คือการนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเข้าใกล้วัตถุที่เป็นกลางแล้วทำให้วัตถุที่เป็นกลางเกิดประจุชนิดตรง
ข้ามที่ด้านใกล้และประจุชนิด เดียวกันที่ด้านไกลออกไปและเมื่อนำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าออกห่าง
การกระจายตัวของประจุในวัตถุก็จะกลับมาเป็นเช่นเดิม


       การทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าโดยการเหนี่ยวนำพร้อมกับต่อสายดิน
มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ คือ นำวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าไปเหนี่ยวนำวัตถุที่เป็นกลางแล้วต่อสายดินให้กับ
วัตถุที่เป็นกลาง แล้วนำสายดิน ออกจากนั้นนำวัตถุที่เหนี่ยวนำออก จะทำให้วัตถุที่เป็นกลางมีประ
จุชนิดตรงข้ามกับวัตถุที่นำมาเหนี่ยวนำ ดังรูปตัวอย่างข้างล่าง

 

 
การนำวัตถุที่มีประจุไปแตะกับวัตถุที่เป็นกลาง ประจุไฟฟ้าจะมีการถ่ายเทโดยประจุลบจะถ่ายเท
จากวัตถุที่มีศักย์ไฟฟ้าต่ำไปยังวัตถุที่มีศักย์ไฟฟ้าสูง จะหยุดการถ่ายเทเมื่อวัตถุทั้งสองมีศักย์ไฟฟ้า
เท่ากัน


เมื่อนำวัตถุมาถูกัน แล้วมีผลทำให้วัตถุมีประจุไฟฟ้าขึ้น เป็นเพราะงานหรือพลังงานกลเนื่องจาก
การถูถ่ายโอนให้กับอิเล็กตรอน ของอะตอมบริเวณที่ถู กันทำให้พลังงานของอิเล็กตรอนสูงขึ้น
จนสามารถหลุดออกจากอะตอมของวัตถุหนึ่งไปสู่อะตอมของ อีกวัตถุหนึ่งได้
                                          ปุจฉา
1.ถ้าคุณเดินไปบนพรมจากนั้นเมื่อคุณสัมผัสกับลูกบิดประตูที่เป็นโลหะ คุณจะรู้สึกราวกับว่าถูกไฟช๊อต เพราะเหตุใด?
 
2.ทำไมหวีจึงสามารถดูดกระดาษชิ้นเล็กๆได้หลังจากที่ใช้มันหวีผมแล้ว ?

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต