< แบบจำลองอะตอม ของ อาจารย์กลาง

 

 

การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

 

Ernest Rutherford

(1871-1937,New Zealand)

Lord Rutherford เกิดที่ New Zealand ในปี 1871 และได้รับ Ph.D. in Physics ในปี 1895 เมื่อเขาไปศึกษาที่ Cambrige University J.J. Thompson ชักชวนให้เขาทำงานวิจัยทางด้าน Radioactivity และในที่สุดเขาก็เป็นผู้ค้นพบ a และ b radiation ต่อมาเขาย้ายไปทำงานวิจัยที่ McGill University, Canada เพื่อพิสูจน์ว่า a และ b radiation มีอิเล็กตรอนเป็นองค์ประกอบ ซึ่งทำให้เขาได้รับ Nobel Prize ในปี 1908 เขามีลูกศิษย์ที่เก่งมากคือ Soddy ในปี 1907 เขาย้ายไปที่ Manchester University และเขาได้ทำการทดลองซึ่งทำให้เราได้รับแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับอะตอม ในปี 1919 เขากลับ Cambridge และได้สืบทอดตำแหน่งของทอมสัน เขาเป็นผู้ที่ได้รับสืบทอดตำแหน่งของ Thompson เขาเป็นผู้ที่มีผลงานสำคัญทางฟิสิกส์และเคมี และยังเป็นที่ปรึกษาของผู้ได้รับรางวัลโนเบลในภายหลังกว่า 10 คน

ใบบันทึกผล

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

เลื่อนดีเทคเตอร์ไปที่ตำแหน่ง อธิบายว่ามีอะไรเกิดขึ้น ________________

สรุปผลการทดลอง

___________________________________

___________________________________

 

         

   สารบัญหน้าที่  

  1. แบบจำลองของทอมสัน

  2. การทดลองของทอมสัน

  3. แบบจำลองชองรัทเทอร์ฟอร์ด

  4. การทดลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

  5. ตัวอย่างแบบจำลองของรัทเทอร์ฟอร์ด

  6. แบบจำลองของโบร์

  7. ประวัติของโบร์

  8. ตัวอย่างแบบจำลองของโบร์

 จาก แบบจำลองอะตอมชองอ. จักรรินทร์ วรรณโพธิ์กลาง

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

 

กลับหน้าสารบัญแบบจำลองอะตอม

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์