หมู่ฟังก์ชัน หมู่คาร์บอกซาดีไฮด์
สูตรและเงื่อนไข R = แทน H หรือ ไฮโดรคาร์บอน
สูตรโมเลกุล CnH2nO C ใน R เป็นพันธะเดี่ยวหมด
ตัวอย่าง และการอ่านชื่อ CH2O Meth/an/al
C2H4O Eth/an/al
การอ่านชื่อ อ่านจำนวนคาร์บอนอะตอมต่อด้วย an (ถ้า C ใน R เป็นพันธะเดี่ยว) ลงท้าย _al
การเตรียม
สมบัติ 1. C1 - C2ละลายน้ำได้ไม่จำกัด C มากขึ้นไม่ละลายน้ำ
2.
3. แอลดีไฮด์ + สารละลายเบเนดิกซ์ เกิดตะกอนสีแดงอิฐ
4.
แหล่งอ้างอิง: เอกสารประกอบคำบรรยาย วิชาเคมี ของโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษภาคฤดูร้อน Brands's Summer Camp'95 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

กลับเข้าหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม