1.ประจุไฟฟ้ามีกี่ชนิด  อะไรบ้าง?
2.ประจุไฟฟ้าในวัตถุหนึ่งๆสามารถสร้างขึ้นใหม่ได้หรือไม่?
3. จงอธิบายความแตกต่างระหว่างตัวนำไฟฟ้าและฉนวน
4.ปรากฏการณ์ฟ้าผ่าเกี่ยวข้องกับประจุไฟฟ้าหรือไม่อย่างไร?

      เริ่มเข้าสู่บทเรียน

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต