แอปเปิ้ลอยู่ที่ไหน

เด็กนั่งอยู่ในรถที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางขวาด้วยความเร็วคงที่   ถ้าเด็กขว้างลูกแอปเปิ้ลออกไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วดังรูป a ขณะที่รถยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ไปข้างหน้า  และไม่คิดแรงเสียดทานของอากาศ  คุณคิดว่าลูกแอปเปิ้ลจะตกลงที่ไหน

ก.  หน้ารถ    ข.  ในรถ   ค.  หลังรถ

คำตอบ   เด็กคนนี้ขว้างลูกแอปเปิ้ลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วเริ่มต้น voy ดังรูป  a   นั่นคือเด็กจะมองเห็นว่า ตัวเขาเองขว้างขึ้นไปในแนวดิ่ง   แต่ถ้ามองจากคนที่ยืนอยู่บนพื้น  ลูกแอปเปิ้ลจะมีความเร็ว vox  ด้วยซึ่งก็เท่ากับความเร็วของรถ  ด้งนั้นคนที่อยู่บนพื้นจะเห็นลูกแอปเปิ้ลเคลื่อนที่เป็นวิถีโค้งหรือโปรเจกไตล์  ด้งรูป b   แต่ว่าแรงต้านบนแกน x  ไม่มี  ด้งนั้น  vox  จะคงที่และมีค่าเท่ากับความเร็วของรถ   ขณะที่ลูกแอปเปิ้ลลอยอยู่กลางอากาศ มันจะมีความเร็วบนแกน x  เท่ากับความเร็วของรถ    ตลอดที่อยู่บนอากาศ เมื่อลูกแอปเปิ้ลตกลงมามันจะตกลงบนรถพอดี   คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ  b

2. 

นักบินอวกาศหญิงหามวลของตัวเธอเองบนอวกาศ  เพราะไม่สามารถจะชั่งหามวลในอวกาศได้  โดยเธอนั่งบนเก้าอี้ที่ติดกับสปริงดังรูป  ถ้าเก้าอี้มีมวล  15  kg  ขณะกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง  24  mm/s2  ใ้ห้สปริงมีแรงดึงกลับ  1.8  N  จงหาว่ามวลของเธอเป็นเท่าไร

วิธีทำ   

จากกฎข้อที่สองของนิวตัน   F  =  ma

ย้ายข้างจะได้               m   =   F/a    =    1.8  N  / 24 x 10-3  m/s2     =     75   kg

เป็นมวลที่รวมมวลของเก้าอี้ด้วย   ด้งนั้นต้องลบมวลของเก้าอี้  15  kg  ออก จะได้มวลของนักบินอวกาศ  60  kg

 

 

กลับหน้าสารบัญแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์