การหาความชัน(slope) ของกราฟในลักษณะต่างๆ
การหาความชัน (slope) ของกราฟในลักษณะต่าง ๆ
เมื่อเดินขึ้นพื้นเอียงระดับความเอียง หรือความลาดชันมีความแตกต่างกัน บางพื้นเอียงมีความลาดชันมาก บางพื้นลาดเอียงความลาดชันน้อย การลาดเอียง ก็มีทั้งเอียงแบบชันขึ้นหรือลาดลง

การวัดความลาดชันหรือความชัน (slope) สามารถวัดความลาดชันได้ดังรูปกราฟ
ถ้าเป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน จะได้ว่า slope มีค่าเท่ากับศูนย์

ถ้าเป็นเส้นตรงเอียงซ้ายหรือเอียงขวา จะได้ว่า slope มีค่าคงที่

- ถ้ากราฟเอียงขวา จะได้ว่า slope คงที่บวก (+) ดังรูป

- ถ้ากราฟเอียงซ้าย จะได้ว่า slope คงที่ลบ (-) ดังรูป

สำหรับเส้นโค้ง การหาความชันของเส้นโค้งที่จุดใด ๆ ให้ลากเส้นสัมผัสกับเส้นโค้งที่จุดนั้น แล้วหาความชันของเส้นสัมผัส จะเป็นความชันของเส้นโค้งที่จุดนั้น


โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์

 

กลับสู่หน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม