ปริมาณฐาน (base unit)
เป็นปริมาณที่ได้จากการวัดโดยตรง จากเครื่องมือวัดต่างๆ ไม่ได้เกิดจากการนำค่าที่วัดได้ไปคำนวณตามสูตรคณิตศาสตร์กับข้อมูลอื่นๆ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 7 ปริมาณ คือ
ความยาว หน่วยฐาน เช่น เป็นเมตร
มวล หน่วยฐาน เช่น เป็นกิโลกรัม
เวลา หน่วยฐาน เช่น เป็นวินาที
ปริมาณของสาร หน่วยฐาน เช่น เป็นโมล
ความเข้มของการส่องสว่าง หน่วยฐาน เช่น เป็นแคนเดลลา
อุณหภูมิอุณหพลวัติ หน่วยฐาน เช่น เป็นเคลวิน
กระแสไฟฟ้า หน่วยฐาน เช่น เป็นแอมแปร์
ตารางแสดงหน่วยวัดของมวล