ถ้าคุณเคยสังเกตวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าซึ่งดูที่ภายนอกแล้ว ยังไงก็ไม่มีความแตกต่างจากวัตถุ
ที่ไม่มีประจุไฟฟ้า เช่น แท่งแก้วหรือแผ่นยางถูกทำให้มีประจุแท่งเหล่านั้นดูยังไงก็ไม่มีอะไรที่
แตกต่างจากก่อนถู อย่างไรก็ตามเมื่อวัตถุมีประจุ ไม่มากนักเราก็สามารถทำให้เห็นความแตกต่าง
ได้โดยการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบประจุที่เรียกว่า อิเล็กโทรสโคป ซึ่งมีอยู่หลาย
ชนิด อิเล็กโทรสโคปที่มีโครงสร้างอย่างง่าย คือ อิเล็กโทรสโคปลูกพิทและ อิเล็กโทรสโคปแผ่นโลหะ

      การใช้อุปกรณ์นี้เราจะสังเกตการกางออกของแผ่นโลหะบาง เมื่อมีวัตถุที่มีประจุมาใกล้จาน
โลหะของอิเล็กโทรสโคป เช่น ประจุลบ อิเล็กตรอนบนจานโลหะจะถูกผลัก ทำให้บริเวณจานโลหะ
มีประจุบวกและบริเวณก้านโลหะกับแผ่นโลหะบาง จะมีประจุเป็นลบจานโลหะจึงกางออก ดังรูป


 การตรวจสอบว่าวัตถุนั้นมีประจุหรือไม่ทำได้โดยการนำวัตถุนั้นไปไว้ใกล้ๆอิเล็กโทรสโคปที่
เป็นกลาง ถ้าแผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปกางออกแสดงว่าวัตถุนั้นมีประจุ การตรวจสอบว่า
วัตถุนั้นมีประจุชนิดใด ทำได้โดย นำวัตถุชนิดนั้นไ ปตรวจสอบกับอิเล็กโทรสโคปที่มีประจุถ้า
แผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปกางมากขึ้นแสดงว่า วัตถุนั้นมีประจุชนิดเดียวกับอิเล็กโทรสโคป
แต่ถ้าแผ่นโลหะของอิเล็กโทรสโคปกางน้อยลง แสดงว่าวัตถุนั้น มีประจุชนิดตรงข้ามกับอิเล็ก
โทรสโคป
 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต