ฟิสิกส์ราชมงคล

index  72

คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


(

 

 คลิกเข้าสู่การทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองเขียนกราฟเส้นตรง

การเขียนกราฟโดยวิธีการถดถอยเชิงเส้น(Linear Regresssion)


ข้อแนะนำ

            1. ใส่ข้อมูล X  และ  Y  โดยใช้ตัวควบคุมข้างบน

            2. แอพเพล็ตจะเปลี่ยนแปลงตามค่าใหม่ที่ใส่เข้าไป

            3. เพิ่มหรือลดข้อมูล โดยใช้ add/delete จนข้อมูลใส่จนครบ

            4. อ่านค่าพารามิเตอร์ต่างๆจากแอพเพล็ต   คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองเรื่องแรงเสียดทาน

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


Conservation of Momentum in Different Inertial Frames (1D)

การชนใน 1 มิติ

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


2D Collision

การชนใน 2 มิติ

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ใบบันทึกผลการทดลอง

คลิกเข้าสู่การทดลองครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลอง

เรื่องแรงของสปริงและการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

ในการทดลองนี้สมมติให้  แรง  F  เท่ากับ มวล  m  ที่ใส่ลงไป

ใบบันทึกผลการทดลอง

ใส่มวลลงไป  5  ค่า  หาค่า l  บันทึกค่า

l
   
   
   
   
   

l  = ระยะยืด

วาดกราฟระหว่าง  F   กับ  l   ให้ แรง  F  เป็นแกน  y   และ  l  เป็นแกน x

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


จงตอบคำถามต่อไปนี้

คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองหาค่าความเร่งโน้มถ่วงของโลก

กดที่นี่เพื่อเข้าสู่หน้าบันทึกข้อมูล

        ในห้องทดลองนี้  เป็นการทดลองการตกอย่างอิสระของวัตถุภายใต้ความเร่งโน้มถ่วงของโลก  ในกรณีที่เป็นการทดลองการตกอย่างอิสระไม่ไม่มีแรงเสียดทานของอากาศ  ให้ปรับความหนาแน่นของอากาศลงเป็นศูนย์  และปรับเดลต้า T ช่วยเร่งการตกได้   ในห้องทดลองนี้ต้องใช้ปลั๊กอินชอร์กเวฟด้วย

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download   Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ขนาด 600 KB      ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การแทรกสอดบนถาดคลื่น

แอ็พเพล็ตนี้แสดงภาพการแทรกสอดของคลื่นจากแหล่งกำเนิด 2 แหล่ง เส้นวงกลมสีขาวคือยอดคลื่น และเส้นวงกลมสีดำแสดงเป็นท้องคลื่น สีฟ้าแสดงการแทรกสอดของคลื่นในลักษณะที่เสริมกัน ซึ่งเส้นนี้แสดงให้เห็นว่า ยอดคลื่นกับยอดคลื่น หรือท้องคลื่นกับท้องคลื่นแทรกสอดกัน และเส้นสีแดงแสดงถึงการแทรกสอดแบบหักล้างกัน ซึ่งเส้นนี้แสดงให้เห็นว่า ยอดคลื่นกับท้องคลื่นกำลังแทรกสอดกัน คุณสามารถเปลี่ยนความยาวคลื่น และระยะห่างระหว่างแหล่งกำเนิดคลื่นได้ โดยใช้ตัวเลื่อน และคุณสามารถเลือกเส้นหนาหรือเส้นบาง ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกกับการมอง หรือจะตัดการกระเพื่อมทิ้งไปก็ได้เช่นเดียวกัน  กดเพื่อทำการทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

แอพเพล็ตแสดงการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกของอนุภาคหลายตัวซึ่งสามารถเลือกได้จากแอพเพล็ต โดยที่การเคลื่อนที่ของอนุภาคทั้งหมดมีแอมพลิจูดและความถี่เดียวกัน  แต่อยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน  อนุภาคแต่ละตัวทางด้านล่างจะเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ของอนุภาคที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม โดยมีมุมเพิ่มขึ้นทุกๆ  360 องศา ใน 1 รอบ  และเพราะอนุภาคที่หมุนในแอพเพล็ตนี้มีความถี่เดียวกัน เฟสจึงเปลี่ยนในอัตราที่เท่ากัน  ดังนั้นความต่างเฟสระหว่างอนุภาคจะไม่เปลี่ยนแปลงต่อเวลา  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

และการเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบสม่ำเสมอ

การเคลื่อนที่เป็นวงกลมแบบสม่ำเสมอสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

                        ถ้าเรามองด้านข้างของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเราจะเห็นมวลที่เคลื่อนที่เป็นวงกลม เคลื่อนที่เหมือนกับ         

                        การเคลื่อนที่ของกล่องทางด้านขวาและด้านล่าง ซึ่งเป็นการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

                        กดปุ่ม start   เพื่อทำให้ภาพเคลื่อนไหว  สังเกตที่จุดดำจะเห็นว่าเคลื่อนที่เป็นวงกลม

คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองเสมือน เรื่องการหาอนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี  กดเพื่อทำการทดลอง

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


วงจรจำกัดแรงดันไฟฟ้า

วงจรนี้ใช้สำหรับจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่อยู่เหนือหรือใต้ระดับอ้างอิง โดยเราสามารถกำหนดได้

สำหรับตัวไอโอดในอุดมคติ

                        ในสภาวะ ON   คือในขณะนั้นวงจรไฟฟ้ามีกระแสไฟฟ้าไหล

                        ในสภาวะ OFF  คือในขณะนั้นวงจรไฟฟ้าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหล

                        จาวาแอ็พเพล็ตนี้จำลองการจำกัดแรงดันไฟฟ้าที่ด้านบวกและด้านลบ

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


วงจร RC

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


มัลติมิเตอร์  VOM

แอมบ์มิเตอร์  ใช้วัดกระแสไฟฟ้า     ,   โวลต์มิเตอร์  ใช้วัดแรงดันไฟฟ้า

                                โอห์มมิเตอร์     ใช้วัดความต้านทานไฟฟ้า           

                                เครื่องมือวัดที่รวมการวัดกระแส  แรงดัน และโอห์มเข้าด้วยกัน เป็นเครื่องวัดเดียวกัน  เรียกว่ามัลติมิเตอร์

                                หรือ  VOM  (Volt  -  Ohm  -  milliammeter)

คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ไฟฟ้า

Electricity

กำลังของกระแสไฟฟ้า คือพลังงานที่เกิดจากการทำให้ประจุไฟฟ้าไหลผ่านตัวต้านทานในวงจรไฟฟ้านั้น ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลน้อย ก็แสดงว่าใช้พลังงานน้อย  ถ้ากระแสไฟฟ้าไหลมากก็แสดงว่าใช้พลังงานไฟฟ้ามาก

จากกฏของโอห์ม                                    

 V = IR     หรือ    โวลต์     =       แอมบ์คูณกับความต้านทาน

คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


คลื่นกระแทก

1.    อัตราเร็วของคลื่นแสง  ความยาวคลื่น  และอัตราเร็วของแหล่งกำเนิดเสียงสามารถเปลี่ยนค่าได้

2.    ถ้าต้องการเปลี่ยนค่าข้างบนให้กดเมาส์ที่หัวลูกศรและลาก

3.    คลิกเมาส์ภายในแอพเพล็ต 1 ครั้งจะหยุดภาพเคลื่อนไหว  ถ้าคลิกอีกครั้งภาพจะเคลื่อนไหวต่อ ตำแหน่งของเมาส์(เทียบกับตำแหน่งเริ่มต้น) จะปรากฎเมื่อเมาส์ชึ้อยู่ในแอพเพล็ต  คลิกซ้ายและลากจะแสดงระยะกระจัด  คลิกและลากจะแสดงทิศทางหรือมุม

4.    คลิกที่จุดกึ่งกลางของไม้บรรทัดสีแดงและลากสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้  คลิกที่ปลายของไม้บรรทัด และลากเปลี่ยนความยาวได้

คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


    ตอบคำถามแรงลอยตัวของน้ำ   และสังเกตการเคลื่อนที่ของกล่องในน้ำ  คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองเขียนกราฟฟังก์ชั่นแบบต่างๆ   คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ฝึกการใช้เครื่องคิดเลขหาค่าเฉลี่ย  และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของชุดข้อมูล   คลิกครับ  มีทฤษฎีสถิติเบื้องต้นสำหรับตัดเกรดด้วย

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ทดลองวัดเวอร์เนียร์  ด้วยความละเอียดต่างๆ   ในห้องทดลองนี้ท่านสามารถวัดได้ละเอียดถึง  1/100  มีแว่นขยายมาตราส่วนทำให้ดูได้ง่ายขึ้น  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองเรื่อง ไมโครมิเตอร์  ฉบับ Flash คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


  ทดลองการตกอย่างอิสระ  (Free falling)  โดยปล่อยคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิ้ลลงจากดาดฟ้าของตึก  ท่านจะได้ฝึกวาดกราฟ  ระหว่างระยะทาง  y กับเวลา  t   และนำไปคำนวณหาค่า   มีวีดีโอการทดลองให้ได้ชมด้วย  คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


  การเคลื่อนที่ของมวลผ่านรอกเดี่ยวตายตัว  ไม่ได้มีแต่เพียงการทดลองอยู่ในแนวดิ่ง  บนพื้นเอียงก็สามารถทดลองได้เช่นเดียวกัน   คลิกเข้าสู่การทดลองครับ  มีวีดีโอการแยกแรงให้ชมด้วย

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองเรื่อง บอลลิสติกเพนดูลัม

        เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเร็วของลูกปืน   โดยการยิงลูกปืนมวล เข้าไปฝังไว้ในก้อนไม้มวล  ที่แขวนในแนวดิ่งกับเส้นเชือก  เมื่อกระสุนฝังเข้าไปในมวลของก้อนไม้   ทั้งก้อนไม้และลูกปืน จะเคลื่อนที่สวิงขึ้นไปเป็นระยะ h   ทำให้เราสามารถคำนวณหาค่า  vo  ของลูกปืนได้  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


    ท่านสามารถเลี้ยงแท่งมวลอยู่บนมือได้ โดยผ่านการทดลองทางอินเทอร์เน็ตอย่างน่ามหัศจรรย์  ซึ่งฟิสิกส์ราชมงคลจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนต์ความเฉื่อย  จุดศูนย์กลางมวล ของแท่งมวล  ให้ท่านได้ทราบในหน้าถัดไป  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


     การเคลื่อนที่ของมวลติดกับสปริงในแนวดิ่ง  เป็นการเคลื่อนที่กลับไปมา มีคาบเวลาที่แน่นอน  ในการทดลองท่านสามารถเปรียบการเคลื่อนที่แบบนี้กับการเคลื่อนที่แบบวงกลม เห็นกันได้แบบชัดเจน และ คำนวณหาคาบได้ด้วยตนเอง   พร้อมกับทฤษฎี แบบง่ายๆ  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


   เล่มเกมกับท่านอาร์คีมีดีส    ท่านจะได้เรียนรู้กฎของแก๊สกับกฎของของเหลวไปพร้อมๆ กับเล่นเกมที่แสนสนุก  โดยการบังคับวัตถุให้ลอยหรือจมตามตำแหน่งที่ต้องการ มีการจับเวลา สามารถนำไปใช้แข่งขันได้  (ห้ามเล่นการพนันโดยเด็ดขาด)  คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


 

การทดลองเรื่อง Young's Modulus   คลิกค่ะ


การทดลองเรื่อง Shear's Modulus  คลิกค่ะ


การทดลองเรื่อง Bulk's Modulus  คลิกค่ะ


       การทดลองสร้างเฟสไดอะแกรม ซึ่งท่านจะได้ทดลองกับคาลอรี่มิเตอร์เสมือนจริง  เพื่อหามวลของน้ำที่ไม่ทราบค่า  คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ดูคลื่นนิ่งในเครื่องดนตรีไวโอลิน คลิกครับ   

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ดูคลื่นนิ่งในเครื่องดนตรีขลุ่ย  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


ดูคลื่นนิ่งในเครื่องดนตรีเปียโน คลิกครับ 

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ


การทดลองเรื่อง การอัดและการคายประจุ

       ตัวเก็บประจุ มีหน้าที่เก็บและคายประจุไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้า  ในห้องทดลองเสมือนจริงท่านจะได้ทราบว่า เวลาคงที่คืออะไร  โดยการทดลองเปลี่ยนค่า ความจุและความต้านทานไฟฟ้า   คลิกครับ

การทดลองเรืื่องการสะท้อนและการหักเหของแสง

     ท่านจะได้ทดลองส่องแสงไฟผ่านตัวกลาง  ชนิด เพื่อตรวจสอบการหักเหของแสง  และท่านยังสามารถเปลี่ยนค่าดัชนีหักเห  มุมตกกระทบได้อีกด้วย คลิกค่ะ

การทดลองเรื่อง สเปคตรัม

     คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อะตอมคายออกมา เรียกว่า โฟตอน  หรือที่เรารู้จักกันว่าแสง  ท่านจะได้เห็นเส้นสเปคตรัม ของธาตุทุกตัวในตารางธาตุ  คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

บทความอิเล็กทรอนิกส์เรื่องสนามแม่เหล็ก

   เมื่อเราวางเข็มทิศไว้ ณ ที่ต่างๆ บนผิวโลกเข็มทิศจะวางตัวในแนวเหนือใต้  จากการสำรวจทำให้ทราบว่าแนวการเรียงตัวของเข็มทิศ  จะมีทิศเปลี่ยนไปตามตำแหน่งต่าง ๆ  และมีทิศพุ่งเข้าสู่ผิวโลกที่บริเวณหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้วโลกเหนือทางภูมิศาสตร์  (แถวประเทศแคนาดา)  และอีกบริเวณหนึ่งที่ขั้วโลกใต้ทางภูมิศาสตร์  (แถวประเทศออสเตรเลีย)  เสมือนว่ามีแม่เหล็กที่ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโลกอยู่ภายในโลก  เนื่องจากเราเรียกปลายเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศเหนือว่า "ขั้วเหนือ"  และเรียกปลายเข็มทิศที่ชี้ไปทางทิศใต้ว่า "ขั้วใต้"   ฉะนั้นปลายขั้วเหนือของแม่เหล็กโลก  ควรจะอยู่ในบริเวณขั้วใต้ทางภูมิศาสตร์ และปลายขั้วใต้ของแม่เหล็กโลก ควรจะอยู่ในบริเวณขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์  คลิกอ่านต่อครับ

 

    การแทรกสอดของยัง คลิก

    การทดลองที่แสดงว่าแสงเป็นคลื่นที่น่าสนใจยิ่ง คือ การทดลองการแทรกสอดของยัง  ซึ่งภายหลังนักฟิสิกส์ได้ทดลองการแทรกสอดของอิเล็กตรอนและนำไปสู่การอธิบายว่า อิเล็กตรอนก็ทำตัวเป็นคลื่นได้  ในห้องทดลองนี้ท่านสามารถเปลี่ยนค่าความกว้างของช่องแคบคู่  และดูว่าอะไรจะเกิดขึ้น 

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

วงจรเรียงกระแส

      วงจรแปลงกระแสไฟฟ้าสลับให้เป็นไฟตรง  มีหลายแบบทั้ง  ครึ่งคลื่น เต็มคลื่น และแบบบริดส์ อยากทราบการทำงานของมันเป็นอย่างไร คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 

ความร้อนกับพลังงานทางไฟฟ้า

     is used to make heat and power.
For example, current-carrying nichrom wire that nichrom wire has a high resistance and creates heat. This is applied to be component of electric ovens, toasters, electric irons and light bulbs, etc.  โปรดอ่านต่อ คลิกค่ะ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


        การทดลองนี้จะทำให้ท่านทราบว่าสายตาสั้นกับสายตายาวเกิดจากสาเหตุใด   คลิกครับ

ถ้าไม่สามารถทดลองได้ ให้ Download    Download จากฟิสิกส์ราชมงคล ได้เลยขนาด 8 MB   ไป  setup  ที่เครื่องก่อนจึงจะเล่นได้ครับ

 


หน้าที่ของสวิตช์ ปุ่มและขั้วต่อต่าง ๆ

 ส่วนประกอบของออสซิลโลสโคปสองแชนแนลของฮิตาชิ รุ่น V212

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรง  คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม sec/div ของสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับ คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม Volts/div คลิก

สังเกตุการทำงานของปุ่ม  Trigger Level  คลิก

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ                                       อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์) 

 ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)

ฟิสิกส์ 2  กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์  2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c  
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

   การทดลองเสมือน 

บทความพิเศษ  ตารางธาตุ(ไทย1)   2  (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์ 

 ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์

ธรรมชาติมหัศจรรย์ 

 สูตรพื้นฐานฟิสิกส์

การทดลองมหัศจรรย์  ดาราศาสตร์ราชมงคล

  แบบฝึกหัดกลาง 

แบบฝึกหัดโลหะวิทยา  

 แบบทดสอบ

ความรู้รอบตัวทั่วไป 

 อะไรเอ่ย ?

ทดสอบ(เกมเศรษฐี) 

คดีปริศนา

ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์  

  ความรู้รอบตัว

การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง  การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ  

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

   การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

ภาพประจำสัปดาห์