exe2
อธิบายปรากฏการณ์

ความเร็วของวัตถุจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คือจะช้าลงเมื่อวัตถุเคลื่อนที่สูงขึ้น และจะเร็วขึ้น เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ต่ำลงมา ความเร็วที่เปลี่ยนไปขึ้นอยู่กับความตึงของเส้นเชือกที่ยึดวัตถุนั้นไว้ เพื่อแกว่งให้เป็นวงกลมในแนวดิ่ง หรืออาจขึ้นอยู่กับแรง
ปฏิกิริยาที่ผิวสัมผัสกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อย่างอิสระ นอกจากนั้น ความเร็วของวัตถุยังขึ้นอยู่กับมุม ( q ) ที่วัตถุกระทำกับแนวดิ่ง มวลของวัตถุ ( m ) และรัศมี ( r ) ของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมอีกด้วย

 
                 


 

กลับสู่หน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม