เจ. เจ. ทอมสัน ( ค.ศ.1856-1940)

แบบจำลองโครงสร้างอะตอมของทอมสัน

ต่อมาในปี ค.ศ. 1897 เจ. เจ. ทอมสัน ( J.J Thomson)     ได้ทำการทดลองกับหลอดรังสีแคโทดพบ
ลำรังสีแคโทดที่วิ่งจากขั้วลบไปยังขั้วบวกอีกทั้งเบนในสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก    ทอมสัน สามารถหาอัตราส่วนระหว่างประจุต่อมวลของรังสีนี้ได้สำเร็จ และต่อมาเขาก็รู้ว่ารังสีแคโทดนี้ แท้จริงแล้วเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบหรือ"อิเล็กตรอน" ซึ่งเป็นองค์ประกอบย่อยของอะตอม
นั่นเอง  แต่เนื่องจากสภาวะปกติ อะตอมมักมีสภาพเป็นกลางทางไฟฟ้า  ดังนั้นแสดงว่าภายใน อะตอม ต้องมีองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประจุบวกเพื่อหักล้างกับประจุลบ  ทอมสันจึงได ้ เสนอ แบบจำลองโครงสร้างอะตอมว่า อะตอมมีลักษณะเป็นทรงกลมราว 10 - 10 เมตร  ที่เต็มไป ด้วย อนุภาคประจุบวกแล้วมีอิเล็กตรอนฝังอยู่ตามที่ต่าง ๆ คล้ายกับเมล็ดแตงโมที่อยู่ในผลแตงโม

เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด
(ค.ศ.1871-1937)

แบบจำลองโครงสร้างอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

                แต่อย่างไรก็ตามแบบจำลองอะตอมของทอมสันก็หมดความน่าเชื่อถือลง เมื่อ เออร์เนสต์ รัทเทอร์ฟอร์ด ( Ernest Rutherford ) ไ ด้ศึกษาการกระเจิง(scatterring)   ของอนุภาค แอลฟาเมื่อ
พุ่งชนแผ่นทองคำเปลวบางๆ แล้วพบว่า มีอนุภาคแอลฟาจำนวนหนึ่งสะท้อนกลับมา จากผลการ
ทดลองนี้ทำให้รัทเทอร์ฟอร์ดคิดว่า   ในอะตอมต้องประกอบด้วย อนุภาคประจุบวกที่  รวมตัวกัน
อย่างหนาแน่น มีขนาดเล็กมากๆ อยู่ใจกลาง เรียกว่า " นิวเคลียส" ซึ่งเป็นส่วน ที่ทำให้ อนุภาค
แอลฟาสะท้อนกลับมา     หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ ก็จะได้ว่า     ถ้าอะตอมมีขนาดประมาณ
สนามฟุตบอลมาตรฐาน นิวเคลียสจะมีขนาดเท่ากับใบโพธิ์ อยู่ตรงกลาง และมี อิเล็กตรอนเคลื่อน
ที่อยู่รอบๆ ที่ขอบสนาม

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์