+ผลต่าง (Difference)
    ผลต่างระหว่างเซต A และเซต B คือ เซตที่ประกอบด้วยสมาชิกของเซต A แต่ไม่ได้เป็น
สมาชิกของเซต B เขียนแทนด้วยA - B

ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ A = {1, 2, 3, 4, 5} และ B = {4, 5, 6, 7}
วิธีทำ\A - B = {1, 2, 3}
         B - A = {6, 7}

ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ A = {1, 3, 5, 7, 9} และ B = {2, 4, 6, 8}
วิธีทำ\A - B = {1, 3, 5, 7, 9} = A
            B - A = {2, 4, 6, 8} = B

ตัวอย่างที่ 3  กำหนดให้ A = {1, 2, 3} และ B = {1, 2, 3, 4, 5}

วิธีทำ\ A - B =
           B - A = {4, 5}

จากตัวอย่าง
ถ้า A B แล้ว A - B  =
ถ้า B A แล้ว A - B  = {x / xA แต่ x B}
ถ้า AB = แล้ว A - B = A และ B - A = B

กลับ                                                                                    ต่อไป+

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม