เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง

 

 

 

แหล่งอ้างอิง

 

ไพฑูรย์ ประสมศรี.วัสดุศาสตร์.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สถาบันราชภัฏเพชรบุร ี.2543

ยุทธชัย รุจิรวิมล . Macromedia FlashMX . กรุงเทพฯ:

ซีเอ็ดยูเคชั่น  .มปป

CD - ROM ช่วยสอน เรื่องสร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย

Macromedir DreamweaverMx ของบริษัท I SCUARE

CD - ROM ช่วยสอน เรื่องสร้างเว็บเพจอย่างมืออาชีพด้วย

Macromedir FlashMx ของบริษัท I SCUARE

 

กลับสู่สารบัญการเรียนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นำมาจาก  http://elect.ripb.ac.th/WebAtom/Home.htm