เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้จัดทำ

 

อาจารย์ที่ปรึกษา

 

อาจารย์รุจิโรจน์ สุขรื่น

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์สมคิด ฤทธิ์เนติกุล

ประธานที่ปรึกษา

mr_kamp@chaiyo.com

อาจารย์สนธยา วันชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

xcapsule@lemononline.com

 

ผู้จัดทำ

นายอุดมศักดิ์ ภู่พิมล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ปีที่ 4.

Mofy@thaimail.com

นายนิพล แสงหล้า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอก เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ปีที่ 4