แผนการสอน

แผนการสอนที่ 1
เรื่อง อุลหพลศาสตร์    จำนวน                      8  คาบ/สัปดาห์
จุดประสงค์ ที่  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของอุณหพลศาสตร์ และนำไปใช้อธิบายทฤษฎีจลน์
  ของแกสได้
จุดประสงค์นำทาง
 1.นักเรียนทราบความหมายของอุณหภูมิ หน่วยวัดอุณหภูมิ การเปรียบเทียบหน่วย
 2.นักเรียนทราบความหมายของความร้อน การเปลี่ยนพลังงานความร้อนจากพลังงานรูปต่างๆ
 3.นักเรียนสามารถทดลองกฎของแกส ความสัมพันธ์ของอุณหภูมิ ความดัน ปริมาตร มวล
    พร้อมทั้งคำนวณปริมาณที่เกี่ยวข้องได้
 4.นักเรียนทราบความหมายของทฤษฎีจลน์ สมการพลังงานของแกส
สาระสำคัญของเรื่อง
 ในเรื่องของความร้อนในการวัดพลังงานความร้อน เราใช้ระดับของพลังงานความร้อนที่เรียกว่าอุณหภูมิ โดยหน่วยที่ใช้วัดขึ้นกับประเทศต่างๆเช่น ฟาเรนไฮน์ เซลเซียสที่เป็นระบบ SI ให้นักเรียนสามารถ เปลี่ยนหน่วยเองได้ การถ่ายเทความร้อนจะเป็นการถ่ายเทจากอุณหภูมิสูงไปต่ำ และความร้อนยังสามารถเปลี่ยนมาจากพลังงานรูปอื่นๆได้ เราสามารถทดลองได้งายก็คือชุด การเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานกลเป็นความร้อน จากสมการความร้อน นักเรียนทราบ ปริมาณความร้อน มวล ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุแต่ละชนิด และอุณหภูมิที่เปลี่ยนไป ดังสมการ
 Q = mcDt
จากนั้น ให้นักเรียนทราบพลังงานจากการตกลองวัตถุเนื่องจากความโน้มถ่วงของโลก
 E = mgH
โดยเทียบกันจะเห็นว่าพลังงานเปลี่ยนรูปได้

กฎของแกส เป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่างๆที่เกี่ยวข้องของแกส คือ
 ความดัน ปริมาตร อุณหภูมิเคลวิน โดยใช้การทดลองของบอยที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรเมื่ออุณหภูมิคงที่ การทดลองของชาลล์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุญหภูมิกับปริมาตรเมื่อความดันคงที่ แล้วนำมารวมกันกับเกร์ลูสแซค เป็นกฎของแกซ  PV/T  คงที่
 จากการแทนค่ากฎของแกสจะได้สมการ PV = nRT และสมการ PV = NKbT

 
ต่อหน้าที่ 2