จุดประสงค์ 


จุดประสงค์การเรียนรู้
 1.   นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอุณหพลศาสตร์ และนำไปใช้อธิบายทฤษฎีจลน์ของแกสได้
 2.   นักเรียนสามารถนำทฤษฎีจลน์ ของแกส อธิบายสถานะต่างๆได้
 3.   นักเรียนสามารถทำการทดลองคำนวณเรื่องความดันของแกสและกฏของพัสคัลได้
 4.   นักเรียนสามารถทดลองคำนวณแรงตึงผิว แรงลอยตัว หลักอาคีมีเดส
 5.   สมการความดันของแบร์นูลลี ความหนืด และความยืดหยุ่นขอฃของแข็งได้
 6.   นักเรียนสามารถทราบความเป็นมาของอะตอม อะตอมตามแบบต่างๆได้
 7.   นักเรียนทราบการรับการคายพลังงาน สเปคตรัมของอะตอมพร้อมคำนวณได้
 8.   นักเรียนสามารถเข้าใจฟื้นฐานของทวิภาพของคลื่นอนุภาค กลศาสตร์ควอนตัม
 9.   นักเรียนทราบปรากฏการณ์เกี่ยวกับรังสี การค้นพบ ชนิด การสลายตัวของธาตุ
 10.   นักเรียนทราบสมการการสลายตัวของธาตุ การคำนวณ การสลายตัว ครึ่งชีวิตพร้อมทดลอง
 11.   นักเรียนสามารถคำนวณพลังงานจากนิวเคลียร์  การนำไปใช้     การป้องกันอันตรายจาก  ปฎิกริยานิวเคลียร์
 12.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน มีทักษะที่ดีเห็นคุณค่าของการเรียนและนำไปใช้ได้