เจมส ์แชดวิก (ค.ศ.1891-1974)

แบบจำลองโครงสร้างอะตอมที่เสนอขึ้นใหม่

         ต่อมาเมื่อ เจมส ์แชดวิก ( James Chadwick ) ค้นพบ " นิวตรอน" ก็ทำให้แบบจำลองโครง สร้างอะตอม ของรัทเทอร์ฟอร์ดปรากฎภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นคือในนิวเคลียสประกอบ ด้วยโปรตอน
ที่เป็นประจุบวก    และนิวตรอนที่เป็นกลาง  โดยมีอิเล็กตรอนวิ่งวนอยู่รอบๆ     จะเห็นได้ว่าแบบ จำลองนี้สามารถใช้ อธิบายโครงสร้างอะตอมของธาตุที่มีโปรตอน 1 ตัว และอิเล็กตรอน 1 ตัว อย่างไฮโดรเจนได้ อย่างชัดเจน    แต่ไม่สามารถใช้ตอบคำถามว่าเกี่ยวกับ อะตอม ของธาตุที่มี
อิเล็กตรอนมากกว่าหนึ่งตัวว่า     อิเล็กตรอนจะมีการจัดเรียงตัวกันอยู่อย่างไร   และ เพราะเหตุใด อิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ จึงไม่สูญเสียพลังงาน แล้วพุ่งเข้าชนนิวเคลียส

นีลส ์ โบร์ (ค.ศ.1885-1962)

แบบจำลองโครงสร้างอะตอมของโบร์

          จนก้าวสู่ยุคของแนวคิดแบบ"ทฤษฎีควอนตัม"ที่กล่าวว่า "อนุภาคมีการรับส่งพลังงานแบบ ไม่ต่อเนื่อง" ทำให้ในปี ค.ศ.1912 นีลส ์ โบร ์( Niels Bohr ) ได้ประยุกต์ทฤษฎีควอนตัมเข้ากับ ทฤษฎีฟิสิกส์แบบฉบับ(classical physics) แล้วอธิบายโครงสร้างของอะตอมใหม่ว่า อิเล็กตรอน โคจรอยู่รอบนิวเคลียสได้  โดยไม่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมา  เนื่องจากอิเล็กตรอนอยู่ ในชั้น วงโคจรพิเศษที่มีระยะห่างจากนิวเคลียส เป็นค่าบางค่าเท่านั้น และอิเล็กตรอนจะปล่อยคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเมื่อมีกระโดด ข้ามชั้นพลังงานเท่านั้น ดังนั้นแบบจำลองโครงสร้าง อะตอมของโบร ์ จึงคล้ายกับวงโคจรของดาวเคราะห์รอบดวงอาทิตย์ คือ มีนิวเคลียสที่ประกอบไป ด้วยโปรตอนและนิวตรอนอยู่ใจกลางอะตอม และมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่รอบ ๆ เป็นชั้นโดยที่ แต่ละชั้นวงโคจรจะมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่ไม่เท่ากัน  ทำให้ระดับพลังงานมีค่าเฉพาะตัว

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

 

 1. ไฟฟ้าสถิต   2.  สนามไฟฟ้า   3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 

5. ศักย์ไฟฟ้า   6. กระแสไฟฟ้า  7. สนามแม่เหล็ก   8.การเหนี่ยวนำ

9. ไฟฟ้ากระแสสลับ   10. ทรานซิสเตอร์  11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม   

15. โครงสร้างของอะตอม   16. นิวเคลียร์    17. การสอนไฟฟ้าแม่เหล็กของมหาวิทยาลัยรังสิต

กลับหน้าสารบัญ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์