+อินเตอร์เซคชั่น (Intersection)
   อินเตอร์เซคชั่นของเซต A และ B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของทั้งเซต A และเซต Bเขียนแทนด้วย A B
        นั่นคือ   AB = {x/xA และ x B }

 ตัวอย่างที่ 1 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {1, 3, 5, 7} และ B = {2, 4, 6, 8}
 วิธีทำ\A B = { } =
            B A = { } =

 ตัวอย่างที่ 2 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {2, 4, 6, 8} และ B = {4, 5, 7}
 วิธีทำ\A B = { 4}
           B A = { 4}

ตัวอย่างที่ 3 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {1, 2,3} และ B = {1, 2, 3, 4}
 วิธีทำ\A B = {1, 2, 3 } = A
           B A = {1, 2, 3 } = A

A B : A B = A = B A

ตัวอย่างที่ 4   กำหนด U = {a, b, c, d, e, f} , A = {a, b, c, d, e } และ B = {a, d, e}
วิธีทำ\A B = {a, d, e}
           B A = {a, d, e}
           B A : A B = B = B A

ตัวอย่างที่ 5 กำหนด A ={a, b, c}
            \ A A = {a, b, c} = A

ตัวอย่างที่ 6 กำหนด A ={a, b, c}
            \ A วฦ = ฦว A = { } =

ตัวอย่างที่ 7 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} และ A = {1, 2,3}
            \ A U = A U = {1, 2, 3} = A

สรุปจากตัวอย่าง
A B = B A
ถ้า A B แล้ว A B = B A = A
ถ้า B A แล้ว A B = B A = B
A A = A
A วฦ = A = A
A U = A U = U
กลับ                                                                 ต่อไป+

 

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม