เครื่องกำเนิดไฟฟ้า van de graaff เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสถิต
ซึ่งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้
สามารถผลิต ค่าความต่างศักย์หลายพันโวลต์โดยอาจนำไปใช้ในการวิจัยทางนิวเคลียร์สำหรับเร่ง
ความเร็ว ของอนุภาคที่มีประจุ ซึ่งประจุเหล่านั้นอาจนำไปใช้ในการทำระเบิดหรือผลิต
รังสีเอกซ ์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า van de graaff ประกอบด้วย สายพาน (rubber belt ) ซึ่งมีการ
เคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องโดยที่สายพานจะเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดประจุ การเคลื่อนที่ของ
สายพานจะนำพาอนุภาคประจุไฟฟ้าไปด้วย โดยประจุต่างๆถูกส่งผ่านแปรงโลหะ
สู่ผิวทรงกลมโดยประจุจะเคลื่อนที่จากด้านในสู่ด้านนอกของทรงกลม เพราะประจุที่อยู่ข้างนอก
จะไม่ถูกต้านโดยสายพาน ซึ่งทรงกลมของ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าชนิดนี้มีความเรียบมาก ดังนั้นความ
ต่างศักย์ที่สร้างขึ้นจึงมีค่ามาก และมีประจุมากซึ่งอาจเทียบได้ว่าเป็นตัวเก็บประจุขนาดใหญ่ได้ตัวนำทรงกลมตั้งอยู่บนฉนวน และสายพานพาดผ่านไปบนลูกรอก 2 ตัว (ซึ่งหมุนด้วยมือหรือมอ
เตอร์ไฟฟ้า) โดยที่ลูกรอก 2 ตัวฉาบด้วยโลหะตัวนำต่างชนิดกัน (เลือกโลหะตัวนำชนิดที่ทำให้เมื่อ
สายพานแตะกับลูกรอกหนึ่ง แล้วมีประจุบวกแต่เมื่อแตะกับอีกลูกรอกหนึ่งแล้วเกิดประจุลบ) ประจุ
ที่เกิดบนสายพานขณะที่แตะกับลูกรอกจะติด ไปกับสายพาน โดยสายพานด้านซ้ายจะนำเอาประจุ
บวกเข้าไปในตัวนำอันบนผ่านแปรงไป ในขณะที่สายพานพ้น จากลูกรอกบนลงมาจะกลายเป็น
ประจุลบและนำพาประจุลบออกไปจากขั้วบน ซึ่งการเอาประจุลบออกไป เสมือนเป็นการเพิ่ม
ประจุบวกนั่นเอง
 
 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์

 

กลับสู่หน้าแรกของโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

เซ็นสมุดเยี่ยม

การเรียนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต