เดโมเครตุส (370-400 ก่อนคริสต์ศักราช)

ลิวซิปปุส (440   ปี   ก่อนคริสต์ศักราช)

            แนวคิดเกี่ยวกับหน่วยย่อยที่สุดของสสารมีมานานกว่า 2500 ปี โดยนักปราชญ์ ชาวกรีกชื่อ
ลิวซิปปุส (Leucippus )   และศิษย์ของเขาเดโมเครตุส( Democritus ) ทั้งสองคนมีความสนใจใน เรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสสารต่าง ๆ บนโลก พวกเขา ได้เสนอ " ทฤษฎีอะตอม" โดย กล่าวว่า  สสารประกอบไปด้วยหน่วยเล็กที่สุดที่ ไม่สามารถแบ่งแยกได้อีกเรียกว่า     "อะตอม"
( atom)
ซึ่งมีรากคำเป็นภาษากรีกมี ความหมายว่า ไม่สามารถตัดหรือแบ่งได้( uncuttable)  ต่อมา ต่อมาอาริสโตเติล (Aristotle: 384-322 ปีก่อนคริสต์ศักราช ) ได้อ้างว่าแนวคิดของลิวซิปปุสและ
เดโมเครตุสเป็นแนวคิดที่เข้าใจยาก  เขาจึงได้เสนอทฤษฎีใหม่เรียกว่า  " ทฤษฎีสสาร"  ที่เชื่อว่า
ธาตุมูลฐานมีอยู่ 4 อย่าง คือ ดิน น้ำ ลม และไฟ แนวคิดนี้เป็นที่ยอมรับกันมากในสมัยนั้น  และสืบ ต่อกัน เรื่อยมา ทั้งนี้เพราะมันเป็นสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้

จอห์น ดอลตัน (ค.ศ.1766-1844)

แบบจำลองโครงสร้างอะตอมของดอลตัน

               จนกระทั่งเมื่อวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ในตอนต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19 นักเคมี ชาวอังกฤษชื่อ จอห์น ดอลตัน ( John Dalton )ได้นำเอาทฤษฎีอะตอมมาพิจารณาใหม่โดยอาศัย ความรู้ทางเคมีที่พัฒนามากขึ้น  แล้วเสนอเพิ่มว่า  อะตอมมีโครงสร้างเป็นทรงกลมตัน จากทฤษฎี อะตอมของ ดอลตัน ทำให้หลายคนเชื่อว่า  สสารมีอะตอมเป็นองค์ประกอบอยู่จริง แต่ก็ยังไม่แน่ ใจว่าโครงสร้างอะตอมจะเป็นไปตามที่ ดอลตัน เสนอไว้หรือไม่  ดังนั้นจึงได้พยายาม ศึกษาต่อไป เรื่อยๆ เพื่อหาแบบจำลองโครงสร้างอะตอมที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์