซลล์วงนอกสุดของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนไม่เกิน 1 ตัว
        ง. เซลล์วงนอกสุดของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนไม่เกิน 8 ตัว
        จ. เซลล์วงใดวงหนึ่งของอะตอมที่มีอิเล็กตรอนไม่เกิน 8 ตัว

4. ธาตุโลหะทั้งหลายจะสามารถดำรงอยู่ได้กี่สถานะ
        ก . 2 สถานะ
        ข. 3 สถานะ
        ค. 4 สถานะ
        ง. 5 สถานะ
        จ. 6 สถานะ

5. วัตถุที่นำมาทำแก้ว เป็นลักษณะโครงสร้างอะตอมแบบใด
        ก. Molecular Structure
        ข. Crystal Structure
        ค. Amorphous Structure
        ง. Crystal Structure และ Amorphous Structure
        จ. ถูกทุกข้อ

6. โครงสร้างอะตอมแบบ Molecular Structure มีลักษณะพันธะการเกิดแรงยึดเหนี่ยวแบบใด
        ก. เกิดแรงยึดเหนี่ยวกับวัตถุที่เป็นเหล็ก
        ข. เกิดแรงยึดเหนี่ยวกับวัตถุที่ไม่ใช่เหล็ก
        ค. เกิดการยึดเหนี่ยวกับวัตถุที่เป็นโพลิเมอร์
        ง. เกิดแรงยึดเหนี่ยวกับวัตถุที่เป็นแก้ว
        จ. เกิดแรงยึดเหนี่ยวกับวัตถุที่ไม่ใช่แก้ว

7. โลหะชนิดใดที่มีโครงสร้างแบบ FCC
        ก. เหล็กแกมม่า
        ข. นิเกิล
        ค. ทองแดง
        ง. เงิน
        จ. ถูกทุกข้อ

8. ทองคำขาวจัดเป็นโลหะที่มีโครงสร้างแบบใด
        ก. CBC
        ข. BCC
        ค. FCC
        ง. HCP
        จ. CPH

9. โลหะชนิดใดที่มีโครงสร้างแบบ BCC
        ก. เหล็กแอลฟา
        ข. วานาเดียม
        ค. ทองคำขาว
        ง. นิเกิล
        จ. ข้อ ก และ ข ถูก

10. โลหะใดที่ไม่มีอยู่ในโครงสร้างผลึกแบบ HCP
        ก. แมกนีเซียม
        ข. สังกะสี
        ค. เซอร์โคเนียม
        ง. วานาเดียม
        จ. ข้อ ก และ ค ถูก

11. โลหะชนิดใดที่สามารถนำมาตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้น จะได้ความแข็งมากขึ้น
        ก. สังกะสี
        ข. ทองแดง
        ค. เหล็กแกมม่า
        ง. โครเมียม
        จ. เหล็กแอลฟา 

12. สารที่เจือปนอยู่ในเนื้อโลหะเราเรียกสารนี้ว่าอย่างไร
        ก. สารผสม
        ข . สารตะกั่ว
        ค. สารมลทิน
        ง. สารอิสระ
        จ. สสาร


13.โลหะที่มีโครงสร้างแบบใด เป็นโลหะที่มีกำลังวัตถุค่อนข้างแข็งแรง สามารถรองรับแรงดึงได้ดี
        ก. โครงสร้างแบบ BBC
        ข. โครงสร้างแบบ BCC
        ค. โครงสร้างแบบ FCC
        ง. โครงสร้างแบบ HPC
        จ. โครงสร้างแบบ HCP

14. สารเคมีที่มีแรงยึดเหนี่ยวที่แข็งแรงมาก และมีจุดเดือดสูงตัวอย่าง สสารที่ว่านี้คือสสารชนิดใด
        ก. ผลึกเกลือแกง
        ข. โพลิเมอร์
        ค. ไฮโดรเจน
        ง. ฟลูออไลด์
        จ. คลอไลด์

15. การเกิดเกรนของโลหะผสมเกิดจากอะไร
        ก. มีสารมนทินปนเปื้อนอยู่เป็นจำนวนมาก
        ข. มีสารมนทินปนเปื้อนอยู่ครึ่งหนึ่งของโลหะ
        ค. โลหะที่หลอมเหลวสูงกว่าแข็งตัวก่อนโลหะที่หลอมเหลวต่ำกว่า
        ง. โลหะที่หลอมเหลวสูงกว่าแข็งตัวหลังโลหะที่หลอมเหลวต่ำกว่า
        จ. ไม่มีข้อถูก

16. ข้อใดคือความหมายของ “ช่วงวิกฤต” (Critical Range)
        ก. ระยะที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนสถานะที่อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
        ข. จุด ณ อุณหภูมิคงที่ ที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ
        ค. ระยะที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนสถานะ ณ อุณหภูมิคงที่

       ง. จุด ณ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ
        จ. ไม่มีข้อถูก

17. ข้อใดคือความหมายของ “จุดพัก” (Arrest Point)
        ก. ระยะที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนสถานะไม่สม่ำเสมอ
        ข. จุด ณ อุณหภูมิคงที่ ที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ
        ค. ระยะที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนสถานะสม่ำเสมอ
        ง. จุด ณ อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ที่สะสารใช้ในการเปลี่ยนแปลงสถานะ
        จ. ไม่มีข้อถูก

18. เหล็กบริสุทธิ์จะแข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำกว่า 1538องศาเซลเซียสคือเหล็กชนิดใด

        ก. เหล็กแอลฟา
        ข. เหล็กเบต้า
        ค. เหล็กแกมมา
        ง. เหล็กเดลต้า
        จ. เหล็กแมกมา

19.การแข็งตัวของเหล็กที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิ ลดต่ำกว่า 911 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติไม่เป็นแม่เหล็ก

        ก. เหล็กแอลฟา
        ข. เหล็กเบต้า
        ค. เหล็กแกมมา
        ง. เหล็กเดลต้า
        จ. เหล็กแมกมา

20. การแข็งตัวของเหล็กที่อยู่ในช่วงอุณหภูมิ ลดต่ำกว่า 723 องศาเซลเซียสเราเรียกเหล็กในกลุ่มนี้ว่าเหล็กชนิดใด
        ก. เหล็กเบต้า
        ข. เหล็กแกมม่า
        ค. เหล็กแอลฟา
        ง. เหล็กเดลต้า
        จ. เหล็กดิบ

กลับสู่สารบัญการเรียนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นำมาจาก  http://elect.ripb.ac.th/WebAtom/Home.htm