เมนูหน่วยเรียน

แนะนำบทเรียน
โครงสร้างอะตอม
ภาวะการเกิดแรงในอะตอม
ลักษณะโครงสร้างอะตอม
ระบบผลึก
โครงสร้างผลึกและสเปชแลททิช
ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน
สเปชแลททิช
การเกิดเกรนและตกผลึกของโลหะ
สถานะของสะสาร
สรุปท้ายบทเรียน
แบบทดสอบท้ายบทเรียน
อ้างอิง
ที่ปรึกษาและผู้สร้าง

 

 

 

ระบบโครงสร้างผลึกมาตรฐาน  

(Crystal Structure Systems)

     

   โลหะส่วนใหญ่จะมีโครงสร้างผลึกที่ประกอบไปด้วย หน่วยเซลล์ (Unit Cell) เป็นจำนวนมาก ขนาดของแต่ละหน่วยเซลล์จะเล็กมากเช่นกัน การเกาะยึดเรียงตัวกันของหน่วยเซลล์จะต่อเนื่องกันไป ตามแนวระนาบของ แกนทั้งสามอย่างเป็นระบบ เป็นระเบียบ เป็นแบบเดียวกันโดยตลอด

        เพื่อความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องระบบผลึกขอสมมุติปัจจัย ที่เกี่ยวข้องดังนี้

         ให้ a,b,c เป็นระยะระหว่างอะตอมในแนวแกน x,y,z,α,β,γ เป็นมุมระหว่างแกน y-z ,z-x และ x-y ตามลำดับความยาว a , b และ c ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างอะตอม เรียกว่า สเปชแลททิช (Space Lattice ) มีหย่วยเป็น แองสตอม ( Angstom ) ( A ) 1A = 10 –8 มม. ค่าของ Space Lattice เรียกว่า แลททิช พารามิเตอร์ (Lattice Paramiters)

รูปแสดงแกน x,y,z ความยาวของแต่ละแกน ( a, b, c ) และมุม α,β และ γ ในหนึ่งหน่วยเซลล์

        สเปชแลททิชหลายๆอันจะประกอบกันเป็น 1 หน่วยเซลล์ ในความเป็นไปได้หน่วยเซลล์สามารถมีรูปแบบต่าง ๆ กันได้มากถึง 230 แบบ โดยจะจัดอยู่ใน 7 ระบบรูปแบบ และใน 7 ระบบดังกล่าวยังอาจแบ่งออกเป็น 14 รูปแบบด้วยกัน

 

สเปชแลททิชของผลึกทั้ง 7 ระบบรูปแบบ มีดังนี้

1. Cubic System มีความยาวของแกนทั้ง 3 เท่ากันและทำมุมตั้งฉากซึ่งกันและกัน

a=b=c

α = β = g = 90 องศา

 

2. Tetragonal Systemมีความยาวแกนเท่ากัน 2 แกน แต่ละแกนทำมุม ตั้งฉากซึ่งกันและกัน

a=b≠c

α = β = g = 90 องศา

 

3. Orthorhombic Systemมีความยาวแกนแต่ละแกนไม่เท่ากัน แต่ทำมุมซึ่งกันและกันเป็นมุมฉาก

a≠b≠c

α = β = g = 90 องศา

 

4. Rhombohedral System ( Trigonal System )มีความยาวแกนทั้ง 3 เท่ากัน ทำมุมซึ่งกันและกันเท่ากัน แต่ไม่เท่ากับ

a=b=c

α = β = g ≠ 90 องศา

 

5. Hexagonal System ความยาวแกน 2แกนเท่ากันและอยู่ในระนาบเดียวกัน ทำมุมซึ่งกันและกัน = 120 ความยาวของแกนทั้ง 3 จะต่างออกไป และตั้งได้ฉากกันแกนในแนวระนาบทั้ง 2

a=b≠c

α = β = 90, g = 120 องศา

 

6.  Monoclinic Systemความยาวของแกนทั้ง 3 ไม่เท่ากัน มุม เท่ากัน เท่ากับ 90 แต่จะไม่เท่ากับ

    a≠b≠c

    α = g = 90 องศา ≠ β

 

7. Triclinic System ความยาวของแต่ละแกนจะไม่เท่ากับ มุมทั้ง 3 ก็ไม่เท่ากันและไม้เท่ากับ 90

a≠b≠c

α ≠ β ≠ g ≠ 90 องศา

กลับสู่สารบัญการเรียนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

นำมาจาก  http://elect.ripb.ac.th/WebAtom/Home.htm