+ยูเนียน (Union)
   ยูเนียนของเซต A และ B คือเซตที่ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นสมาชิกของเซต A หรือ B หรือของทั้งสองเซตเขียนแทนด้วย A B
  นั่นคือ  A B = {x/x A หรือ x B หรือ x เป็นสมาชิกของเซต A และ B}

ตัวอย่างที่ 1 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {1, 3, 5, 7} และ B = {2, 4, 6, 8}
วิธีทำ\A B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}
           B A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

ตัวอย่างที่ 2 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {2, 4, 6, 8} และ B = {4, 5, 7}
วิธีทำ\A B = { 2, 4, 5, 6, 7, 8}
          B A = { 2, 4, 5, 6, 7, 8}

ตัวอย่างที่ 3 กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} , A = {1, 2,3} และ B = {1, 2, 3, 4}
วิธีทำ\A B = {1, 2, 3, 4} = B
           B A = {1, 2, 3, 4} = B
           A B : A B = B = B A

ตัวอย่างที่ 4 กำหนด U = {a, b, c, d, e, f} , A = {a, b, c, d, e } และ B = {a, d, e}
วิธีทำ\A B = {a, b, c, d, e}
           B A = {a, b, c, d, e}
           B A : A B = A =B A

ตัวอย่างที่ 5  กำหนด A ={a, b, c}
            \ A A = {a, b, c} = A

ตัวอย่างที่ 6  กำหนด A ={a, b, c}
            \ A ศฦ = {a, b, c} = A

ตัวอย่างที่ 7  กำหนด U = {1, 2, 3, ... ,10} และ A = {1, 2,3}
            \ A U = A U = {1, 2, 3, ... ,10} = U
สรุปจากตัวอย่างจะพบว่า
A B = B A
ถ้า A B แล้ว A B = B A = B
ถ้า B A แล้ว A B = B A = A
A A = A
A ศฦ =ฦศ A = A
A U = A U = U
กลับ                                               ต่อไป+

กลับหน้าแรก

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม