ตัวอย่างเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า   ลวดยาว 60 เซนติเมตร  มวล 10 กรัม  แขวนไว้ด้วยตัวนำที่ยืดหยุ่นได้  และอยู่ในสนามแม่เหล็กความเข้ม 0.4 เทสลา  จงหาขนาดและทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดแล้วทำให้ความตึงของตัวนำที่ใช้แขวนลวดไม่มี

ตัวอย่างแม่เหล็กไฟฟ้า    ลวดตรงยาวมาก PQ และโครงลวดรูปสี่เหลี่ยม ABCD วางอยู่ดังรูป จงหาแรงแม่เหล็กที่กระทำบนโครงลวด ABCD

ตัวอย่าง  ขดลวดทอรอยด์ดังรูปจำนวน  N  รอบ  จงคำนวณหาความเข้มของสนามแม่เหล็กภายในขดลวด  ห่างจากจุดศูนย์กลางเป็นระยะ r

วิธีทำ  จากกฎของแอมแปร์

ตัวอย่าง เรื่องอะตอม  หยดน้ำมันหยดหนึ่งมีประจุ  q  และความหนาแน่น  r   ลอยนิ่งอยู่ระหว่างแผ่นโลหะคู่ขนานซึ่งมีความต่างศักย์  V  และห่างกัน d  จงหารัศมีของหยดน้ำมัน

 

วงจรวิทยุดังรูป  ประกอบด้วย  ตัวเหนี่ยวนำขนาด  400  มิลลิเฮนรี่    มีความต้านทาน   0.50  โอห์ม  ต่ออนุกรมอยู่กับกระแสไฟสลับขนาด  80  โวลต์  (effective)  ที่ความถี่  100 เฮิรตซ์   จงคำนวณหาความต้านทานของขดลวดและกระแสไฟฟ้าเฉลี่ย

วิธีทำ 

   

 

จากหนังสือ ฟิสิกส์   ของดร. ประมวล  ศิริผันแก้ว


วัตถุมวล 5.0 และ 10.0 กิโลกรัม ผูกติดกันดัวยเชือกเบาดังรูป วัตถุทั้งสองวางอยู่บนพื้นราบที่ไม่มีความฝืดให้แรง F ซึ่งมีค่าคงที่กระทำต่อวัตถุทั้งสอง หลังจากดึงได้นาน 15 วินาที วัตถุทั้งสองก็มีความเร็ว 45.0 เมตรต่อวินาที แรงดึงมวล 5 กิโลกรัมเป็นกี่นิวตัน


 

จากวงจรดังรูป กำหนดว่าความต้านทานภายในของแอมมิเตอร์เท่ากับ 2 โอห์ม และความต้านทานภายในของโวลต์มิเตอร์เท่ากับ 10,000 โอห์ม ถ้าแอมมิเตอร์อ่านได้ 0.2 แอมแปร์ และโวลต์มิเตอร์อ่านได้ 12 โวลต์ ค่าความต้านทาน R มีค่าเป็นกี่โอห์ม:ตัวอย่าง   คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์ใช้ประโยชน์จากความจุไฟฟ้า    โดยตัวคีย์จะวางอยู่บนตัวกด  (Plunger)  ที่ติดอยู่กับแผ่นโลหะที่เคลื่อนที่ได้  (ดังรูป)  โดยจะวางอยู่ห่างจากแผ่นโลหะด้านล่างที่ตรึงติดแน่น  ด้วยระยะห่างค่าหนึ่ง   เมื่อเรากดคีย์  แผ่นบนจะเลื่อนเข้าใกล้กับแผ่นล่าง  ทำให้ความจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้น  วงจรไฟฟ้าภายในคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่าความจุไฟฟ้าว่ามาจากคีย์ตัวใดที่ถูกกด  เพราะคีย์แต่ละคีย์จะมีการเปลี่ยนแปลงความจุไฟฟ้าไม่เท่ากัน  เช่นคีย์ตัว ค. ควาย   จะมีการเปลี่ยนแปลงของระยะน้อยหรือมากกว่า คีย์ตัว  ห. หีบ เป็นต้น    กำหนดให้    ระยะห่างระหว่างแผ่นของคีย์ตัวหนึ่งเท่ากับ   5.00 x 10 -3  เมตร  และลดลงเป็น  0.150  x 10 -3 เมตร  เมื่อถูกกด   ถ้าพื้นที่ของแผ่นโลหะเท่ากับ  9.50  x  10 -5  m2   และแผ่นไดอิเล็กตริกมีค่าคงที่เท่ากับ  3.5   จงคำนวณหาค่าความเปลี่ยนแปลงของความจุไฟฟ้า

วิธีคำนวณ

เมื่อกดคีย์ความจุไฟฟ้าจะเป็น

=  19.6 x 10-12  F

=   19.6   PF

เมื่อยังไม่ได้กด  ความจุไฟฟ้าเป็น   0.589 x 10 -12  F  (0.589 PF)   เพราะฉะนั้นความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง   9.0  x  10 -12 F (19.0 PF)   ยิ่งความจุไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงมากเท่าไร  วงจรไฟฟ้าก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและผิดพลาดน้อยลงเท่านั้น

กลับหน้าสารบัญแบบฝึกหัดประจำสัปดาห์

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

แบบฝึกหัดประจำสัปดาห์