ในทางคณิตศาสตร์ หมายถึง สิ่งที่อยู่เป็นกลุ่มและเราระบุได้ เรียกสิ่งที่อยู่ในกลุ่ม ว่า เป็นสมาชิก แทนด้วยสัญลักษณ์

เรียกสิ่งทีไม่อยู่ในกลุ่ม ว่า ไม่เป็นสมาชิก แทนด้วยสัญลักษณ์ ตัวอย่าง เช่น เซตของสระในภาษาอังกฤษ


ผู้เขียนโฮมเพจ นายประวิทย์ สินสวัสดิ์ โรงเรียนบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น นายประศาธน์ แสนท้าว โรงเรียนน้ำพองศึกษา จ.ขอนแก่น
กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม