หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

แสง และทฤษฎีควอนตัม

 

 

ดวงตามนุษย์

       ดวงตามนุษย์มีรูปร่างคล้ายคลึงกับดวงตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ และดวงตาแต่ละข้างก็มองเห็นต่างกันเล็กน้อยอย่างไรก็ตามสมองจะทำหน้าที่รวมภาพที่มองเห็นจากตาทั้งสองข้างเข้าด้วยกันเพื่อให้เราเห็นภาพที่เรามองเห็นจริง

      ถ้าเราเพ่งมองวัตถุที่อยู่ตรงหน้า เราจะมองเห็นกลางภาพได้ชัดที่สุด ขณะที่ขอบรอบๆ จะเบลอ จุดตรงกลางที่เราเห็นชัดที่สุดนี้ก็คือจุดที่ภาพจากดวงตาทั้งสองข้างเหลื่อมทับกัน เราเรียกการมองเห็นแบบนี้ว่า การมองเห็นด้วยสองตา

คลิกอ่านต่อครับ

 

กลับหน้าก่อนกลับหน้าสารบัญไปหน้าถัดไป

ของ อาจารย์ มาลี บานชื่น  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หน้าที่  1    2    3    4    5    6    7    8    9   

 

 

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์ 

กลับหน้าแรกของหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์