ปริมาณอนุพัทธ์ (derived unit)
เมื่อนักฟิสิกส์ได้ทำการทดลองและสรุปผลเป็นทฤษฎีและกฎขึ้นมานั้น ส่วนใหญ่จะแสดงอยู่ในรูปสมการทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะมีข้อมูลปริมาณฐานหลายปริมาณฐานมาเกี่ยวโยงกันด้วยเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ และได้ผลลัพธ์เป็นปริมาณอนุพัทธ์ เช่น


อัตราความเร็ว
เป็นปริมาณอนุพัทธ์ ที่ได้จากปริมาณฐานความยาว หารด้วยปริมาณฐานเวลา

ความถี่
เป็นปริมาณอนุพัทธ์ ที่ได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครบรอบต่อหน่วยปริมาณฐานเวลา

กำลังวัตต์
เป็นปริมาณอนุพัทธ์ ที่ได้จากกำลังที่สามารถทำงานหรือให้พลังงานต่อหน่วยปริมาณฐานเวลา